Kielenkäytön ilmaisulliset erot ensimmäisen maailmansodan sotilaiden kirjeissä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1097, Kanslerinrinne 1

FM Anne-Laure Kiviniemen väitöstilaisuus

Écriture des poilus et déchirure du pouvoir d'expression (Kielenkäytön ilmaisulliset erot ensimmäisen maailmansodan sotilaiden kirjeissä)

Väitöskirja kuuluu ranskan kielen alaan.

Vastaväittäjänä on professori emerita Anna Jaubert (Université de Nice, Ranska). Kustoksena toimii professori Jukka Havu.

Väitöstilaisuuden kieli on ranska.

Kielenkäytön ilmaisulliset erot ensimmäisen maailmansodan sotilaiden kirjeissä

Pragmaattisen stilistiikan piiriin kuuluva tutkimukseni keskittyy analysoimaan kirjoitustyylin progressiivisuutta eli jatkuvuutta tarkastellen tavallisten ihmisten kirjoituksia, erityisesti I maailmansodan sotilaiden kirjeitä.

Tavallisten ihmisten kirjoitusten tyylillinen analyysi perustuu viimeaikaiseen teoreettiseen stilistiikan tutkimukseen. Aikaisemmin tyyliä tutkittiin lähinnä sen esteettisten tai yhteiskunnallisten arvojen pohjalta eli ennen kaikkea kirjallisena tyylinä tai tietyille sosiaalisille ryhmille ominaisena ilmaisutapana. Nykyisin tyyli nähdään pikemminkin estetisoivana ja subjektiivisena kehitysobjektina; se on kunkin kielenkäyttäjän omintakeisin ilmaisumuoto. Mikä tahansa kirjoitus voi siis olla tyylintutkimuksen kohteena. Ymmärtääksemme paremmin tyyliä ja sen syntyä on perusteltua tutkia tekstejä, joissa kieli ei vielä ole täysin kirjoittajan hallinnassa vaan joissa se on ikään kuin raakamuodossa.

Tavallisten kirjoittajien tekstien tarkastelu kaunokirjallisten tekstien rinnalla tarjoaa stilistiikalle mahdollisuuden keskittyä keinoihin, joiden avulla kielenkäyttäjät luovat kielellisiä merkityksiä ja arvoja. Kirjeiden kieli sijoittuu puhekielimäisyyden ja kirjallisen ilmaisun välimaastoon, ja niissä tyyli voi ilmetä alkumuodossaan vielä jäsentymättömänä tai jo tyylillisesti rikkaana. Sen vuoksi ne ovat erityisen hedelmällinen tyylin tarkastelun kohde.

Tutkimuksessani tarkastelen hyvin eritaustaisten kirjoittajien käyttämää kieltä, ja keskeisenä tavoitteena on selvittää, ovatko tyylilliset keinot kätkettyinä kielen kaikkein tavanomaisimpiin ilmiöihin. Pyrin myös osoittamaan arkipäiväisten kirjoitusten tärkeyden tyylintutkimuksessa ja korostamaan tyylin ja tyylintutkimuksen merkitystä myös muuten kuin puhtaimmin kirjallisten tekstien tutkimuksessa.

                                          ******

Anne-Laure Kiviniemi on syntynyt Pontarlierissa, Ranskassa ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii yliopistonopettajana Jyväskylän yliopistossa.

Kiviniemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2284, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1787, Tampere University Press 2017.