Aikuisten syöpään sairastuneiden käsityksiä sähköisestä sosiaalisesta tuesta

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

TtM Tiina Yli-Uotilan väitöstilaisuus

Adult Cancer Patients’ Perceptions of Electronic Social Support (Aikuisten syöpään sairastuneiden käsityksiä sähköisestä sosiaalisesta tuesta)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Anna-Maija Pietilä (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Syöpäyhdistysten sähköiset neuvontapalvelut aikuisten syöpään sairastuneiden tukena

Noin joka kolmannen suomalaisen arvioidaan sairastuvan syöpään jossain elämänsä vaiheessa ja määrän ennustetaan kasvavan. Tuen merkitys sairastuneen hyvinvoinnille on todettu useissa tutkimuksissa ja potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen on yksi hoitohenkilökunnan ydintehtävä. Sähköinen tuki edustaa melko uutta kommunikaatiomenetelmää terveydenhuollossa ja sen käyttö on vielä suhteellisen vähäistä vaikka tiedetään, että se on monesta näkökulmasta tarkasteltuna hyödyllinen potilaille, hoitohenkilökunnalle ja yhteiskunnalle. Tässä Tampereen yliopistossa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa kuvattiin aikuisen syöpään sairastuneen käsityksiä sähköisestä tuesta sekä kehitettiin kyselylomake mittaamaan tarvittua ja saatua sähköistä tukea syöpäyhdistysten sähköisistä neuvontapalveluista.

Tutkimustulosten mukaan, tiedolliset ja emotionaaliset tuen tarpeet sekä kommunikaatio- ja informaatioteknologian tuttuus motivoivat aikuisia syöpään sairastuneita käyttämään Internetiä tuen lähteenä. Sairastuneet kokivat, että Internetistä saatu tuki helpotti heidän elämäänsä, syöpäyhdistysten sähköiset neuvontapalvelut varmistivat yksilöllisen ja tarpeita vastaavan tuen saannin, mikä vahvisti sairastuneiden selviytymistä. Sairastuneet tarvitsivat syöpäyhdistysten sähköisiä neuvontapalveluja vaiheissa, jotka poikkesivat perinteisistä syövän hoidon vaiheista. Yksilölliset, organisatoriset ja tukiprosessiin liittyvät tekijät edistivät ja ehkäisivät syöpään sairastuneiden sähköistä tukea syöpäyhdistysten sähköisissä neuvontapalveluissa. Tutkimuksessa kehitetyllä mittarilla saatujen tulosten mukaan aikuiset syöpään sairastuneet tarvitsivat syöpäyhdistysten sähköisistä neuvontapalveluista eniten tiedollista tukea. Tiedollista tukea tarvittiin enemmän kuin sitä saatiin. Sähköisistä kommunikaatiovälineistä sähköposti oli eniten käytetty.

Tutkimus tuotti uutta tietoa aikuisten syöpään sairastuneiden sähköisestä tuesta syöpäsairauden eri vaiheissa. Tuloksia voidaan hyödyntää opetustarkoituksissa parantamaan potilasohjausta ja auttamaan hoitajia ymmärtämään syöpään sairastuneiden erilaisia tuen tarpeita. Näiden toimien avulla voidaan parantaa sairastuneiden hyvinvointia ja siten vähentää alueellisia terveyseroja.    

                                          ******

Tiina Yli-Uotila on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Yli-Uotilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2257, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0363-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1758, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0364-8, ISSN 1456-954X.

Lisätietoja

Tiina Yli-Uotila, Puh. 040 836 1715, tiina.yli-uotila@pp.inet.fi