Glokalisaatioprosessin identiteettityö

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Laura Valkeasuo

YTM, HM Laura Valkeasuon väitöstilaisuus

The Identity Work of Glocalization: The Case of European Science Policy (Glokalisaatioprosessin identiteettityö: Tapauksena eurooppalainen tiedepolitiikka)

Väitöskirja kuuluu sosiologian alaan.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Gili Drori (Hebrew:n yliopisto, Jerusalem, Israel). Kustoksena toimii professori Pertti Alasuutari.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Poliittisten vaikuttajien identiteettityön merkitys yhteiskuntien globalisoitumisprosessissa, ja miten se ohjaa muutosta paikallisia eroavaisuuksia sallivan glokalisaation suuntaan: Tapaustutkimuksena eurooppalainen tiedepolitiikka

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan eurooppalaista tiedepolitiikkaa ja sen käytäntöjä. Tutkimusta on motivoinut ensinnäkin kysymys siitä, miksi eurooppalainen yhteistyö ERA-NET:eissa (ERA-NET on EU:n ERA-politiikkaan liittyvä tutkimusrahoittajien yhteistyö- ja rahoitusmuoto) jatkuu, vaikka ne eivät ole onnistuneet saavuttamaan keskeisiä tavoitteitaan, ja toiseksi, miksi kansallisvaltiot tekevät samanlaisia poliittisia valintoja ja käyttävät samoja poliittisia muotisanoja eri yhteiskuntien eroavaisuuksista huolimatta. Näitä mysteerejä lähestytään sosiaalisten identiteettien näkökulmasta tutkimalla sitä, ketä tiedepoliittiset toimijat edustavat eurooppalaisessa yhteistyössä, millaisia intressejä näihin identiteetteihin liittyy, ja miten ne vaikuttavat tutkimusrahoituksen käytäntöihin. Samalla tuotetaan tietoa siitä, miten uskottavaa poliittista toimijuutta tällä hetkellä rakennetaan.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että paikalliset toimijat käyttävät ja muokkaavat maailmanlaajuista politiikan kieltä, koska se tarjoaa hyödyllisiä välineitä toimijan omaan identiteettityöhön. Esimerkiksi käsite ”tietoyhteiskunta”, joka on osa globaalia tietotalousdiskurssia, tarjoaa suomalaisille ministeriöille sosiaalisesti vakuuttavan mutta joustavan työkalun, jolla ne kykenevät uudistamaan omaa poliittista ja yhteiskunnallista asemaansa Suomessa. Käsitteen ylikansallinen tunnettuus tuo sille sosiaalista vakuuttavuutta, jolloin siitä muodostuu resurssi, jota ministeriöt pystyvät käyttämään hyväkseen rakentaessaan ja kommunikoidessaan omaa kansallista ja yhteiskunnallista tärkeyttään.  Lisäksi tutkimus osoittaa, että tutkimusrahoitusorganisaatiot käyttävät eurooppalaista tiedepoliittista yhteistyötä välineenä oman identiteettinsä rakennusprosessissa. Tutkimuksen mukaan identiteettityö selittää myös osaltaan, miksi ERA-NET-yhteistyö voi jatkua, vaikka se ei ole saavuttanut tiettyjä materiaalisia päätavoitteitaan. Nykytoimijoiden tulee kyetä esittämään itsensä rationaalisina, kehittyneinä ja kansainvälisinä pelaajina ja ERA-NET:it ovat hyödyllisiä keinoja tämän tavoitteen toteuttamisessa. Osallistuminen trendikkäimpiin, vakuuttavimpiin ja poliittisesti tuettuihin kansainvälisen yhteistyön muotoihin on merkki siitä, että toimija on kansainvälinen ja rationaalinen. Osallistuminen on näin ollen itsessään sosiaalisesti palkitsevaa.  

Tutkimuksessa osoitetaan, että toimijoiden jatkuva identiteettityö muokkaa politiikkatoimenpiteiden leviämistä niin, että se tuottaa paikallista harmonisaatiota täydellisen yhdenmukaistumisen sijaan. Identiteettityö siis muokkaa prosessia, jolla maailmanlaajuiset ideat saavat paikallisen muotonsa ja ohjaa muutosta kohti glokalisaatiota. Identiteettityö ja useiden identiteettikategorioiden samanaikainen käyttäminen mahdollistaa, että toimijat käyttävät yhtäaikaisesti useita institutionaalisia resurssilähteitä rakentaen niistä luovasti uudenlaisia ymmärryksiä. Esimerkiksi edustajien mahdollisuus vaihtaa maailmanlaajuisesta identiteetistä paikalliseen ja takaisin mahdollistaa sen, että he tulkitsevat globaaleja ideoita paikallisesta näkökulmasta ja venyttävät niihin sisältyviä periaatteita niin, että ne sopivat yhteen paikallisten realiteettien kanssa. Näin ollen he luovat globaaleista malleista glokaaleja todellisuuksia. Nämä todellisuudet sisältävät sekä globaaleja että paikallisia elementtejä. Tämän vuoksi identiteettityö johtaa melko samanaikaiseen globaalien ideoiden leviämisprosessiin kuitenkin niin, että paikalliset lopputulokset eroavat jonkin verran toisistaan.

Yhdessä tutkimuksen tulokset havainnollistavat, miten kansallinen ja eurooppalainen poliittinen toiminta saavat läheisesti vaikutteita maailmanlaajuisesti leviävistä ja ajallisesti muuttuvista ideoista ja käsikirjoituksista. Tutkimuksessa korostetaan, että globalisaatio ei vain tapahdu – ihmiset institutionaalisina toimijoina tuottavat sen. Kansainvälisesti toimivina, ylikansallisesti rakentuneina organisaatioiden ja professioiden edustajina nämä toimijat ovat saaneet osakseen tehtäviä ja vastuita, joissa heillä on mahdollisuus luoda, omaksua, ottaa käyttöön, muokata ja levittää maailmankulttuurisia käsikirjoituksia. Nimenomaan tämä globaalin ja lokaalin välimaastoon sijoittuva toiminta tuottaa kansallisten politiikkojen altomaisina trendeinä etenevää synkronisaatiota, ja sitä myöten sitä, mikä ymmärretään globalisaatioksi.

                                          ******

Laura Valkeasuo on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ja hallintotieteiden maisterin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Valkeasuon väitöskirja ilmestyy omakustanteena, 2017, ISBN 978-952-93-9043-4.