Äänen piirteet vieraan kielen puhumisessa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)

FM Kati Järvisen väitöstilaisuus

Voice Characteristics in Speaking a Foreign Language - A study of voice in Finnish and Englis as L1 and L2 (Äänen piirteet vieraan kielen puhumisessa - Tutkimus äänestä suomi ja englanti L1 ja L2 kielenä)

Väitöskirja kuuluu puhetekniikan ja vokologian alaan.

Vastaväittäjinä ovat professori Hannele Dufva (Jyväskylän yliopisto) ja dosentti Okko Räsänen (Aalto yliopisto). Kustoksena toimii professori Anne-Maria Laukkanen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Vieraan kielen puhumisen vaikutus ääneen

Vieraan kielen puhumisesta on tullut osa arkipäiväämme. Kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja globaalissa yhteiskunnassa on tärkeää, että eri kieli- ja kulttuuritaustaiset ihmiset voivat kommunikoida keskenään. Myös työelämän muutos entistä kansainvälisemmäksi asettaa kielitaidolle koko ajan kasvavia vaatimuksia. Lisäksi sellaiset ammattiryhmät, kuten tulkit ja vieraiden kielten opettajat, puhuvat vierasta kieltä erittäin paljon jokapäiväisessä työssään. Tulkkien ja opettajien äänenkäyttöä tutkittaessa on havaittu heidän kärsivän ääniongelmista. Näihin ongelmiin voi olla useita syitä, esimerkiksi haasteelliset työolot, suuri äänessä oloaika työpäivän aikana sekä työn aiheuttama henkinen kuormitus, mutta on myös mahdollista, että työnkuvaan kuuluva vieraalla kielellä puhuminen saattaa sinällään aiheuttaa äänentuottoon muutoksia ja sitä kautta vaikuttaa ääniongelmien syntyyn.

Tutkimukseen osallistui 20 suomea ja 23 englantia äidinkielenään puhuvaa henkilöä. Koehenkilöiltä äänitettiin luenta- ja spontaanipuhenäytteet sekä äidinkielellä että vieraalla kielellä (englanti ja suomi), ja lisäksi heiltä kerättiin kyselylomakkeella heidän omia näkemyksiään äänen muutoksista, joita kielen vaihtaminen äidinkielestä vieraaseen kieleen mahdollisesti aiheuttaa. Ääninäytteet analysoitiin sekä akustisin menetelmin että kuulonvaraisesti.

Tutkimuksen tulosten mukaan vieraan kielen puhuminen näyttää aiheuttavan muutoksia ääneen, etenkin puhekorkeuteen. Akustiset ja kuulonvaraiset analyysit tukivat näitä subjektiivisia arvioita. Äänen laatua kuvaavat menetelmät, keskiarvospektri ja käänteissuodatus sekä kuulonvarainen analyysi osoittivat, että ääni muuttui useissa tapauksissa puristeisemmaksi vieraalla kielellä puhuttaessa.  Puristeisuus puolestaan lisää äänentuottoon liittyvää äänihuulten kuormitusta. Niinikään äänen kuormituksen annosmittauksissa oli nähtävissä suuntaus kuormituksen lisääntymiseen vieraalla kielellä puhuttaessa.

Kahden kielen välillä tehtävä äänentutkimus on haastavaa, sillä kielten väliset erot aiheuttavat muutoksia akustiseen signaaliin. Käänteissuodatus on sopiva menetelmä tarkastella äänen tuoton eroja eri kieliä puhuttaessa, sillä käänteissuodatusmenetelmä poistaa artikulointiin liittyvät piirteet äänisignaalista. Myös kuormitusmittaukset vaikuttavat käyttökelpoisilta, kunhan niiden käyttämisessä huomioidaan äänessä oloajan vaikutus parametreihin ja suhteutetaan kuormitusannos.

Vieraan kielen puhumiseen liittyvillä äänentuoton muutoksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia, sillä äänentuoton muuttuessa puristeisemmaksi voi seurauksena olla sekä subjektiivisia äänen väsymisen tuntemuksia että myös äänihuulten ylikuormittumista. Äänen ylikuormituksen seurauksena voi syntyä erilaisia ääniongelmia ja varsinaisia äänihäiriöitä. Jo opiskeluvaiheessa olisi syytä kiinnittää huomiota vieraan kielen opiskelijoiden äänenkäyttöön ja harjoitella optimaalista äänenkäyttöä myös vieraalla kielellä, koska optimaalinen äänenkäyttö äidinkielellä ei välttämättä takaa optimaalista äänenkäyttöä vieraalla kielellä.     

                                          ******

Kati Järvinen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Järvisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2274, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1776, Tampere University Press 2017.