Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc):
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työelämän tutkimuskeskus - Work Research Centre (WRC)

Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimuslinjat

Keskuksen tutkimustoimintaa ohjaa kestävän työelämän ajatus. Keskus harjoittaa tieteellisesti korkeatasoista monitieteistä työelämän tutkimusta. Tieteelliseen pätevyyteen yhdistyy kyky tunnistaa yhteiskunnallisesti tärkeitä tiedon tarpeita ja toteuttaa niitä palvelevaa tutkimusta.

Pärjääminen maailmantaloudessa vaatii sekä yhteiskunnilta että työelämän organisaatioilta uudenlaisia toimintatapoja. Haasteena on, miten synnytetään ja ylläpidetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää toimintaa. Keskuksen tutkimuksen pohjavirtana on ajatus, että yleinen hyvinvointi yhteiskunnassa vaatii talouden kestävyyttä, joka puolestaan vaatii erityistä huomiota oppimiseen, innovaatioon, hyvinvointiin sekä inhimilliseen ja sosiaaliseen kasvuun.

Sisällöllisesti tutkimus toteutetaan määriteltyjen tutkimuslinjojen kautta. Keskus kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tutkimuslinjoja siten, että tieteellisen pätevyyden ja osaamisen jatkuva kertyminen mahdollistuu.  Keskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta samoin kuin työelämän kehityksen kannalta moninaisten sidosryhmien näkökulmasta. Sovellettavat tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja ja käytetään tiedon hankinnassa myös  tutkimusavusteista kehittämistä ja dialogista toimintatutkimusta, haastattelumetodeita, osallistuvaa havainnointia ja videointia.

Tutkimuslinjat ovat seuraavat:

  • Työ, hyvinvointi ja elämän laatu
  • Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli
  • Työmarkkinat ja työvoiman käyttö
  • Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Työ, hyvinvointi, elämän laatu. Tutkimusalueen teemoja ovat mm. työaikojen ja työsuhteiden muutokset ja niiden yhteydet hyvinvointiin, työn epävarmuus, työn tietoistuminen, työn ja perheen suhteet, työn laatu, työnteon paikat ja työurat. Näitä teemoja tutkitaan huomioiden sukupuolten, sukupolvien, sosiaaliryhmien ja yhteiskuntien väliset erot, samoin kuin organisaatioiden toimintatapojen ja johtamisen erot. Työelämässä koettua hyvinvointia tutkitaan yhtäältä stressin ja uupumisen ja toisaalta palautumisen viitekehyksistä.

Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli. Sukupuoli läpäisee ja rakenteistaa työelämää ja sen muutoksia palkkatyössä, yrittäjyydessä ja palkattomassa työssä.  Työelämän tutkimuskeskuksessa on vankka ja pitkäaikainen kokemus tarkastella työelämän muutoksia sukupuolinäkökulmasta käsitteellisesti ja empiirisesti. Tutkimuksessa tarkastellaan työelämän sukupuolistuneita rakenteita, työ- ja organisaatiokulttuureja, käytäntöjä ja työelämän yksilöllistymistä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin yhteiskunnallisiin eroihin, kuten sukupolviin, vanhemmuuteen, ammatilliseen asemaan, luokka-asemaan ja seksuaalisuuteen sekä valtasuhteisiin työelämässä. 

Työmarkkinat ja työvoiman käyttö.  Työmarkkinoiden tutkimusta tehdään niin rakenteiden kuin yksilötason kokemuksen näkökulmasta.  Tutkimusaiheina ovat  taloudellisten rakennemuutosten vaikutukset työmarkkinoihin, rakennemuutosten hallinta ja erilaisten reformien ja aktiivisen työvoimapolitiikan vaikuttavuuden arvioiminen sekä työvoiman liikkuvuuden, työvoiman käytön eri muotojen, erityisryhmien (esim. osatyökykyiset, maahanmuuttajat), työurien kehityksen, työllistymisen esteiden sitä edistävien seikkojen sekä työllisyysturvan kysymykset.

Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen.  Tutkimuslinjan puitteissa tutkitaan työyhteisöjen käytäntöjä, niiden muutoksia sekä muutosten seurauksia työnteon mielekkyyden, työelämän laadun ja oppimisvaatimusten ja –edellytysten näkökulmista. Erityisesti ollaan kiinnostuneita organisatorisista muutosprosesseista, niiden toteutuksen esteistä ja edellytyksistä sekä johdon ja henkilöstön yhteistoiminnan roolista osana kokonaisuutta. Tutkimus huomioi muutokset, joita organisaatiorajoja ylittävät toimintatavat aiheuttavat työyhteisöille ja yksilöille.

Työelämän tutkimuskeskuksen tutkimusstrategia

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.10.2013 10.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti