Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Johanna RuusuvuoriRuusuvuori Johanna

Sosiaalipsykologian professori, YTT, dosentti 
Puhelin: 050 318 6151
Sähköposti: Johanna.Ruusuvuori@uta.fi
Työhuone: LINNA 5068

Vastaanotto: sopimuksen mukaan

Asiantuntemus

Emootiot vuorovaikutuksessa                  
Sanallisen ja ei-sanallisen vuorovaikutuksen yhteys
Työelämän vuorovaikutus (ammattilaiset, asiakkaat ja moniammatillinen yhteistyö)
Terveydenhuollon käytännöt, prosessit ja tuloksellisuus
Terveydenhuollon digitalisoitumiskehitys
Laadullinen metodologia
Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä
Etnometodologia ja keskustelunanalyysi

Meneillään olevia projekteja                 

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Suomen Akatemia/STN) 2016-2019

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (TaY & TTL, Työsuojelurahasto 2017-2020)

Työterveysneuvottelu työhönpaluun tuessa (TaY & TTL; Työsuojelurahasto 2015-2018)

Aiempia projekteja           

Ryhmän vuorovaikutus ja teknologiavälitteinen ohjaus osana yksilölle räätälöityä terveydenhuoltoa (TaY & TTL; Juho Vainion Säätiö)
http://www.uta.fi/yky/counseling

Kommunikointi kuulokojeen avulla (HY & TaY; Suomen Akatemia 2010-2014), http://www.helsinki.fi/puhetieteet/tutkimus/kuulohanke.html

Facial expression as part of interactional regulation of emotion (Ruusuvuori)
http://www.intersubjectivity.fi/en/research/emotion-in-interaction/

Kuulovikaisten työssäolon tukeminen (TaY & TTL; Työsuojelurahasto 2012-2013), http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/kuulo/Sivut/default.aspx

Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa:  Muuttuva asiakassuhde, tiimityö, hyvinvointineuvolamalli  (TaY 2007-)

       

Viimeaikaisia julkaisuja                                              

Seppälä T, Hankonen N, Korkiakangas E, Ruusuvuori J & Laitinen J (2018). National policies for the promotion of physical activity and healthy nutrition in the workplace context: a behaviour change wheel guided content analysis of policy papers in Finland. BMC Public Health. DOI 10.1186/s12889-017-4574-3. http://rdcu.be/uF7W

Logren A, Ruusuvuori J & Laitinen J (2017). Self-reflective talk in group counselling. Discourse Studies 19:4: 422-440. DOI: 10.1177/1461445617706771

Logren A, Ruusuvuori J & Laitinen J (2017). Group members’ questions shape participation in health counselling and health education. Patient Education and Counseling, published online May 6th. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.003.

Ruusuvuori J & Tiittula L (2017). Tutkimushaastattelu ja vuorovaikutus [Research interview and interaction]. In: Hyvärinen M, Nikander P & Ruusuvuori J (eds.) Tutkimushaastattelun käsikirja [Handbook of Research Interview] Tampere: Vastapaino, 46–86.

Ruusuvuori J & Nikander P (2017) Haastatteluaineiston litterointi [Transcription of interview data]. In: Hyvärinen M, Nikander P & Ruusuvuori J (eds.) Tutkimushaastattelun käsikirja [Handbook of Research Interview] Tampere: Vastapaino, 427–444.

Peräkylä A & Ruusuvuori J (2017). Analyzing talk & text. In: Denzin & Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research, 5th edition, Thousand Oaks, CA: Sage, 669–690.

Ruusuvuori J (2016). Katse. In Stevanovic M. & Lindholm C. (eds.) Keskustelunanalyysi. Kuinka tutkia sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta. Tampere: Vastapaino, 4762.

Ruusuvuori J & Nikander P (2016). Puheen litterointikäytännöistä eri tutkimustarkoituksiin. In Tiittula L. & Nuolijärvi P (eds.) Puheesta tekstiksi. Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 63–86.

Ruusuvuori J (2016). Comment: The constituents of rapport in a standardized survey interview. Sociological Methodology 1-3. DOI: 10.1177/0081175016644898

Koskela I, Ruusuvuori J, Juvonen-Posti P, Nevala N, Husman P, Aaltonen T, Lonka E, Laakso M (2016). Dilemmatic group memberships of hard-of-hearing employees during the process of acquiring and adapting to the use of hearing aids. International Journal of Rehabilitation Research.

Kaukomaa T, Peräkylä A & Ruusuvuori J (2015). How Listeners Use Facial Expression to Shift the Emotional Stance of the Speaker’s Utterance. Research on Language and Social Interaction 48:3: 319-341.

Ruusuvuori J. Facial expression. (2015). In: Tracy, K., Ilie, C. & Sandel, T. (eds.). The International Encyclopedia of Language and Social Interaction. Hoboken: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781118611463

Tiitinen S & Ruusuvuori J (2015). Producing gendered parenthood in child health clinics. Discourse & Society 26:1:113—132.

Ruusuvuori J (2015). Sosiaalinen vuorovaikutus [Social interaction]. In: Helkama K et al. (eds.) Johdatus sosiaalipsykologiaan [Introduction to social psychology]. Helsinki: Gaudeamus.

Kaukomaa T, Peräkylä A & Ruusuvuori J (2014). Foreshadowing a problem: Turn-opening frowns in conversation. Journal of Pragmatics, Volume 71, September 2014, Pages 132-147

Nevala N, Pehkonen I, Koskela I, Ruusuvuori J & Anttila H (2014). Workplace Accommodation Among Persons with Disabilities: A Systematic Review of Its Effectiveness and Barriers or Facilitators. Journal of Occupational Rehabilitation. Available online DOI 10.1007/s10926-014-9548-z

Ruusuvuori J. Patient-healer communication. (2014). In: Cockerham W.C., Dingwall R. & Quah S. (eds.) The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society. John Wiley & Sons Inc. DOI: 10.1002/9781118410868.wbehibs141

Tiitinen S & Ruusuvuori J. (2014). Encouraging parents to talk about their problems: Multimodal analysis of formulating and gaze in maternity and child health clinics. Research on Language and Social Interaction 47:1, 49-68.

Hirvenkari L, Ruusuvuori J, Saarinen V-M, Kivioja M, Peräkylä A & Hari R. (2013). Influence of Turn-Taking in a Two-Person Conversation on the Gaze of a Viewer. Plos One 8 (8), e71569.

Kaukomaa T, Peräkylä A & Ruusuvuori J. (2013). Turn-opening smiles. Journal of Pragmatics 55: 21–42.

Aaltonen T, Aro J, Laakso M, Lonka E & Ruusuvuori J. (2013). Hahmoton häpeä ja kuulokojekuntoutus. [Feelings of shame in hearing aid rehabilitation]. Kuntoutus [Rehabilitation] 2: 17–28.

Tiitinen S, Homanen R, Lindfors P & Ruusuvuori J. (2013). Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International. doi:10.1093/heapro/das077 (advance access)

Ruusuvuori J.  Emotion, affect and conversation analysis (2013). In: Sidnell J & Stivers T (eds.) Handbook of conversation analysis, John Wiley & Sons Inc., 330-349.

Peräkylä A & Ruusuvuori J. (2012) Facial expression as pursuit of response. In: Peräkylä A & Sorjonen M-L. (eds.) Emotion in Interaction. Oxford University Press, Oxford, pp. 64–91.

Tiitinen S & Ruusuvuori J. (2012).  Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89: 38–43.

Peräkylä A & Ruusuvuori J (2011) Analyzing talk and text. In: Denzin N & Lincoln Y. (eds.) Handbook of qualitative research, 4/e. Sage Publications, Los Angeles.

Kallio A & Ruusuvuori J (2011) Kertojan katse tarinankerronnassa [The gaze of the interlocutor in story-telling]. In P. Haddington & L. Kääntä (eds.) Multimodaalisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus [Multimodality and social interaction]. Finnish Literature Society, Helsinki, 65-89.

Voutilainen L, Peräkylä A, Ruusuvuori J. (2011). Therapeutic change in interaction: conversation analysis of a transforming sequence. Psychotherapy Research 21: 3: May 2011, pages 348-365. http://dx.doi.org/10.1080/10503307.2011.573509

List of Publications

Curriculum Vitae

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.9.2017 14.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti