Sisältöön
tampereen yliopisto: yunet - nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto:
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostoTampereen yliopistoYUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto
YUNET - Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto

Ohjeita opettajille

SUORITETTUJEN OPINTOJEN REKISTERÖINTI

YUNET -opetusverkostoa muodostettaessa lähtökohtana on ollut, että eri yliopistoissa suoritetut ja eri yliopistojen tarjoama opetus verkossa on hyväksytty osaksi kunkin jäsenyliopiston opetusvaatimuksia. Teknisesti ajatellen YUNET-suoritukset tulee rinnastaa oman yliopiston opetukseen. Suoritusten kirjaaminen ja siirtäminen omaan opintorekisteriin tulee näin ollen olla maksutonta (ei tule edellyttää esim. maksullista opintosuoritusotetta) ja byrokraattisesti mahdollisimman kevyt.

Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuus muodostaa valmiin sivuaineopintokokonaisuuden. Jäsenyliopistoissa tulee huolehtia siitä, että opinnot voidaan viedä opiskelijan opintosuoritusotteelle sivuaineopintokokonaisuutena. Kokonaisuusmerkintä annetaan lopuksi emoyliopistoissa. Tämä voidaan tehdä joko luomalla YUNET-suorituksia varten omat opintojaksot rekisteröintiä varten (kuten Helsingin ja Turun yliopistoissa on tehty) tai hyväksymällä YUNET -suoritukset osana vastaavaa opintokokonaisuutta (kuten Tampereen ja Itä-Suomen yliopistoissa on tehty). Suosittelemme, että mikäli vastaavia opintoja ei jo ole omassa yliopistossa, rekisteröintien helpottamiseksi luotaisiin omat opintojaksot, jotta suoritukset voidaan ongelmattomasti kirjata opiskelijan omaan opintosuoritusrekisteriin. YUNETin kotisivuilta näkyy kokonaisuuksien nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (koodien luoja saattaa kysyä niitä).

Avainasemassa ovat yliopistojen YUNET- koulutusyhteyshenkilöt. Koulutusvastaavien velvollisuutena on huolehtia siitä, että kussakin yliopistossa suoritusten rekisteröinti ja siirtäminen sujuvat asianmukaisesti ja aiheuttamatta opiskelijalle kustannuksia tai liikaa vaivaa. Koulutusyhteyshenkilöt toimivat opiskelijan ja opintorekistereitä hallinnoivien välikätenä. Koulutusyhteyshenkilön kanssa opiskelija voi myös neuvotella mahdollisista korvaavuuksista.

Suoritukset rekisteröidään pääsääntöisesti opiskelijan emoyliopistoon, jonka koulutusyhteyshenkilö tarvitsee todistuksen opiskelijan suorituksesta toimittaakseen sen opintorekisteriin. Todistukseksi riittää kurssin opettajan ilmoitus tai hänen allekirjoituksellaan vahvistamansa luettelo kurssin suorittajista. Opintojaksojen suoritukset voidaan kirjata ensin opettavan yliopiston opintorekisteriin. Mahdollisista korvaavuuksista sovittaessa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä oman yliopistonsa koulutusyhteyshenkilöön, joka on yhteydessä opiskelijarekisteriin ja tarvittaessa opiskelijan oman pääaineen opettajaan.

Huom! Pakollisten YUNET-kurssien yhteydessä opiskelijat tulee ilmoittaa opintosuoritusta varten opetusta antavan yliopiston opiskelijarekisteriin – vierailevat opiskelijat saavat ns. kevyttunnukset tätä varten.

Koulutusyhteyshenkilöt:

Helsingin yliopisto

Tarja Tolonen, sosiaalitieteiden laitos, tarja.tolonen(at)helsinki.fi

Jyväskylän yliopisto

Minna Ylilahti, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, minna.ylilahti(at)jyu.fi

Oulun yliopisto

Veli-Matti Ulvinen, kasvatustieteiden tiedekunta, veli-matti.ulvinen(at)oulu.fi

Tampereen yliopisto

Miia Lähde, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, miia.lahde(at)uta.fi

Turun yliopisto

Tero Järvinen, kasvatustieteiden laitos, tejuja(at)utu.fi

OPISKELIJOILLE ANNETUT OHJEET ESSEEN KIRJOITTAMISEEN

Osa opintojaksoista voidaan suorittaa esseemuodossa.

Esseiden aiheesta ja aikatauluista sovittava vastaavan opettajan kanssa. Aiheeseen liittyvä kirjallisuus on mainittu joko opintojakson yhteydessä tai saatavissa opettajalta.

Esseiden pituus riippuu suoritettavan opintojakson määrästä. YUNETilla on käytössään seuraavat opintopistevaatimukset:

3 opintopistettä n. 5 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

4 opintopistettä 8-10 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

5 opintopistettä 12-15 tekstisivua (ei sisällä kansilehteä, sisällysluetteloa eikä lähdeluetteloa)

Esseiden arvostelusta vastaa opintojakson vastaava opettaja ja ne arvostellaan opintojaksoittain ilmoitettujen pisteiden mukaisesti.

Essee tarkoittaa kirjoitelmaa, jossa vastataan esitettyyn (tutkimus)kysymykseen kriittisesti reflektoiden, asiaa eri näkökulmista tarkastellen kuitenkin asiassa pysyen. Essee on suhteellisen tiivis ja selkeä selvitys asioista, joita kirjoittaja pitää asiaan kuuluvina. Esseessä pyritään avaamaan omintakeinen näkökulma aiheeseen ja nousemaan yksittäisistä esimerkeistä yleiseen.

Kirjoittajan tulee myös esittää omia perusteltuja näkemyksiään aiheesta. Kirjoittajan tulee välttää liiallista ’lavertelua’. Esseessä voidaan käyttää väliotsikointia jäsentämään tekstin kulkua.

Esseen tarkoituksena on kehittää kirjoittajan kykyä ymmärtää lukemaansa ja kuulemaansa ja yhdistämään niitä. Esseen kirjoittaminen kehittää myös kirjoittajan kirjallista ilmaisua sekä tieteellistä ajattelua. Hyvän esseen tuntumerkkejä ovat asiantuntevuus, reflektiivisyys, kokonaisnäkemys aiheesta, innostuneisuus ja yllättävyys. Hyvä kieli ja kokonaiset lauseet (ei ranskalaisia viivoja) ovat myös oleellisia selkeän esseen tunnusmerkkejä.

Esseestä täytyy selkeästi käydä ilmi että sovittu kirjallisuus on huolella luettu. Kirjallisuuden käyttö ja suorat lainaukset pitää ilmaista selkeästi tekstissä lähdeviitteitä käyttäen. Esseen lopussa tulee olla luettelo lähdekirjallisuudesta ja suoritettava teos on mainittava ja merkittävä esim. alleviivaten.

Opettaja antaa suorituksesta merkinnän ja ilmoittaa sen opintojakson järjestäneen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä että kerätyt opintopisteet siirtyvät hänen oman yliopistonsa opintorekisteriin.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: miia.lahde@uta.fi
Muutettu: 26.10.2017 15.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti