Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jarkko Niemi

Jarkko Niemi

Vastaanotto:Sopimuksen mukaan

Olen musiikkiantropologina ja etnomusikologina kiinnostunut ihmisen omassa kulttuuriympäristössään käsittellistämästä, hallitsemasta ja tuottamasta luovasta ilmaisusta. Keskeisiä ja toisiinsa limittyviä tarkastelun konteksteja minulle ovat yhtäältä historiallisesti pitkäikäiset paikallisperinteet, toisaalta jälkimodernien, ylirajaisten ja globaalistuneiden yhteisöjen kulttuuri-ilmiöt kaleidoskooppisine viittaussuhteineen. Olen saanut tieteelliseen orientaatiooni oppia yhteiskuntatieteistä ja erityisesti sosiaaliantropologiasta – esimerkiksi etnisen identiteetin, sukulaisuuden tai kommunikaation tarkastelun suhteen. Kenttätyöorientoitunut, empiirinen tiedonintressini on suuntautunut erityisesti Venäjän alueen pohjoisiin etnisiin vähemmistöihin.

Tarkastelen musiikkiantropologina ihmisen musiikillista luovaa ilmaisua kytkeytyneenä ihmisen yhteisöllisyyteen. Minulle tärkeitä kysymyksenasetteluja ovat esimerkiksi: miten perinne toimii yhteisössä? Mitä perinteellä kommunikoidaan? Millainen on perinneilmaisun tyylillisesti hyväksytty rakenne? Esimerkiksi pohjoisten alkuperäiskansojen henkilö- tai nimikkolauluinstituutio on ollut minulle pitkäaikaisen mielenkiinnon kohde: miten ihminen hahmottaa oman yhteisöllisen sijaintinsa perheenjäsenenä, puolisona, suvun tai laajemman linjasukurakenteen osana ja miten hän kertoo siitä itse laatimansa laulun muodossa? Miten hän luo tyylillisesti hyväksyttäviä perinneilmaisun rakenteita esittäessään lauluja? Minua askarruttavat myös modernisaation ja globalisaation kysymykset kulttuurin murroksen problematiikkana: yhteisöllisten ja kulttuuristen rakenteiden muutos valaisee usein sekä perinteisiä että moderneja kulttuurin ilmiöitä aivan uudella tavalla. Esimerkiksi Suomessa 1900-luvun alussa kuihtuneet paikallisperinteiden luovan ilmaisun muodot ovat heränneet 1900-luvun lopulla henkiin sekä esittävänä että medioituneena ammattilaistaiteena, jonka lähtökohdat perustuvat systemaattiseen historialliseen, folkloristiseen ja teknologiseen taustatutkimukseen.

Tutkimus-, opetus- ja intressialueita

• etnomusikologian oppihistoria ja kytkökset muuhun kulttuurintutkimukseen
• musiikkietnografia
• perinneilmaisun rakenneanalyysi (aineistolähtöinen musiikin ja kielen metrinen analyysi; genreanalyysi)
• lingvistinen antropologia
• etninen historia
• improvisaatio kulttuurisena kompetenssina (vanhakantaiset paikallisperinteet, Keski-Idän ja Keski-Aasian korkeakulttuurien musiikillinen modaliikka)
• rituaali ja musiikki (mm. shamanistiset rituaaliperinteet Euraasiassa)
• uralilaisen ja suomalais-ugrilaisen kielialueen perinneilmiöt
• yleinen kulttuurien ja kielten tuntemus (itämerensuomalaisen ja muun uralilaisen kielialueen ilmiöt; Keski- ja Sisä-Aasian altailainen ja indoiranilainen kielialue; kaukasialaisten kielten alue)
• arkistotutkimus


Tutkimusprojektit

• Musical modalities of archaic song in the Finno-Ugrian culture area (2001–2002, Suomen Akatemia, projektitutkija)
• The Song among the Uralic peoples of northern Eurasia: stylistical and structural analysis of melody and text. (2002–2004, Suomen Akatemia, tutkijatohtori)
• Studies in musical ethnography of the Uralic indigenous peoples of northern Eurasia: a comparative structural analysis of the musical styles (2009–2014, Suomen Akatemia, akatemiatutkija)
• Song and singing as cultural communication: culture-sensitive description, comparison and study of change of the narrative song traditions of the Uralic and Slavic ethnic groups in the surroundings of the White Sea region.
(2011–2013, Suomen Akatemia, projektin johtaja)

Julkaisuja

Monografiat

Niemi Jarkko & Lapsui Anastasia (2004) Network of songs. Individual songs of the Ob' Gulf Nenets. Music and local history as sung by Maria Maksimovna Lapsui. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 248. Helsinki: Société Finno-Ougrienne, 201 s.

Niemi, Jarkko (1999) Nyenèi Nyenyangi' sho" — Songs of the Real Nenyang: Songs of the Taimyr Nenets performed by Lyubov’ Prokop’evna Nenyang. ”Tutkivi 20”: Virtain kulttuurintutkimusaseman julkaisuja. Tampere: Virtain kulttuurintutkimusasema, 150 s.

Niemi, Jarkko (1998) The Nenets Songs: A Structural Analysis of Text and Melody. Acta Universitatis Tamperensis 591. Tampere: Tampereen yliopisto, 328 s.

(Toimitettuja julkaisuja)

Niemi, Jarkko (toim.) (2009) Perspectives on the song of the indigenous peoples of northern Eurasia: performance. genres, musical syntax, sound. Tampere: Tampere University Press, 266 s.

Niemi, Jarkko (toim.) (2001) Etnomusikologian vuosikirja 13. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 155 s.

Niemi, Jarkko (toim.) (2000) Etnomusikologian vuosikirja 12. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 192 s.

Niemi, Jarkko (toim.) (1999) Etnomusikologian vuosikirja 11. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 230 s.

Artikkeleita

Niemi, Jarkko & Jouste, Marko (tulossa) Musiikin paradigmaattinen rakenneanalyysi etnomusikologiassa. Musiikintutkimuksen oppikirja. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, (n. 25 s.).

Niemi, Jarkko (tulossa) Metristen täyte-elementtien semantiikkaa pohjoisessa runolaulussa. Proceedings from the Runosong Academy Seminar, 23–25 March 2012, toim. Pekka Huttu-Hiltunen et al. Kuhmo: Juminkeko, (n. 17 s.).

Niemi, Jarkko (tulossa) Ареалы метрической архитектуры традиционных форм песен у северных народов Западной Сибири: проблемы формирования и модернизации [Perinteisen laulun muotojen metrisen arkkitehtuurin areaalit Länsi-Siperian pohjoisilla kansoilla: muodostumisen ja modernisaation problematiikkaa]. Kazanin konservatorion konferenssijulkaisu. Kazan: KGK, (n. 12 s.).

Niemi, Jarkko (tulossa) Северо-самодийское традиционное песенное стихосложение (на примере ненецкой песни) [Pohjoissamojedilainen perinteinen laulun runomitta (esimerkkinä nenetsiläinen laulu)]. Юбилейный сборник Т. В. Краснопольской [T. V. Krasnopolskajan juhlakirja]. Petrozavodsk: PGK, (n. 13 s.).

Niemi, Jarkko (tulossa) Mansien sangkwyltap-kielisoitinsävelmiä Pelym-joen yläjuoksulta. Kokoelmajulkaisu. Museokeskus Vapriikki, ( n. 15 s.).

Niemi, Jarkko (2011) Kaikki kulttuurit eivät kohtaa? Kaninin nenetsien lauluperinteet osana Vienan meren rannikkoseutujen kulttuurikirjoa. Sommelon säikeitä. Runolaulu-Akatemian seminaarijulkaisu 2009–2010, toim. Pekka Huttu-Hiltunen et al. Kuhmo: Juminkeko, 41–49.

Niemi, Jarkko (2011) Nenetsien kertova lauluperinne: metodologisia kysymyksiä. Laulu kulttuurisena kommunikaationa. Proceedings from the Runosong Academy Jubilee Seminar, 8–10 October 2010, toim. Pekka Huttu-Hiltunen et al. Kuhmo: Juminkeko, 35–47.

Niemi, Jarkko (2010) The problem of ethnically definable singing styles: a rare document of an Enets song. Finnisch-Ugrische Mitteilungen Band 32/33: Gedenkschrift für Eugen A. Helimski, toim. Anna Widmer & Valentin Gusev. Hamburg: Helmut Buske, 461–476.

Niemi, Jarkko (2009) Коллекции записей музыки народов Севера в архивах Финляндии [Pohjoisten kansojen musiikin äänitekokoelmia suomalaisissa arkistoissa]. Teoksessa Вопросы Уралистики 2009 (Научный Альманах) [Uralistiikan kysymyksiä 2009 (Tieteellinen albumi)], toim. S. A. Myznikov. Pietari: Venäjän Tiedeakatemia, 388–401.

Niemi, Jarkko (2009) Evaluating parameters of structural analysis in indigenous Siberian singing. Perspectives on the song of the indigenous peoples of northern Eurasia: performance, genres, musical syntax, sound, toim. Jarkko Niemi. Tampere: Tampere University Press, 88–121.

Niemi, Jarkko (2008) Селькупская песенная традиция в межэтническом контексте народов Западной Сибири [Selkuppilainen laulutraditio Länsi-Siperian kansojen etnostenvälisessä kontekstissa]. Финно-угорские музыкальные традиции в контексте межэтнических отношений [Suomalais-ugrilainen musiikkiperinne etnostenvälisten suhteiden kontekstissa], toim. N. I. Bojarkin. Saransk: Mordvan Valtionyliopisto, 158–181.

Niemi, Jarkko (2004) Individual songs in native Western Siberia – just an ordinary folklore genre? (The song genre system of the Nenetses as an example). Музыка и ритуал [Musiikki ja rituaali, Novosibirskin konservatorion 2.–4.10.2002 järjestämän kansainvälisen konferenssin julkaisu], toim. G. B. Sychenko. Novosibirsk: NGK, 29–44.

Niemi, Jarkko (2004) Mansilaiset lauluaineistot ja Länsi-Siperian alkuperäiskansojen tyylivyöhykkeet – melodian ja metrin modaliteetin ongelmia. Musiikin Suunta 2/2004, 37–57.

Niemi, Jarkko (2003) "You are of the kind of kin, are you?" Reflections of animistic world view in the oral folklore of the modern day Kanin Nenetses. Mental Spaces and Ritual Traditions. An International Festschrift to Commemorate the 60th Birthday of Dr. Mihály Hoppál, toim. Elek Bartha & Veikko Anttonen. Debrecen: University of Debrecen, 401–416.

Niemi, Jarkko & Jouste, Marko (2003) Teesejä pohjoisen laulun analyysiin: tarkastelussa nenetsit ja saamelaiset. Etnomusikologian vuosikirja 14, toim. Antti-Ville Kärjä. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, 161–209.

Niemi, Jarkko (2002) Inkeriläisten itkuvirsien musiikilliset rakenteet. Aili Nenola: Inkerin itkuvirret – Ingrian Laments. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Ss. 694–707.

Jouste, Marko & Niemi Jarkko (2002) Monochronic and Additive Principles in North Eurasian Song Styles. Этномузыковедение Повольжя и Урала в ареальных исследованиях [Volgan ja Uralin etnomusikologiaa areaalitutkimuksina], toim. I. M. Nurieva. Izhevsk: UIIYaL UrO RAN, 250–282.

Niemi Jarkko (2002) Tracing musical dialects in Selkup songs. Лингвистический беспредел – сборник статей к 70-летию А. И. Кузнецовой [Lingvistinen rajattomuus: A. I. Kuznetsovan 70-vuotisjuhla-artikkelikokoelma], toim. T. B. Agranat, & O. A. Kazakevich. Moskva: MGU, 179–193.

Niemi Jarkko (2002) Проблемы представления и внутрикультурных перспектив в изучении песенных культур народов Севера [Pohjoisten kansojen laulukulttuurien tutkimuksen representaation ja intrakulttuuristen perspektiivien ongelmia]. Реальность этноса: образование и проблемы межэтнической коммуникации [Etnoksen todellisuus: koulutus ja etnostenvälisen kommunikaation ongelmat], toim. Igor’ Nabok. St. Peterburg: RGPU im. A. I. Gertsena, 490–492.

Niemi Jarkko (2002) Musiktranskription einiger Strophen des großen Schamanischen Gesangs. Ina Rösing: Trance, Beseßenheit und Amnesie Bei den Schamanen der Changpa-Nomaden im ladakhischen Changthang. Ulm. 2002, 246–248.

Niemi Jarkko (2002) Siperian pohjoisten kansojen musiikkiperinteet. Siperia – Taigan ja tundran kansoja, toim. Ildikó Lehtinen. Helsinki: Museovirasto, 199–217.

Niemi, Jarkko (2001) A Musical Analysis of Selkup Shamanistic Songs. Shaman Vol.9, No. 2 – Journal of the International Society for Shamanistic Research, toim. Mihály Hoppál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 153–167. (Tämä julkaisu on artikkeliparin artikkeli, joka on tehty yhteistyönä Olga Kazakevichin (2001. Two recently recorded Selkup shamanistic songs. Shaman Vol.9, No. 2 – Journal of the International Society for Shamanistic Research, ed. Mihály Hoppál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 143–152) kanssa.)

Niemi Jarkko (2001) To the problem of meter and structure in Khanty songs: a case of an Eastern Khanty bear feast song. Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum, 7.–13.8.2000 Tartu. Pars VII, Dissertationes sectionum: Folkloristica & Ethnologia, toim. Tõnu Seilenthal. Tartu: Tartu Ülikool, 131–144.

Niemi Jarkko (2001) Dream Songs of the Forest Nenets. Shamanhood, Symbolism and Epic, toim. Juha Pentikäinen. Budapest: Akadémiai Kiadó, 135–154.

Niemi Jarkko (2000) Перспективы музыкальных культур уральских коренных народов Западной Сибири в начале третьего тысячелетия [Länsi-Siperian uralilaisten alkuperäiskansojen musiikkikulttuurien näkökulmia kolmannen vuosituhannen vaihteessa]. Культурные коды двух тысячелетии – материалы международной научной конференции 1 – 4 декабря 2000 года [Kahden vuosituhannen kulttuurikoodit – kansainvälisen tieteellisen konferenssin materiaaleja 1.–4.12.2000], toim. T. V. Krasnopol’skaja. Petrozavodsk: PGK, 9–24.

Niemi, Jarkko (2000) Potkua suomenkielisen populaarimusiikin sanoitusten tutkimiseen? Musiikin Suunta, 2/2000, 25–41.

Niemi, Jarkko (1999) The Genres of the Nenets Songs. Asian Music Vol. XXX–1, Fall/Winter 1998/1999, toim. Sean Williams. Ithaca: Society for Asian Music, 77–132.

Äänitejulkaisuja (= oheisvihkotekstit)

Niemi, Jarkko (2009) Songs of the Nenets of Kanin Peninsula performed by Elizaveta Pavlovna Ardeeva (CD-levyn tekstivihko n. 25 A4-sivua) GMCD 0715.

Niemi, Jarkko (2006) Songs about the world of spirits: Shamanistic Song Traditions of the Pur River Forest Nenets in the Siberian Taiga. (CD-levyn tekstivihko n. 20 A4-sivua) GMCD 0511.

Niemi, Jarkko (2005) Khynum – The Prayer: Songs of the Nenets Performed by Anastasia Lapsui. (CD-levyn tekstivihko n. 30 A4-sivua) GMCD 0409.

Niemi, Jarkko (2001) The Great Awakening – Music of the Eastern Khanty. (CD-levyn tekstivihko n. 10 A4-sivua) GMCD 0107.

Yleistajuisia artikkeleita

Slobin, Mark & Niemi, Jarkko (2001) Russian Federation / II. Traditional Music / Non-Russian peoples in European Russia. Sadie, Stanley (toim.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Vol. 22. London: MacMillan 2001, 10–17.

Niemi, Jarkko (2000) Shashmaqâm uzbekkien ja tadzhikkien taidemusiikkikorpuksena. Kohtaamisia Silkkitiellä -luentosarja, 6.4.2000. Museovirasto, Helsinki. (http://www.nba.fi/MUSEUMS/KULTMUS/niemi.htm), n. 10 s.

 
Musiikintutkimus, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikk, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: Jarkko.K.Niemi@uta.fi
Muutettu: 1.11.2012 15.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti