Hyötyä vai haittaa? Kolme näkökulmaa suomalaisten sairaanhoitopiirien sisäiseen valvontaan

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

KTM Mikko Liljan väitöstilaisuus

Hyötyä vai haittaa? Kolme näkökulmaa suomalaisten sairaanhoitopiirien sisäiseen valvontaan (Useful or not? Three perspectives to internal control in the context of Finnish hospital districts)

Väitöskirja kuuluu kunnallistalouden alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Sakari Möttönen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Jarmo Vakkuri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kolme näkökulmaa sairaanhoitopiirien sisäiseen valvontaan

Terveydenhuollon uudelleenorganisointi on ollut keskeinen päämäärä suomalaisessa yhteiskunnassa jo useiden vuosien ajan. Hyvällä syyllä voidaan olettaa, että nykyistä organisointitapaa ei pidetä terveydenhuollon tavoitteiden saavuttamisen kannalta tyydyttävänä. Toisaalta uudesta paremmasta organisoinnistakaan ei ole viime vuosina löydetty yhteistä ymmärrystä.

Vaikka julkinen terveydenhuolto muodostaa merkittävän osan julkisesta taloudesta, on vaikea löytää yksiselitteistä tapaa arvioida ja valvoa terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Mikko Liljan väitöskirjassa on tarkasteltu sisäistä valvontaa erikoissairaanhoidossa. Sisäisellä valvonnalla pyritään edistämään kunnallisen erikoissairaanhoidon tuloksellisuutta. Huolimatta sen keskeisestä roolista erikoissairaanhoidon tuloksellisuuden edistämisessä, sisäisen valvonnan prosesseja on tutkittu vähän. Liljan väitöstyön tavoitteena on lisätä tietoa sisäisestä valvonnasta kunnallisessa erikoissairaanhoidon organisaatiossa.

Erikoissairaanhoidon sisäisen valvonnan nykyistä ajattelutapaa ohjaa vahvasti ns. COSO-viitekehys, jonka mukaan sisäiseen valvontaan vaikuttavat organisaation rakenne, toiminta ja toimintaympäristö. Liljan tutkimuksessa näitä sisäisen valvonnan perustekijöitä on syvennetty kolmen teoreettisen näkökulman sekä empiirisen dokumentti- ja haastatteluaineiston avulla. Organisaation rakenteen merkitystä sisäisessä valvonnassa on tarkasteltu parenting-teorian valossa. Toisaalta, sairaanhoitopiirit julkisen erikoissairaanhoidon tuottajina toteuttavat tarkoitustaan lähinnä julkisella rahoituksella ja niiden keskeisenä tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti mahdollisimman vaikuttavaa hoitoa eli terveyshyötyä. Tämän tavoitteen toteutumisen arviointi on kuitenkin todettu hyvin ongelmalliseksi, koska terveydenhuollon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta voidaan tehdä monia toisistaan eroavia tulkintoja. Tämän vuoksi sisäisen valvonnan kehittäminen edellyttää laaja-alaista ymmärrystä erikoissairaanhoidon tuloksellisuuden monitulkintaisuudesta. Lisäksi sairaanhoitopiirit toimivat ympäristössä, johon kuuluu useita sidosryhmiä, minkä vuoksi tilivelvollisuussuhteet ovat usein hyvin monimutkaisia. Sisäiseen valvontaan liittyvien tilivelvollisuussuhteiden moninaisuutta jäsennetään tutkimuksessa päämies-agenttiteorian avulla. Liljan tutkimuksen mukaan nykyistä laaja-alaisempi ymmärrys tilivelvollisuussuhteiden moninaisuudesta ja monitasoisuudesta voi edistää toimivaa sisäistä valvontaa.

Sisäinen valvonta ymmärretään organisaatioissa usein varsin teknisenä asiana, jolloin yhteys organisaation johtamiseen voi jäädä epäselväksi. Liljan tutkimus auttaa ymmärtämään sisäistä valvontaa osana johtamisen kokonaisuutta sairaanhoitopiirikontekstissa. Tutkimuksen mukaan sisäisen valvonnan tuottamia hyötyjä, mutta myös sen aiheuttamia haittoja on tärkeä arvioida aikaisempaa tarkemmin. Esimerkiksi uusien valvontatoimenpiteiden vaikutuksia motivaatioon on hyödyllistä pyrkiä arvioimaan paremmin jo etukäteen.

                                               ******

Mikko Lilja on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa.

Liljan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2242, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0301-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1742, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0302-0, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Mikko Lilja, Puh. lilja.mikko.t@student.uta.fi