Kaunokirjallisuuden lukijoiden tavat etsiä kaunokirjallisia teoksia kirjastoluetteloista

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

Anna Mikkonen

FM Anna Mikkosen väitöstilaisuus

Fiction readers’ book search in public library catalogs (Kaunokirjallisuuden lukijoiden tavat etsiä kaunokirjallisia teoksia kirjastoluetteloista)

Väitöskirja kuuluu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan.

Vastaväittäjänä on professori Iris Xie (Wisconsinin yliopisto, Milwaukee, USA). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Vakkari.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Romaaneja etsimässä - Tutkimus kaunokirjallisuuden lukijoiden tavoista etsiä kaunokirjallisia teoksia kirjastoluetteloista

Modernin lukutaidon ajalla kaunokirjallisuus on koskettanut, ihastuttanut ja kauhistuttanut lukijoita muuttaen lukijoiden ajattelutapaa ja maailmankuvaa. Digitaalisen vallankumouksen myötä kaunokirjallisuuden lukemisen tavat, paikat ja välineet ovat monipuolistuneet. Myös kaunokirjallisuuden etsimisen tavat ovat digitaalisen murroksen myötä muuttuneet, kun yleiset kirjastot ovat ryhtyneet tarjoamaan kaunokirjallisuuskokoelmiaan enenevissä määrin digitaalisessa muodossa. Väitöstutkimus keskittyy kaunokirjallisuuden etsimiseen tarkastellen sitä, kuinka lukija valitsee häntä kiinnostavia teoksia tilanteissa, joissa lähtökohta teosten etsimiselle on varsin usein epämääräinen tunne löytää “jotain hyvää luettavaa”. Väitöstutkimus tarkastelee, kuinka tällaiseen lähtökohtaan kykenevät vastaamaan digitaaliset kirjastoluettelot, joissa vuorovaikutus hakijan ja järjestelmän välillä on perinteisesti tapahtunut ainoastaan käyttäjän tekemän kyselyn ja järjestelmän tuottaman tuloslistan kautta. Tutkimus tuottaa tietoa kaunokirjallisuuden lukijoiden hakutoiminnasta vuorovaikutuksessa kahden erilaisen kirjastoluettelon kanssa. Sen tulokset auttavat ymmärtämään lukijoiden toimintaa sekä lukijoiden kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia heidän etsiessään romaaneja digitaalisista kirjastoluetteloista. Viime vuosina kirjastoluetteloiden kehitystyöhön on panostettu runsaasti aikaa, rahaa ja henkilöstöä. Kuitenkin tieto tämän kehitystyön tuloksellisuudesta ja hyödyllisyydestä kaunokirjallisuuden lukijoiden näkökulmasta on varsin vähäistä. Me emme tiedä, auttavatko uudet kuvailutiedoilla rikastetut kirjastoluettelot lukijoita kaunokirjallisuuden löytämisessä. Kuinka käy lukijan, kun fyysisessä kirjastoympäristössä totutut ja hyväksi havaitut löytämisen keinot osoittautuvat mahdollisesti toimimattomiksi digitaalisessa ympäristössä?

Tutkimustulokset osoittavat, että digitaalisessa ympäristössä onnistunut kaunokirjallisen teoksen löytäminen koostuu ennen kaikkea lukijan kyvystä reflektoida omia kirjallisia mieltymyksiä, taidosta sanoittaa nämä mieltymykset hakujärjestelmän ymmärtämälle kielelle ja kyvystä tunnistaa suuresta joukosta mahdollisesti kiinnostava teoksia juuri itseä houkuttelevat teokset. Tutkimustulosten mukaan kaunokirjallisten teosten etsiminen kirjastoluetteloista monipuolistuu huomattavasti, mikäli rikastettuja ominaisuuksia, kuten teosten kansikuvien selailumahdollisuuksia, on kirjastoluettelossa tarjolla. Rikastettujen ominaisuuksien tarjoaminen näyttää houkuttelevan lukijoita viettämään aikaa sekä viihtymään kirjastoluettelon parissa ja etsimään etenkin entuudestaan tuntemattomia teoksia. Tutkimustulosten mukaan kirjastoluettelon visuaalisesti houkutteleva etusivu, joka tarjoaa useita mahdollisuuksia kokoelman sisällön tarkasteluun ilman aktiivista etsimistä, muodostaa toimivan lähtökohdan romaanien etsimiselle ja luo edellytyksiä onnistuneelle hakuprosessille. Visuaaliset ja sosiaaliset elementit, kuten muiden käyttäjien koostamat virtuaaliset kirjahyllyt, jäljittelevät kokemusta palautettujen teosten selailusta fyysisessä kirjastoympäristössä. Helppokäyttöinen ja selkeä hakujärjestelmä edesauttaa tiedossa olevien teosten löytämistä. Informatiivinen tuloslista, jossa näkyy teoksen ja tekijän nimen lisäksi kansikuva ja pieni ote teoksen takakansitekstistä, edesauttaa kiinnostavien teosten poimimista suuresta joukosta mahdollisesti kiinnostavia teoksia. Yksityiskohtaiset ja monipuoliset sisällönkuvailutiedot, kansikuvat ja tekstinäytteet teossivuilla, simuloivat lukijoille tunnetta teoksen selailusta fyysisessä kirjastoympäristössä.

Väitöstutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä siitä, mitä kaunokirjallisuuden lukija ajattelee, miten hän toimii ja miksi hän toimii niin kuin toimii valitessaan kaunokirjallisia teoksia luettavakseen. Parhaimmillaan väitöstutkimuksen tulokset voivat auttaa kirjastoluetteloiden kehitystyötä tukemaan lukijoiden navigointia teosviidakossa kirjastomaailman muuttuessa enenevässä määrin digitaaliseen suuntaan.

                                          ******

Anna Mikkonen on syntynyt Kuopiossa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee palveluasiantuntijana Hämeen ammattikorkeakoulun kirjastossa.

Mikkosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2299, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1802, Tampere University Press 2017.