Julkisen hallinnon e-valmius kehitysmaissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

M.Sc. Md Abir Hasan Khanin väitöstilaisuus

E-readiness of public administration in developing countries : A case study on Bangladesh public administration (Julkisen hallinnon e-valmius kehitysmaissa: Tapaustutkimus Bangladeshin julkisesta hallinnosta)

Väitöskirja kuuluu hallintotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Jari Kaivo-oja (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Jari Stenvall.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Sähköisen hallinnon hallinta

Julkisen hallinnon tehokkuutta ja vaikuttavuutta on pyritty lisäämään sähköisen hallinnon avulla. Maat eri puolilla maailmaa ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen hallinnon sovelluksia hyötyäkseen sen käytöstä. Onnistuneiden tulosten saavuttamiseksi on hankittava kalliita sähköisen hallinnon sovelluksia, joihin vain varakkailla länsimailla ja muilla kehittyneillä mailla on varaa. Tästä syystä sovelluksista on tulossa rasite köyhille maille.
Lisäksi perinteisten hallinnon järjestelmien maissa, jotka ovat kokeilleet sähköisen hallinnon sovelluksia, on nähtävissä ristiriita asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välillä. Perinteinen hallinto kun on luonteeltaan vertikaalinen, jossa ylin auktoriteetti tekee poliittisia aloitteita toteuttaakseen ne eri elinten kautta.  Sähköinen hallinto puolestaan perustuu horisontaaliseen viestintäjärjestelmään ja demokraattisesti toteutettavaan käyttöönottoprosessiin.

Useimmissa tapauksissa voidaan sanoa, että sähköinen hallinnointi ei lisää e-valmiutta. Onnistuakseen sähköisen hallinnon sovellukset edellyttävät asianmukaisia, valmiuksia ja tukea antavia suunnitelmia ja strategioita. Strategioissa tulee huomioida sovelluksien kautta saavutettavat hyödyt.  Hyötyihin perustuvien valmiussuunnitelmien tulisi sisältää miten infrastruktuurin kehittäminen voidaan varmistaa, miten rahat allokoidaan ja miten sähköistä hallintoa ja sen sovelluksia seurataan ja noudatetaan hallintojärjestelmässä.
Sähköinen hallinto voidaan nähdä yhdistelmäksi strategioita tieto- ja viestintätekniikan valmiuksista, yhteensopivia hallinnollisia lähestymistapoja ja tehokasta johtamista onnistuneiden tulosten saavuttamiseksi.
 
Bangladesh on yksi maailman kasvavia maita, jonka pyrkimyksenä on hyötyä sähköisestä hallinnosta. Kuitenkin maassa on selkeä kuilu sähköisen hallinnon strategioiden ja sähköisen valmiuden suunnitelmien toteuttamisen välillä.     

                                          ******

Md Abir Hasan Khan on syntynyt Magurassa Bangladeshissa ja hän on suorittanut M.Sc. -tutkinnon Dhakan yliopistossa Bangladeshissa.

Khanin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2248, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN  978-952-03-0318-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1748, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0319-8, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Md Abir Hasan Khan, Puh. +358 45 881 8090, mk87698@uta.fi