Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Repo Katja

YTT, professori, sosiaalipolitiikan oppiaine
Puhelin: 050 318 6199
Sähköposti: Katja.Repo@uta.fi
Työhuone: LINNA 5099


Vastaanotto sopimuksen mukaan

Asiantuntemus

 • Perhepolitiikka
 • Lastenhoitopolitiikka, lastenhoito ja lasten kotihoidon tuki
 • Perheen ja työn yhteensovittaminen
 • Lapsuudentutkimus
 • Perheen sisäinen rahatalous
 • Köyhyys
 • Lasten ja nuorten mediankäyttö

Opetus 2017-2018

 • SOS4.1 Sosiaalipolitiikka / koordinointi ja luento
 • SOS6.1.1. Sosiaalipolitiikan ideat ja käytännöt / luento
 • SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin / luento
 • SOSM1 Orientoiva tutkimusseminaari / koordinaattoria, Porin yliopistokeskus
 • SOSM2 Tutkielmaseminaari / Tampereen yliopisto
 • SOSM2 Tutkielmaseminaari / Porin yliopistokeskus
 • YKT04.2 Wellbeing: Children in focus  / vastuuopettaja yhdessä Tiiina Soinin ja Arja Rimpelän kanssa
 • YKT04.2 Perheen säröt / vastuuopettaja yhdessä Eija Erosen kanssa
 • YKT04.2 Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä / vastuuopettaja yhdessä Kirsti Karilan ja Maiju Paanasen kanssa
 • COSOPON3 Nordic Model: Nordic Welfare Societies / luento
 • Lapsuus, perhe ja elämänkulku -teemakokonaisuus / vastuuopettaja
 • Hyvinvointipalvelut -teemakokonaisuus / vastuuopettaja
 • SOS04.1 Lapsuuden ja perheen tutkimuksen ydinkysymyksiä / tentti
 • SOS04.2 / tentti
 • SOS03.1 / tentti
 • Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAn tutkimusseminaari

 

Akateemisia tehtäviä / luottamustehtäviä / jäsenyyksiä:

Projektit:

Pedagoginen koulutus: 

 • Opettajan ammattipedagogiset opinnot (60 op), Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • Yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus (15 ov), Eduta-instituutti, Tampereen yliopisto
 • Vertaismentor -koulutus, Tampereen yliopiston HEKO ja Campus Conexus

Julkaisuja:

 • Hietamäki, J.,  Kuusiholma, J., Räikkönen, E., Alasuutari, M., Lammi-Taskula, J., Repo, K.,  Karila, K., Hautala, P.,  Kuukka, A.,  Paananen, M.,  Ruutiainen, V. & Eerola, P. 2017. Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä : CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 24/2017. Helsinki.
 • Repo, Katja (2017) Avoin varhaiskasvatus osana suomalaista lastenhoito- ja varhaiskasvatuskulttuuria. MLL Tampereen osaston blogi, 21.4.2017
 • Eronen, Eija, Eerola, Petteri & Repo, Katja (2017) Vanhemmuutta on mahdollista tukea. PERLAblogi, 6.4.2017.
 • Eerola, Petteri; Eronen Eija & Repo, Katja (2017) Näkökulmia sosiologiseen perhetutkimukseen. PERLAblogi, 3.3.2017.
 • Repo, Katja  & Valkonen, Satu  (2017) Children’s Media Use - the Perspective of Time Use. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Lahikainen, Anja Riitta, Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2017)) Introduction: Media and Family Interaction. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media, Family Interaction and the Digitalization of Childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja & Salmivaara, Saara (2016) PERLAn tutkimusseminaari kokoaan yhteen tutkimusta ja tutkijoita. PERLAbogi, 9.11.2016
 • Repo, Katja & Hietamäki, Johanna (2016) Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista. CHILDCARE-blogi, 4.8.2016.
 • Repo, Katja (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa Antti Halmetoja, Pertti Koistinen & Satu Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67–73. 
 • Alasuutari, Maarit; Hautala, Paula; Karila, Kirsti; Lammi-Taskula, Johanna & Repo, Katja (2016) Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjänä. Teoksessa Anu-Hanna Anttila, Timo Anttila, Mirja Liikkanen & Hannu Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan - yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus. 
 • Repo, Katja (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta. Uutistamo.
 • Repo, Katja &  Nätti, Jouko (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja & Nätti, Jouko (2015) Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Lahikainen, Anja Riitta; Mälkiä, Tiina & Repo, Katja (2015) Ikkunat perhe-elämään. Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä.Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja (2014) Apua! Lapsestani on tullut kuluttaja. Kirja-arvio teoksesta Minna Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Janus.
 • Repo, Katja (2014) Puheenaihe: Miten Suomen lapset ja nuoret voivat? Kuulemmeko me heidät? Aamulehti 21.5.2014.
 • Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care - Finnish mothers' assessments. Teoksessa Eriikka Oinonen & Katja Repo (eds) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press, 195-212.
 • Repo, Katja (2013) Hyvä pahassa ja paha hyvässä. Kirja-arvio teoksesta Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (toim.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, Janus 1/2013, 76-78.
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) "Joko tain" tilalle saatava "sekä että". Aamulehti B17, Vierailija, 18.11.2012
 • Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Aika päästä ulos lastenhoidon taistelukentästä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. 18.10. 2012
 • Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitys käyttäjien arjessa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista sosiaalipolitiikkaa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.
 • Repo, Katja (2011) Kuka nuoli kermat päältä? Kirja-arvio teoksesta Elina Palola & Vappu Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka – Hukassa vai uuden jäljillä?, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,Tesso 3-4, 64.
 • Repo, Katja (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen lapsiperheiden etuus. Sosiaalitieto 11/2010, 7.
 • Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. Teoksessa Sipilä, Jorma, Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The Paradox of the Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar  
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Introduction. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. Teoksessa Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.
 • Repo, Katja (2010) Sukupuolittunut talous. Kirja-arvio teoksesta Halko, Marja-Liisa; Mikkola, Anne & Ruuskanen, Olli-Pekka (2010) (toim.) Naiset, miehet ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Tieteessä tapahtuu 28(6), 57- 58.
 • Repo, Katja (2010) Families, Work and Homecare. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43-61.
 • Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito - puolesta ja vastaan. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 219-237.
 • Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Lasten päivähoito - oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 200-218.
 • Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University Press.
 • Repo, Katja (2009) Family (versus) Policy. Combining Work and Care in Russia and Sweden. Kirja-arvostelu  teoksesta Zhanna Kravchenko (2008) Family (versus) Policy. Combining Work and Care in Russia and Sweden. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Sociology. New Series 30. Stockholm: Stockholm University. Nordisk Østforum 23(1), 92-94.
 • Repo, Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. Janus 15(3), 229-244.
 • Repo, Katja (2007) Finnish Working Mothers Talking about the Care of Their Children and the Flexibilities of Work. 5th International Research Conference on Social Security. Warsaw 5-7 March 2007.
 • Aaltonen, Tarja; Alasuutari, Maarit & Repo, Katja (2006) Opettajan pedagogiset opinnot verkossa: opetussuunnitelmatyö tutkivaa työotetta hyödyntäen. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu.
 • Repo, Katja (2005) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Teoksessa Sipilä, Jorma & Kröger, Teppo (toim.) Overstretched: Families Up Against The Demand of Work and Care. Oxford: Blackwell, 64-80.
 • Repo, Katja (2005) Muuttuvan työkulttuurin äidit ja lastenhoidon merkitykset. Janus 13(4), 403-421.
 • Repo, Katja (2005) On the Constructions of Childcare in the Context of Work and Family Interplay. Teoksessa  Proceedings of the Community, Work and Family Conference 2005 “Change and Transformation”. RIHSC: Manchester Metropolitan University. (CD)
 • Repo, Katja (2004) Combining Work and Family in Two Welfare State Contexts: A Discourse Analytical Perspective. Social Policy & Administration 38(6), 622-639.
 • Repo, Katja (2004) Eskandinaviako Herrietako Gizarte-Arretako Ereduei Buruz: Finlandiako Eredua. Teoksessa Sare 2003 Nazioarteko Kongresua: ‘Zaintzak kostua du: zaintzearen kostu eta irabaziak’. Vitoria-Gasteiz: Emakunde eta Europako Elkartea / Europako Gizarte Fondoa, 181-188.
 • Repo, Katja (2004) Acerca del Modelo de atención de los países nórdicos : el ejemplo de Finlandia. Teoksessa Gongreso Internacional Sare 2003 : ‘Guidar cuesta : costes y beneficios del cuidado. Vitoria-Gasteiz:  Emakunde y Comunidad Europea / Fondo Social Europea, 195-203.
 • Repo, Katja (2003) Perheen sisäisen rahatalouden jännitteitä. Teoksessa Hannele Forsberg & Ritva Nätkin (toim.) Perhe murroksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.
 • Repo, Katja (2003) On the Nordic Social Care Model: Finland as an Example.
 • Repo, Katja (2001) Raha ei kasva puussa. Perheen rahatalous ja sen diskursiivinen todellisuus. Tampere: University of Tampere.
 • Repo, Katja (2001) Care Arrangements in Multi-Career Families. National Report: Finland. SOCCARE Project Report 3.1. 
 • Repo, Katja (1997) Naiset ja eläketurva - vertaileva tutkimus naisten asemasta Suomen, Ison-Britannian ja Saksan eläkejärjestelmissä. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 22, Helsinki: Kela
 • Repo, Katja (1997) Akateemisen keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välimaastossa. Kirja-arvio teoksesta Taylor, D. (toim.) Critical Social Policy. A Reader, Janus 5(2), 236-238.
 • Repo, Katja (1996) Naisten köyhyys - esimerkkinä Iso-Britannia. Stakes raportteja 189, Helsinki: Stakes.
 • Repo, Katja (1993) Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikka - tavoitteet ja ongelmat. Teoksesssa Timo Heikkinen, Briitta Koskiaho, Eija Luukkanen & Katja Repo (toim.) Mistä ympäristöstä on puhe? Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia A(4), Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Saari, Timo; Laine, Markus; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Tiensuu, Teemu (1993) Sosiaalipolitiikan uusi oikeutus?  Teoksessa Briitta Koskiaho, Jarmo Lehtinen & Heikki Lehtonen (toim.) Sosiaalipolitiikan oikeutus Juhlakirja Armas Niemisen täyttäessä 80 vuotta. Acta Universitatis Tamperensis B(46). Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Repo, Katja (1991) Euroopan yhdentyminen ja suomalainen työttömyysturva. Helsinki: SAK.

Toimitetut teokset:

Esitelmiä, alustuksia, puheenjohtajuuksia  ja postereita:

 • 5/2017 Children's home care and the issues of in/equality: the perspective of municipal actors, 7th International Community, Work and Family Conference, 25-27.5.2017, Milan, Italy.
 • 3/2017 Lapset, lastenhoito ja varhaiskasvatus - palvelut ja lastenhoidon tuet. Hyvinvointipalvelujen tulevaisuus - ajankohtaisia tutkijapuheenvuoroja. Tampereen yliopiston hyvinvointialoite WELLI-verkoston seminaari, Tampere 30.3.2017
 • 3/2017 Kunnan, lapsen vai vanhemman etu? Lastenhoidon ratkaisujen moninaiset kasvot. Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi. STN ja Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelma. Helsinki 28.3.2017 
 • 3/2017 Varhaislapsuuden ideaalit ja lapsen paikka –työryhmän puheenjohtaja Kirsti Karilan kanssa, Sosiologipäivät 2017, Tampere, 23.-24.3.2017.
 • 3/2017 Perhe, työ ja lastenhoito. Maanantaiklubi. Demokraattisen sivistysliiton aluejärjestö / Demokraattinen naisverkosto, Tampere. 13.3.2017
 • 11/2016 Paneelin jäsen. Perhevapaatutkimuksen päätösseminaari, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 15.11.2016
 • 11/2016 Lasten kotihoito: kuntanäkökulma. CHILDCARE-hankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmän tapaaminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 11.11.2016
 • 11 /2016 Lasten kotihoito: kuntanäkökulma. CHILDCARE-hankkeen kuntayhteistyökumppaneiden tapaaminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, 10.11.2016
 • 10/2016 Lasten kotihoito, erot ja tasa-arvo: kuntanäkökulma. Sosiaalipolitiikan päivät 2016, Turku, 22.10.2016
 • 10/2016 Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset lastenhoidon tukien järjestelmissä ja varhaiskasvatuspalveluissa: CHILDCARE-hanke. Sosiaalipolitiikan päivät 2016. Turku, 28.10.2016
 • 10/ 2016 Small children and home care: the perspective of municipal actors, The Advisory board meeting of CHILDCARE-project, The University of Jyväskylä, 14.10.2016 
 • 9/2016 Lapsuus, erot ja mahdollisuudet,  Tutkijoiden yö: Lasten yhteiskunnallinen kyselytunti, Tampereen yliopisto, 30.9.2016
 • 9/2016 Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvo. Autere-opisto, Yleisöluennot,  Mänttä, 28.9.2016
 • 9/2016 Suomalainen lastenhoitopolitiikka  ja tasa-arvo, Ruoveden opisto, Yleisöluennot, Ruovesi, 29.9.2016
 • 8/2016 Finnish childcare policies: the perspective of equality, 8th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR): Changing Family Relations - Gender and Generations, TU Dortmund University, Saksa
 • 6/2016 Perhe- ja lapsuudentutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osaston 95-vuotisjuhlaristeily, 10.6.2016
 • 6/2016 Finnish childcare policies – the main features, Open Research Seminar on Childcare, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, 3.6.2016
 • 6/2016 The current debates on in/equality in childcare provision. VII Conference on Childhood Studies, Turku 6-8 June 2016
 • 6/2016 Finnish childcare policies and the issues of inequality, VII Conference on Childhood Studies, Turku 6-8 June 2016, posteri
 • 4/2016 Lapsuuden, nuoruuden ja perheen kysymykset YKYssä, YKYPÄIVÄ, Tampereen yliopisto.
 • 4/2016 Lastenhoidon huolikehykset. Perhetutkimuksen päivät 2016, Helsinki, 11.–12.04.2016.
 • 4/2016 Kuka lasta hoitaa - työryhmän puheenjohtaja, Perhetutkimuksen päivät 2016. Helsinki, 11.–12.04.2016.
 • 4/2016 Suomalainen lastenhoitopolitiikka - tasa-arvo, toimijat ja jännitteet. Perhetutkimuksen päivät 2016, Helsinki
 • 2/2016 CHILDCARE - Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä, Tutkittu tieto käyttöön: Strategisen tutkimuksen ja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden julkinen kuuleminen, Eduskunnan sivistysvaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta, posteri
 • 8/2015 Lasta koskevan tiedon tavoittaminen -työryhmän puheenjohtaja: Metodifestivaalit 2015. Tampereen yliopisto19.– 20.8.2015
 • 6/2015 Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimus Tampereen yliopistossa. Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategiaa ja sitä tukevien yhteistyörakenteiden valmistelua pohtiva seminaari. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus (PERLA).
 • 6/2015 Paneelin puheenjohtaja: Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategiaa ja sitä tukevien yhteistyörakenteiden valmistelua pohtiva seminaari. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja PERLA
 • 5/2015 Suomalaisen lastenhoitopolitiikan jännitteet. Varhaisen lapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat -seminaari, Jyväskylän yliopisto. (pääpuhuja)
 • 3/2015 Lasten ja nuorten median käyttö – ajankäytön näkökulma. Media, lapset ja perhevuorovaikutus -seminaari, Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, Tampereen yliopisto: Tampere.
 • 2/2015 Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. PERLAn tutkimusseminaari, Tampereen yliopisto: Tampere.
 • 5 2014 Lapsen yhteiskunnallisesta asemasta ja hyvinvoinnista. Teoksen "Elämää Asperger-lapsen kanssa" (Saila Seppo) julkistamistilaisuus. Kirjan talo, Helsinki.
 • 5/2014 PERLAn tervehdys. Lapsuutta, nuoruutta ja perhettä tutkimassa. Tampereen yliopisto.
 • 5/ 2014 Paneelin puheenjohtaja: Lapsuutta, nuoruutta ja perhettä tutkimassa. PERLA, Tampereen yliopisto, 5.5.2014.
 • 5/2014 Media and children's use of time. Values of Childhood and Childhood Studies. VI Conference on Childhood Studies | 7–9 May 2014 University of Oulu, Finland
 • 4/2014 To choose or not to choose home care - the contradictions of Finnish childcare policiesPerhetutkimuksen päivät 2014: Perheet ja suoritusyhteiskunta - Families and the competitive society, Jyväskylä (pääpuhuja)
 • 2/2014 Perheet pulassa - lasten ja vanhempien haasteet tässä ajassa. Kansalliset mielenterveyspäivät 2014: Aikaa perheille! – Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?, Tampere (pääpuhuja)
 • 11/2013 Lasten ja nuorten media-aika. Sosiaalipsykologian päivät - Sosiaaliset suhteet. Tampere
 • 11/2013 The importance of informal intergenerational transfers. Kommenttipuheenvuoro Anna Mironovan paperiin “Private Intergenerational Transfers in Russian Households”. LabourNet Special Seminar on Transitions in Work and Labour Markets – Challenges for transnational cooperation, Tampere
 • 10/2013 Koti lasten mediaympäristönä. Sosiaalipolitiikan päivät 2013. Tampereen yliopisto, 24.–25.10.2013.
 • 10/2013 Lapset ja lapsiperheet hyvinvointivaltiossa –työryhmän puheenjohtaja: Sosiaalipolitiikan päivät 2013. Tampereen yliopisto, 24.–25.10.2013.
 • 10/2013 Lasten kotihoidon tuki: ristiriitojen etuus. Naisen aika -luento- ja tapahtumasarja. Tilaisuuden järjestäjät Oulun Naisunioni ry, Oulun seudun Vihreät Naiset ry ja Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry, Oulu.  
 • 11/2012 Kotihoidon lapsi. Lapsuutta ja nuoruutta tutkimassa -Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen ja XI Nuorisotutkimuspäivät 2012, Helsinki.
 • 11/2012 The global care chains in the context of Filipino nurses in Finland. Kommenttipuheenvuoro Tiina Vaittisen paperiin 'How the globalisation of Finnish nursing shapes the structures of GPE? Global care chains as migrant trajectories'  LabourNet Seminar: Shaping and Reshaping Boundaries in Working Life. The University of Tampere. Tampere
 • 10/2012 Kohti moni-ilmeistä lastenhoitopolitiikkaa. Tampereen vasemmistonaisten keskustelutilaisuus perhepolitiikasta. Naisten huone, Tampere.
 • 6/2012 Valinta on vapaa!. Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki - kirjan julkistamistilaisuus. Tietokulma, Helsinki. 
 • 6/2012 The contradictions of Finnish childcare policies: gender equality and children's rights. International Conference - Cross-disciplinary Perspectives on Welfare State Development, University of Southern Denmark, Odense, Tanska.
 • 4/2012 Lapsi ja kotihoitovalinta. Perhetutkimuspäivät: Eriarvoistuvat perheet. Jyväskylä.
 • 11/2011 A child as a subject in the context of childcare arrangements - Finnish mothers’ assessments.  Statistic Norway. Oslo.
 • 10/2011 Lapsi lastenhoitovalinnoissa. Sosiaalipolitiikan päivät: Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Lasten ja perheiden hyvinvointi –työryhmä. Turku
 • 6/2011 The Finnish child home care allowance in the framework of combining work and family. Final Conference of the WoCaWo Research Project, Jyväskylä, Finland.
 • 5/2011 The constructions of a child as an actor in the context of childcare - Finnish mothers’ assessments, 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. University of Tampere, Finland.
 • 5/2011 Childcare 1 -työryhmän puheenjohtaja: 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. Tampereen yliopisto, 19.–21.5. 2011
 • 5/2011 Childcare 2 -työryhmän puheenjohtaja: 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. Tampereen yliopisto, 19.–21.5. 201
 • I5/2011 ncome and equality -työryhmän puheenjohtaja: 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. Tampereen yliopisto, 19.–21.5.2011
 • 3/2011 Työelämä ja perhe. Mannerheimin lastensuojeluliiton 90 v. juhlavuoden luentosarja “Miten lapsuutta rakennetaan". Tampere.
 • 11/2010 Perhe, työ ja tasa-arvo. Demokraattisen sivistysliiton ja SKP:n tasa-arvotyöryhmän seminaari: Naisen asema ja tasa-arvo, Tampere.
 • 10/2010 Cash-for-childcare in Finland: Daily life practices and working life. Statistic Norway. Oslo.
 • 10/2010 Tyytyväisyyspuheen murtumat – lastenhoidon ongelmat ja huolet. Sosiaalipolitiikan päivät, Lasten ja nuorten huono-osaisuus –työryhmä. Helsinki.
 • 5/2010 Lasten päivähoito: oikeuksia, vaihtoehtoja ja ristiriitoja. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen iltapäiväseminaari Hyvinvointipalvelut murroksessa. Helsinki.
 • 4/2010 Hoiva lapsiperheiden arjessa: joustoja, ristiriitoja ja elämäntapavalintoja. Perhetutkimuspäivät, Jyväskylä.
 • 3/2010 Perhe, työ ja oma aika.  Sefen Naistenpäivä, Tampere.
 • 11/2009 The Contradictions of Finnish Childcare Policies: New Familism and Gender Equality. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates -research workshop, SFI, Copenhagen: Tanska.
 • 5/2009 Cash-for-care schemes and daily life of families - Finnish child home care allowance as an example. The Mid-term Conferenece of NCoE Welfare REASSESS 2009. Taking stock of the work so far. Oslo: Norja.
 • 4/2009 The Finnish child home care allowance – an answer for the problems in combining work and family. International Conference The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood education and care. Norwegian Centre for Child Research, NTNU Trondheim: Norja.
 • 11/2008 Paperi Home care as an alternative – The contradictions of the Finnish child home care allowance. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates research workshop. Kööpenhamina: Tanska.
 • 9/2008 Home care as an alternative – evaluating Finnish child home care allowance. 4th Conference of the European Society on Family Relations: Cultures, generations and family interactions: Jyväskylä.
 • 12/2007 Finnish childcare policies. Reassessing the Nordic Welfare Model, Strand 2, Family change, public policies and birth-rates. Kööpenhamina: Tanska.
 • 10/2007 Lasten kotihoito lastenhoidon kentällä. Sosiaalipolitiikan päivät 2007.  Hoivatutkimus -työryhmä: Tampereen yliopisto.
 • 10/2007 Naisten köyhyyden teemoja. Köyhyys ja Naiset -seminaari, Demokraattinen Naisverkosto: Tampere (pyydetty).
 • 6/2007  Finnish child home care allowance user’s perceptions. Gender, Work and Organization. 5th International Interdisciplinary Conference, Alternatives Modes of Work, Keele University: Englanti.
 • 3/2007 Finnish working mothers talking about the care of their children and the flexibilities of work. 5th International Research Conference on Social Security. ISSA: Puola.
 • 11/2006 Ristiriitainen lasten kotihoidon tuki. Naistutkimuspäivät. Tampereen Yliopisto: Tampere.
 • 11/2006 Lapsiperheen arki: Työn ja perheen yhteensovittaminen. Kehitysvammaisten tukiliiton aluepäivät: Tampere.
 • 10/2006 Tutkimusesittely Lasten kotihoidon tuki ja vanhempien työssäkäynti yhdessä Tapio Rissasen ja Kati Pynnösen kanssa. Informaali hoiva ja naisten ja miesten työssäkäynti-työryhmä. Sosiaalipolitiikan päivät: Jyväskylä.
 • 10/2006 Informaali hoiva ja naisten ja miesten työssäkäynti -työryhmän puheenjohtaja: Sosiaalipolitiikan päivät 2006, Jyväskylän yliopisto, 26.–27.10.2006.
 • 10/2006 Posteri Ristiriitainen kotihoidon tuki yhdessä Tapio Rissasen ja Kati Pynnösen kanssa. Työelämän tutkimuspäivät III: Tampere.
 • 9/2006 Meanings of childcare and the new culture of work. Kansainvälinen post-graduate konferenssi Shaping European Systems of Work and Welfare: Helsinki.
 • 8/2006 Working mothers talking about the care of their children. 23rd Nordic Sociological -konferenssi, Feminism, Methodology and Change -työryhmä: Turku.
 • 3/2005 On the Constructions of childcare in the context of work and family interplay. Kansainvälinen konferenssi Community, Work and Family: Change and Transformation: Manchester Metropolitan University, Manchester: Iso-Britannia.
 • 10/2004 Lastenhoidon merkityksistä perheen ja työn yhteensovittamisen kontekstissa. Sosiaalipolitiikan päivät 2004. Hoivapolitiikka -työryhmä: Helsinki.
 • 6/2004 Combining work and family in two cultural contexts: a discourse analytical perspective. Kansainvälinen konferenssi Work-Life Balance across the Lifecourse. The University of Edinburgh, Center for Research on Families and Relations: Iso-Britannia.
 • 3/2004 Kuuluuko perheen ääni hoivan järjestämisessä?. Perhetutkimuspäivät: Jyväskylä. (pääpuhuja)
 • 3/2004 Perheen ja työn yhteensovittaminen. Minna Canth -seminaari, Suomalainen Naisliitto: Helsinki. (pyydetty)
 • 11/2003 Some contradictions in balancing family and work. What’s new? Family, Childhood and Social Problems -seminaari. Tampereen yliopiston lapsuuden ja perheen tutkimusyksikkö: Tampere. (pyydetty) 
 • 10/2003 On the Nordic Social Care Model: Finland as an Example. Sare 2003 -konferenssi Caring has a cost: the cost and benefits of caring. Emakunde. San Sebastian: Espanja. (pyydetty)
 • 7/2003 Perheen ja työn yhteensovittamisesta. Sosiaali- ja terveysturvanpäivät. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto: Kokkola. (pyydetty)
 • 11/2002 Kahden uran ja hoitojärjestelyjen yhteensovittamisesta. Yksi Sukupolvi työssä, missä kaksi muuta? -seminaari. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto: Helsinki. (pyydetty)
 • 3/1998 Perheen sisäinen tulonjako. Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisprojektin tutkijaverkoston seminaari: Tampere.
 • 3/1998 Raha perheessä. Perhetutkimuspäivät: Jyväskylä.
 • 1/1998 The Distribution of Income and The Social Meaning of Money within Finnish Families in which Wives Are Full-time Mothers. Pohjoismainen konferenssi The Internal Allocation of Time, Money and Consumption within Families. Pohjoismaiden neuvosto. Kööpenhamina: Tanska.
 • 11/1996 Naisten köyhyydestä. Naisistuuko Köyhyys – Köyhtyykö Naiseus ‑seminaari. Sosiaalidemokraattiset naiset: Tampere. (pyydetty)
 • 11/1996 Naisten köyhyydestä. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaari: Tampere. (pyydetty)
 • 5/1996 Naisten köyhyydestä. TERVE-SOS -messut: Turku. (pyydetty)
 • 5/1996 Naisten köyhyydestä. Kukkaispäivä -tilaisuus. Tampereen yliopiston naistutkimusyksikkö: Tampere. (pyydetty)

Mediassa:

Päiväkoti vai kotihoito - kumpi on parempi? IL selvitti asian

Avoin varhaiskasvatus osana suomalaista lastenhoito- ja varhaiskasvatuskulttuuria

Kyselyllä arvokasta tietoa lapsiperheiden lastenhoitovalinnoista

Tutkimussuunnitelmasta todeksi – CHILDCARE-hankkeen ensimmäiset kuukaudet

Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta

Aikalaisen kirjoitus Media lapsiperheessä teoksesta

Tienteenraivaajat

Monitieteisyys johtotähtenä tiellä tutkimuskeskukseksi

Puheenaihe Aamulehdessä

Alusta! Aika päästä eroon lastenhoidon taistelukentästä

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.1.2018 23.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti