Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Repo Katja

YTT, professori, sosiaalipolitiikan oppiaine
Puhelin: 050 318 6199
Sähköposti: Katja.Repo@uta.fi
Työhuone: LINNA 5099


Vastaanotto sopimuksen mukaan

Asiantuntemus

 • Perhepolitiikka
 • Lastenhoitopolitiikka, lastenhoito ja lasten kotihoidon tuki
 • Perheen ja työn yhteensovittaminen
 • Lapsuudentutkimus
 • Perheen sisäinen rahatalous
 • Köyhyys
 • Lasten ja nuorten mediankäyttö

Opetus 2018-2019

 • SOS4.1 Sosiaalipolitiikka / luento
 • SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin / luento
 • SOSM1 Orientoiva tutkimusseminaari / Porin yliopistokeskus
 • SOSM2 Tutkielmaseminaari / Tampereen yliopisto
 • SOSM2 Tutkielmaseminaari / Porin yliopistokeskus
 • YKT04.2 Perhe ja tunteet / PERLA
 • COSOPON3 Nordic Model: Nordic Welfare Societies / luento
 • Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus / vastuuopettaja
 • Hyvinvointipalvelut -teemakokonaisuus / vastuuopettaja
 • SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä / tentti
 • SOS04.2 Lapsuuden ja perheen tutkimus traditioina ja käsitteinä / tentti
 • Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusseminaari

Akateemisia tehtäviä / luottamustehtäviä / jäsenyyksiä:

Projektit:

Pedagoginen koulutus: 

 • Opettajan ammattipedagogiset opinnot (60 op), Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus (15 ov), Eduta-instituutti, Tampereen yliopisto
 • Vertaismentor -koulutus, Tampereen yliopiston HEKO ja Campus Conexus

Julkaisuja:

 • Repo, Katja; Kuukka, Anu & Eerola, Petteri (2019) Lasten kotihoito ja se yhteiskunnallinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma. Janus 1/2019
 • Hietamäki, Johanna; Repo, Katja & Lammi-Taskula, Johanna (2018) Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella: kotihoidon perustelut. Yhteiskuntapolitiikka, 83 (4), 412–421 
 • Paananen, Maiju; Repo, Katja; Eerola, Petteri & Alasuutari, Maarit (2018) Unravelling conceptualizations of (in)equality in early childhood education and care system, Nordic Journal of Studies in Educational Policy. DOI: 10.1080/20020317.2018.1485423


 • Närvi Johanna, Lammi-Taskula Johanna, Hietamäki Johanna, Malander Johanna, Repo Katja. (2018). Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut: CHILDCARE-hankkeen NEVA-kyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 24/2018
 • Repo, Katja & Lammi-Taskula, Johanna (2017) Arki testaa lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikan. Tasa-arvovaje. 12.10.2017
 • Hietamäki, J.,  Kuusiholma, J., Räikkönen, E., Alasuutari, M., Lammi-Taskula, J., Repo, K.,  Karila, K., Hautala, P.,  Kuukka, A.,  Paananen, M.,  Ruutiainen, V. & Eerola, P. 2017. Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 24/2017. Helsinki.
 • Repo, Katja (2017) Avoin varhaiskasvatus osana suomalaista lastenhoito- ja varhaiskasvatuskulttuuria. MLL Tampereen osaston blogi, 21.4.2017
 • Eronen, Eija, Eerola, Petteri & Repo, Katja (2017) Vanhemmuutta on mahdollista tukea. PERLAblogi, 6.4.2017.
 • Eerola, Petteri; Eronen Eija & Repo, Katja (2017) Näkökulmia sosiologiseen perhetutkimukseen. PERLAblogi, 3.3.2017.
 • Repo, Katja  & Valkonen, Satu  (2017) Children’s Media Use - the Perspective of Time Use. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Lahikainen, Anja Riitta, Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2017)) Introduction: Media and Family Interaction. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja & Salmivaara, Saara (2016) PERLAn tutkimusseminaari kokoaan yhteen tutkimusta ja tutkijoita. PERLAbogi, 9.11.2016
 • Repo, Katja & Hietamäki, Johanna (2016) Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista. CHILDCARE-blogi, 4.8.2016.
 • Repo, Katja (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa Antti Halmetoja, Pertti Koistinen & Satu Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67–73. 
 • Alasuutari, Maarit; Hautala, Paula; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna & Repo, Katja (2016) Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjänä. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus. 
 • Repo, Katja (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta. Uutistamo.
 • Repo, Katja &  Nätti, Jouko (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) Ikkunat perhe-elämään. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja (2014) Apua! Lapsestani on tullut kuluttaja. Kirja-arvio teoksesta Minna Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Janus.
 • Repo, Katja (2014) Puheenaihe: Miten Suomen lapset ja nuoret voivat? Kuulemmeko me heidät? Aamulehti 21.5.2014.
 • Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care - Finnish mothers' assessments. Teoksessa Eriikka Oinonen & Katja Repo (eds) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press, 195-212.
 • Repo, Katja (2013) Hyvä pahassa ja paha hyvässä. Kirja-arvio teoksesta Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, Janus 1/2013, 76-78.
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) "Joko tain" tilalle saatava "sekä että". Aamulehti B17, Vierailija, 18.11.2012
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Aika päästä ulos lastenhoidon taistelukentästä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. 18.10. 2012
 • Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitys käyttäjien arjessa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista sosiaalipolitiikkaa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja (2011) Kuka nuoli kermat päältä? Kirja-arvio teoksesta Elina Palola & Vappu Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka – Hukassa vai uuden jäljillä?, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,Tesso 3-4, 64.
 • Repo, Katja (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen lapsiperheiden etuus. Sosiaalitieto 11/2010, 7.
 • Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. Teoksessa Sipilä, Jorma, Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The Paradox of the Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar  
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Introduction. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja (2010) Sukupuolittunut talous. Kirja-arvio teoksesta Halko, Marja-Liisa; Mikkola, Anne & Ruuskanen, Olli-Pekka (2010) (toim.) Naiset, miehet ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Tieteessä tapahtuu 28(6), 57- 58.
 • Repo, Katja (2010) Families, Work and Homecare. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43-61.
 • Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito - puolesta ja vastaan. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 219-237.
 • Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Lasten päivähoito - oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 200-218.
 • Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University Press.
 • Repo, Katja (2009) Family (versus) Policy. Combining Work and Care in Russia and Sweden. Kirja-arvostelu  teoksesta Zhanna Kravchenko (2008) Family (versus) Policy. Combining Work and Care in Russia and Sweden. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Sociology. New Series 30. Stockholm: Stockholm University. Nordisk Østforum 23(1), 92-94.
 • Repo, Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. Janus 15(3), 229-244.
 • Repo, Katja (2007) Finnish Working Mothers Talking about the Care of Their Children and the Flexibilities of Work. 5th International Research Conference on Social Security. Warsaw 5-7 March 2007.
 • Aaltonen, Tarja; Alasuutari, Maarit & Repo, Katja (2006) Opettajan pedagogiset opinnot verkossa: opetussuunnitelmatyö tutkivaa työotetta hyödyntäen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
 • Repo, Katja (2005) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Teoksessa Sipilä, Jorma & Kröger, Teppo (toim.) Overstretched: Families Up Against The Demand of Work and Care. Oxford: Blackwell, 64-80.
 • Repo, Katja (2005) Muuttuvan työkulttuurin äidit ja lastenhoidon merkitykset. Janus 13(4), 403-421.
 • Repo, Katja (2005) On the Constructions of Childcare in the Context of Work and Family Interplay. Teoksessa  Proceedings of the Community, Work and Family Conference 2005 “Change and Transformation”. RIHSC: Manchester Metropolitan University. (CD)
 • Repo, Katja (2004) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Social Policy & Administration 38(6), 622-639.
 • Repo, Katja (2004) Eskandinaviako Herrietako Gizarte-Arretako Ereduei Buruz: Finlandiako Eredua. Teoksessa Sare 2003 Nazioarteko Kongresua: ‘Zaintzak kostua du: zaintzearen kostu eta irabaziak’. Vitoria-Gasteiz: Emakunde eta Europako Elkartea / Europako Gizarte Fondoa, 181-188.
 • Repo, Katja (2004) Acerca del Modelo de atención de los países nórdicos : el ejemplo de Finlandia. Teoksessa Gongreso Internacional Sare 2003 : ‘Guidar cuesta : costes y beneficios del cuidado. Vitoria-Gasteiz:  Emakunde y Comunidad Europea / Fondo Social Europea, 195-203.
 • Repo, Katja (2003) Perheen sisäisen rahatalouden jännitteitä. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Repo, Katja (2003) On the Nordic Social Care Model: Finland as an Example.
 • Repo, Katja (2001) Raha ei kasva puussa. Perheen rahatalous ja sen diskursiivinen todellisuus. Tampere: University of Tampere.
 • Repo, Katja (2001) Care Arrangements in Multi-Career Families. National Report: Finland. SOCCARE Project Report 3.1. 
 • Repo, Katja (1997) Naiset ja eläketurva - vertaileva tutkimus naisten asemasta Suomen, Ison-Britannian ja Saksan eläkejärjestelmissä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 22, Helsinki: Kela
 • Repo, Katja (1997) Akateemisen keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välimaastossa. Kirja-arvio teoksesta Taylor, D. (toim.) Critical Social Policy. A Reader, Janus 5(2), 236-238.
 • Repo, Katja (1996) Naisten köyhyys - esimerkkinä Iso-Britannia. Stakes raportteja 189, Helsinki: Stakes.
 • Repo, Katja (1993) Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikka - tavoitteet ja ongelmat. Teoksesssa Timo Heikkinen, Briitta Koskiaho, Eija Luukkanen & Katja Repo (toim.) Mistä ympäristöstä on puhe? Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia A(4), Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Saari, Timo; Laine, Markus; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Tiensuu, Teemu (1993) Sosiaalipolitiikan uusi oikeutus?  Teoksessa Briitta Koskiaho, Jarmo Lehtinen & Heikki Lehtonen (toim.) Sosiaalipolitiikan oikeutus Juhlakirja Armas Niemisen täyttäessä 80 vuotta. Acta Universitatis Tamperensis B(46). Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Repo, Katja (1991) Euroopan yhdentyminen ja suomalainen työttömyysturva. Helsinki: SAK.

Toimitetut teokset:

Esitelmiä, alustuksia ja postereita:

      Katso SoleCris

Mediassa:

Kotihoidon tuen kuntalisät asettavat lapset eriarvoiseen asemaan – Pääkaupunkiseudun kunnat maksavat valtaosan lisätuista.

Päiväkoti vai kotihoito - kumpi on parempi? IL selvitti asian

Tasa-arvo ei aina toteudu päivähoidossa

Arki testaa lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikan

Avoin varhaiskasvatus osana suomalaista lastenhoito- ja varhaiskasvatuskulttuuria

Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista

Tutkimussuunnitelmasta todeksi – CHILDCARE-hankkeen ensimmäiset kuukaudet

Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta

Aikalaisen kirjoitus Media lapsiperheessä teoksesta

Monitieteisyys johtotähtenä tiellä tutkimuskeskukseksi

Puheenaihe Aamulehdessä

Alusta! Aika päästä eroon lastenhoidon taistelukentästä

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.11.2018 16.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti