Kasvaimen mikroympäristöön liittyvien molekyylien ekspressio astrosytoomissa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F115, Lääkärinkatu 1

LL Katri Mäkelän väitöstilaisuus

Expression of Tumor Microenvironment Related Molecules C4d, Hsp27, Polysialic Acid and NCAM in Astrocytic Gliomas (Kasvaimen mikroympäristöön liittyvien C4d, Hsp27, Polysialohappo ja NCAM -molekyylien ekspressio astrosytoomissa)

Väitöskirja kuuluu patologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Pauliina Kronqvist (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Timo Paavonen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kasvaimen mikroympäristöön liittyvien C4d, Hsp27, Polysialohappo ja NCAM -molekyylien ekspressio astrosytoomissa

Syövän edetessä syöpäsolujen ympärille kehittyy kasvaimelle ominainen mikroympäristö, jossa muun muassa hapenpuute (hypoksia) ja tulehdus ovat tärkeinä tekijöinä. Kasvaimen mikroympäristön ilmiötä voidaan havainnoida tutkimalla kasvaimessa poikkeavasti ilmentyvien molekyylien esiintyvyyttä immunohistokemiallisin metodein. Diffuusisti infiltroivat astrosytoomat ovat pahanlaatuisia aivokasvaimia, joiden täydellinen poisto kirurgisesti on käytännössä mahdotonta epätarkkarajaisen kasvutavan vuoksi ja potilaiden ennuste on huono.

Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tutkia kasvaimen mikroympäristöön liittyvien molekyylien C4d:n, Hsp27:n, polysialohapon ja NCAM:in esiintyvyyttä astrosytoomissa sekä niiden esiintyvyyden yhteyttä kliinis-patologisiin muuttujiin. Haluttiin myös selvittää, vaikuttaako IDH1-mutaatio edellä mainittujen molekyylien ilmentymiseen ja niiden yhteyttä CA IX:n ja HIF-1alfan ilmentymiseen. Laajemmalti ajateltuna tavoitteena oli selvittää astrosytoomille ominaisia molekylaarisia poikkeavuuksia. Kartoitettuja molekylaarisia ominaisuuksia voitaisiin tulevaisuudessa käyttää apuna kasvaindiagnostiikassa ja uusia hoitomuotoja suunniteltaessa.

Tutkimustulosten tärkeimpinä johtopäätöksinä todettiin, että komplementtikaskadin osatekijän C4d:n ilmentyminen diffuusisti infiltroivissa astrosytoomissa osoittaa tulehduksen aiheuttamien muutosten vaikutuksen kasvaimen epäedulliseen kehitykseen. C4d:n esiintyvyys kasvaimessa voi puoltaa anti-inflammatorisen tai kasvaimen vastaista immuunipuolustusta vahvistavan hoitomuodon valintaa. Tulevaisuudessa Hsp27:n esiintyvyyttä voitaisiin käyttää hyödyksi kasvaindiagnostiikassa ja potilaan eloonjäämisennusteessa. Hsp27, HIF-1alfa ja CA IX ovat potentiaalisia syöpähoidon kohdemolekyylejä, sillä ne kaikki vaikuttavat potilaan elinajanennustetta lyhentävästi.     

                                          ******

Katri Mäkelä on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee kliinisen neurofysiologian erikoistuvana lääkärinä.

Mäkelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2260, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1761, Tampere University Press 2017.