Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Päättyneet projektit

2014

2013

2012

2011

 • Nuorten työmarkkinatuksi ja koulutus (TEM, 2010–2011)
 • Osaavan työvoiman saatavuus ja osaamisen kehittämisen muodot tulevaisuudessa (OTSAKE II, 2010–2011)
 • Pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden työllistymisen esteet ja julkisiin työvoimapalveluihin osallistuminen (TEM, 2010–2011)

2010

 • Esitutkimus: Yhteistoiminnallisen kehittämisen voimistaminen (TSR, 2009–2010)
 • Esitutkimus: Tuottavat vertaiset – kestävästi tuottava vertaisoppiminen kunnissa (TSR, 2009–2010)
 • Oppiva KuntaSuomi -oppimisverkosto (Suomen Kuntaliitto, 2009–2010)
 • Reassessing the Nordic Welfare Model (2009–2010)
 • Koulutuksen ja aktiivisen työvoimapolitiikan merkitys työvoiman ammatillisen liikkuvuuden kannalta (TEM, OPM, 2009–2010)
 • Quadruple Helix Research (CLIQ, Jyväskylän kaupunki, 2009–2010)
 • Työvoiman turvaaminen (2008–2010)

 

2009

 • Organisatoriset innovaatiot ja työelämän laatu (2006–2009)
 • Kotihoidon tuen vaikutus naisten työssäkäyntiin ja työuraan (2005–2009)
 • Henkilöstökysely tasa-arvosuunnittelun välineenä (2008-2009)

 

2008

 • Tutkimuksellinen tuki julkisten työvoimapalvelujen palvelurakenteen uudistamisessa ja palveluverkostojen kehittämisessä (TUTU, 2006–2008)
 • Terveydenhoitoalan työhyvinvoinnin kehittäminen (2008)
 • Ammattikorkeakoulut ja uudet kasvualat: Ammattikorkeakoulujen ja kasvavien palvelualojen kehittäjäyhteisöjen ja kompetenssien kohtaaminen (2005–2008)

 

2007

 • Nuorten yhteiskuntatakuun tulokset ja toimintaperiaatteet (2006-2007)
 • Muutosturvan toimeenpano ja toteutus - alkuvaiheen tuloksia (2006-2007)
 • Propri, kolmen yrityksen yhteinen kehittämishanke
 • Proko-hankearviointi
 • Työelämän kehittäjäresurssit Varsinais-Suomen alueella (2006-2007)
 • Proaktiivinen Ylä-Pirkanmaa - Tulevaisuuden osaajat -palvelu (2006-2007)
 • Kuntien sisäinen toimivuus, työelämän laatu, taloudellinen suorituskyky ja asiakkaiden palvelutyytyväisyys (2007)
 • Työhyvinvointi ja työsuojelu hoitoalan yrityksissä (2007)
 • Terveydenhoitoalan hyvien käytäntöjen levittäminen (2006-2007)
 • Sukupuolten tasa-arvon edistäminen pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä (TAPIIRI, 2006-2007)
 • Perhe ja työ -tutkimus ja kehittämishanke (2004-2007, Perhe ja työ -kehittämisohjelma)

 

2006

 • Työvoiman ammatillinen liikkuvuus (2006)
 • Työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin osallistuneiden rekisteriperusteisen seurannan jatkaminen (2006)

 

2005

 • Innovaatiopalveluiden alueellistuminen ja kansainvälistyminen (RISE, 2004-2005)
 • Työttömyysturvan enimmäiskeston ja tason vaikutus työttömyyden kestoon ja päättymiseen sekä muiden sosiaaliturvaetuuksien saantiin (2004-2005)
 • Pirkanmaan tietointensiivisten liike-elämän palvelujen ennakointi (Fore-KIBS)
 • Uudenmaan osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden esitutkimushanke (UTE)

 

2001-2004

 • Kunta-Suomi 2004 -tutkimusohjelma
 • Ammattikorkeakoulut ja yritykset tutkimus- ja kehittämisyhteistyössä: haasteet ja uudet mahdollisuudet, loppuraportti
 • Sijaishuollon työntekijöiden työn kuormittavuutta koskeva perusselvitys
 • Työ- ja asiakkuusprosessien muuttuvat rajapinnat. Näkökulmana ICT-käytännöt Tampereen kaupungissa
 • Työelämän vetovoiman työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistäminen (VETO-ohjelma)
 • Työorganisaatiot ja henkilöstövoimavarat julkisen sektorin modernisaatiossa

 

1995-2001

 • Verkostot, innovaatioympäristöt ja alueet (VIA)
 • TOSI-projekti: tuotantojärjestelmien organisatoriset ja sosiaaliset innovaatiot

 

1985-1994

 • Organisaatioiden toiminta, muutos ja kehittäminen
 • Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus
 • Työllisyyden ja työttömyyden rakennemuutos
 • Miesten ja naisten asema työelämässä
 • Työsuojelu
 • Työmarkkinasuhteet
 • Tieteellinen tieto ja käytäntö

 


ORGANISAATIOIDEN TOIMINTA, MUUTOS JA KEHITTÄMINEN

TOIMIHENKILÖPROJEKTI

PITKÄAIKAISSEURANTA TYÖELÄMÄN MUUTOKSISTA TOIMIHENKILÖALOILLA

TVK ry, 1.2.1985 - 31.7.1987
assistentti Päivi Korvajärvi, tutkija Riitta Järvinen, tutkija Merja Kinnunen

MUUTOSSUUNNAT TOIMIHENKILÖIDEN TYÖPAIKOILLA
Suomen Akatemia, 1.4.1987 - 31.12.1988
assistentti Päivi Korvajärvi, tutkija Riitta Järvinen, tutkija Merja Kinnunen

MUUTOKSET TOIMIHENKILÖIDEN TYÖPAIKOILLA 1980-LUVULLA
Työsuojelurahasto, 1.9.1988 - 30.4.1990
assistentti Päivi Korvajärvi, tutkija Riitta Järvinen, tutkija Merja Kinnunen, tutk. apulainen Eija Tolvanen, tutk. avustaja Tiina Granqvist

TYÖVOIMAHALLINNON KEHITTÄMINEN

TYÖVOIMATOIMISTON TOIMINNAN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMISTUTKIMUS
Työvoimaministeriö, 1.4.1987 - 30.6.1990
Tutkija Robert Arnkil, Tutk. avustaja Asko Fagerlund, Tutk. apulainen Ulla Heinonen, Tutkija Hannu Kurki, Tutk. avustaja Anne Jumpponen

TYÖVOIMAPIIRIEN TOIMINNAN JA JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN
Työministeriö, 1.7.1990 - 28.2.1991
Tutkija Robert Arnkil, Tutk. apulainen Kalevi Kekki, Tutk. avustaja Anne Jumpponen

VAATETUSTEOLLISUUSPROJEKTI

ORGANISATORISET INNOVAATIOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA
Suomen Akatemia, 1.7.1987 - 31.6.1989
Tutkija Antti Kasvio, Tutk. apulainen Marianna Laiho, Tutk. apulainen Jari Aro, Tutk. apulainen Kirsi Heikkilä

OSAAMINEN VAATETUSTEOLLISUUDESSA
Suomen Akatemia, 1991-1993
Prof. Antti Kasvio, Tutkija Riitta Lavikka, Tutkimusapulainen Leena Piispa, Tutkimusapulainen Pirjo Tuuli

JOURNALISTISTEN TYÖKULTTUURIEN UUDISTAMINEN

Suomen Sanomalehtimiesten Liitto ja Graafisen Teollisuuden työnantajaliitto, esitutkimusvaihe 1.10.-31.3.1990
Tutkija Irma Kaarina Halonen, Tutk. apulainen Marianna Laiho

ALKON HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN TUTKIVA KEHITTÄMINEN

Oy Alko Ab, Kevät 1990 - kevät 1993
Tutkija Kaisa Åstrand, Tutkija Merja Mattila

KUNNALLISTEN PALVELUORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

KUNNALLISTEN PALVELUORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN
Esitutkimus, Kunnallinen työmarkkinalaitos, 1.10.1990 - 28.2.1991
Tutkija Ismo Lumijärvi, Tutkija Seppo Määttä

LAATU-PROJEKTI - KUNNALLISHALLINNON TYÖELÄMÄN LAADUN JA PALVELUTUOTANNON TULOKSELLISUUDEN KEHITTÄMISEN TUTKIMUSOHJELMA
Työsuojelurahasto, Kuntien keskusjärjestöt, Kunnat, 1991-1993
Prof. Antti Kasvio, Projektipäällikkö Risto Nakari, Tutkija Satu Kalliola, Tutkija Arja Kuula, Tutkija Sirpa Syvänen, Tutkija Ilkka Pesonen, Tutkija Helena Rajakaltio, Tutkimusapulainen Seppo Antikainen

FAST-PROJEKTI - MUKAUTUVAN TUOTANTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN ORGANISATOORISENA JA KULTTUURISENA MUUTOSPROSESSINA

Suomen Akatemia ja Työministeriö, 1992-1994
Prof. Antti Kasvio, Tutkija Tuomo Alasoini, Tutkija Jyrki Kiviniitty


KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN VUOROVAIKUTUS

TEKNINEN KEHITYS JA TYÖN SISÄLTÖ, TYÖTURVALLISUUS SEKÄ MUUTTUVAT KOULUTUSTARPEET

Suomen Akatemia, 1.10.1987 - 31.12.1989, toteutettiin Kasvatustieteen laitoksen, Teknillisen korkeakoulun ja Työelämän tutkimuskeskuksen yhteistyönä.
Projektin johtajat: prof. Markku Mattila / tekn. korkeakoulu, prof. Ari Antikainen / kasvatustiet. laitos
Tutkijat: Sirpa Jokinen, Hanna Vuorinen, Jyrki Kiviniitty

AMMATILLINEN KOULUTUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN

TEKNOLOGIAN KEHITYS, AMMATILLINEN KOULUTUS JA ELINIKÄISEN OPPIMISEN NÄKÖALA
Opetusministeriö ja AKH
Tutkija Pekka Kämäräinen, Tutkija Arto Juhela

JATKUVAN KOULUTUKSEN TUTKIMUSOHJELMA
Suomen Akatemia, Tampereen yliopiston työsuhdemäärärahat, Tampereen yliopiston apurahat, Suomen Kulttuurirahasto, 1990-1993
FK Pekka Kämäräinen, KK Arto Juhela

AIKUISTEN YLEISSIVISTÄVÄN OPETUKSEN TUTKIMINEN

Opetushallitus, 15.3. - 31.12.1993
Prof. Jukka Tuomisto, Tutkija Heikki Mäki-Kulmala

YKSILÖLLISET KOULUTUS- JA TYÖLLISTYMISSUUNNITELMAT TYÖHÖNPALAAVIEN KEINOINA 40 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN KOHDALLA

Tampereen kaupunki, 1.2.1989-1.2.1990
Tutkija Riikka Kivimäki, Tutk. siht. Ritva Salminen

TYÖTIETEELLINEN KOULUTUS

TUTKIMUS, OPETUS JA KEHITTÄMISTYÖ TYÖTIETEELLISESSÄ KOULUTUKSESSA
Esitutkimus, Suomen Akatemia, Tutkija Karin Filander

TYÖTIETEELLINEN KOULUTUS- JA TUTKIMUSOHJELMA
Suomen Akatemian varttuneen tieteenharjoittajanapuraha, 1.7.89 - 30.6.90
Prof. Juhani Kirjonen, Erik.tutkija Tuula Heiskanen

SOSIAALIALAN AMMATTIEN KEHITTÄMINEN

Sosiaalihallitus ja Ammatikasvatushallitus, 1.8.1989 - 31.1.1991
Tutkija Pirkko-Liisa Rauhala, Tutk. avustaja Anne Matilainen, Tutkija Anna Metteri

TYÖHÖN PALAAVAT JA AMMATTIAAN VAIHTAVAT AIKUISKOULUTUKSELLISENA HAASTEENA

Ammattikasvatushallinnon koulutuskeskus ja Työvoimaopisto, 1.11.1989 - 31.3.1990
Tutkija Marjo Tolppanen, Tutkija Riikka Kivimäki


TYÖLLISYYDEN JA TYÖTTÖMYYDEN RAKENNEMUUTOS

TYÖ JA NYKYAIKA

Suomen Akatemia, 1.8.1988 - 31.1.1990
Tutkija Simo Aho

TYÖMARKKINOIDEN RAKENTEELLISET MUUTOKSET ALUEELLISESSA KONTEKSTISSA TARKASTELTUNA

Suomen Akatemia, 1.8.1988 - 31.1.1989
Tutkija Pekka Rissanen

TYÖTTÖMYYDEN RAKENTEEN JA VALTION TYÖVOIMAPOLIITTISEN ROOLIN MUUTOS

Syksy 1992-1993
FK Jarmo Peltola

Euroopan yhdentyminen ja työmarkkinat

EUROOPAN YHDENTYMISEN VAIKUTUKSET SUOMALAISEN TYÖELÄMÄN KEHITTYMISEEN 1990-LUVULLA
Suomen Akatemia, 1.9.1990 - 28.2.1991
Prof. Antti Kasvio, Tutkija Mike McDaid

THE IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION UPON THE REGULATION OF THE FINNISH LABOUR MARKET IN THE 1990s
The Academy of Finland, Sept 1992 - Mar 1995
Ph.D. Michael McDaid


MIESTEN JA NAISTEN ASEMA TYÖELÄMÄSSÄ

TYÖEHTOSOPIMUKSET JA SUKUPUOLI

TYÖEHDOT, SOPIMUSTOIMINTA JA SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄ

Työsuojelurahasto, 1.3.1990 - 1.3.1992
Tutkija Riitta Martikainen, tutkimusassistentti Päivi Yli-Pietilä, tutkimusapulainen Sirpa Meriläinen

SAK:LAISTEN JÄRJESTÖJEN TASA-ARVOTUTKIMUS

SAK, 1.3. - 31.5.89 ja 1.8.-31.10.1989, esitutkimus
Tutkija Riitta Martikainen


TYÖSUOJELU

Työorganisaatioiden kehittäminen

TYÖSUOJELU JA OSALLISTUVA TYÖORGANISAATIO

Työministeriö, 1.3.-31.12.1992
Tutkija Tapio Koivisto

KUNNALLISTEN TYÖSUOJELUORGANISAATIOIDEN KEHITTÄMINEN

KTV ry, 1.1.1989 - 28.2.1990
Tutkija Eeva-Liisa Sillanpää, Tutkija Tapio Koivisto, Tutk. siht. Ritva Salminen

Rakennusteollisuusprojekti

RAKENNA TURVALLISESTI -KAMPANJAN VAIKUTUKSET JA VASTAANOTTO
Työturvallisuuskeskus, 1.1.-28.2.1989, 1.8.-31.12.1989 ja 1.4.1990-28.2.1991
Tutkija Antti Saloniemi, Tutkija Juha Silius

RAKENNUSTEOLLISUUS JA RAKENNEMUUTOKSET - TYÖ, YRITYKSET JA JOUSTAVUUS.
Suomen Akatemia, 1.3.- 31.7.1989
Tutkija Antti Saloniemi


TYÖMARKKINASUHTEET

Hallintoedustuksen toteutuminen

Esitutkimus, Työsuojelurahasto, 1.1.1992 - 31.8.1992
Tutkija Paavo Isaksson


TIETEELLINEN TIETO JA KÄYTÄNTÖ

Työelämän tutkimuksen tietopalvelukokeilu

Opetusministeriö, 1.4.90-31.12.91
Informaatikko Katri Pyykkö

Työelämän muutoksen asiantuntijaseminaari

Työsuojeluhallitus ja Työvoimaopisto, 1.-31.1.1990

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.1.2016 13.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti