Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Leila Keski-Luopa

YTM Leila Keski-Luopan väitöstilaisuus

Kohti kokonaisvaltaista työnohjauksen teoriaa: Työnohjaus intersubjektiivisena kehitysprosessina

Väitöskirja kuuluu sosiaalipsykologian alaan.

Vastaväittäjänä on emeritusprofessori Jukka Aaltonen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Irmeli Järventie.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
 

Työnohjaus saa sisältönsä ihmisen ja työn välisen suhteen syväymmärryksestä

Työnohjaus on suosittu ammatillisen kehittymisen väline erityisesti niillä henkisen työn tekijöillä, joilla oma persoona on työväline, eli kasvatus-, sosiaali- ja hoitoaloilla. Työnohjauksen avulla he kehittävät työtään ja huolehtivat omasta jaksamisestaan. Työnohjauksella varmistetaan myös asiakkaan oikeus saada tarvitsemaansa apua. Huolimatta työnohjauksen yhteiskunnallisesti tärkeästä tehtävästä itse työnohjaus käsitteenä on hämärä. Sitä kuvataan arkisin termein ilman teoreettista perustaa. Työnohjaajina toimivat kyseisten työalojen kokeneet ammattilaiset. Virallista työnohjaajakoulutusta ei ole olemassa.

Edellä sanotusta ilmenee työnohjaukseen liittyvä ongelma ja ristiriita: työnohjaajilla on vastuullinen yhteiskunnallinen tehtävä, mutta heidän työllään ei ole yhteiskunnallista kontrollia. Työnohjaajana toimimisen tapa vaihtelee ohjaajasta toiseen. Tästä asetelmasta seuraa, että työnohjausta rahoittavien osapuolten on vaikea arvioida työnohjauksesta saatua hyötyä.

Kyseessä on teoreettiskäsitteellinen väitöskirja, joka tuottaa työnohjaukselle siitä puuttuneen teoreettisen jäsennyksen ja toimintamallin. Systeemistä lähestymistapaa käyttäen työnohjauksesta syntyy ehyt prosessi, jossa ohjaajan toiminnalle osoitetaan kaikkien osapuolten eli ohjattavan, hänen asiakkaansa ja työorganisaationsa tarpeita huomioivat perustelut.

Ihmetellessään työnohjauksen suosiota, jonka se on saavuttanut käsitteellisestä sekavuudestaan huolimatta, tutkija päätteli sekavuuden koskevan vain pintaa. Sen alla syntyy jotakin arvokasta, jota ei ole kyetty sanoittamaan. Tuo “jokin” vaatii paljastamista tullakseen ymmärretyksi ja päästäkseen johdonmukaisen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen piiriin. Asetelman tarkistamiseksi tutkija analysoi ensin työnohjauksen historiaa. Se vahvisti olettamusta, että merkityksellisimmät ohjattavien kokemukset syntyvät ohjaajan tietoisista toimista riippumatta, niiden “takana”. Se tarkoittaa, että kyseessä on yleisinhimillinen tiedostamaton vuorovaikutusprosessi, jossa ohjaaja tulee tiedostamattaan reagoineeksi ohjattavan kokemukseen auttavalla tavalla. Se tarkoittaa, että työnohjaus on teoreettisesti käsitteellistettävissä vasta sen jälkeen, kun tuo ei-tietoinen auttava toiminta on saatu tietoisen ajattelun ja tieteellisen tutkimuksen piiriin.

Tutkija päätteli, että koska työnohjaustilanne lähtee aina liikkeelle ohjattavan ongelmalliseksi kokemasta työtilanteesta, juuri tuo “kokemus” on avainksysymys työnohjaajalle. Näin ollen hänen tulee pidättyä pyrkimästä suoraan “tietämään”, mitä ohjattava tarvitsee. Hänen kiinnostuksensa tulee kohdistua ohjattavan subjektiiviseen kokemukseen, jolla on aina omat yksilöhistorialliset perusteensa. Voidakseen antaa edellytykset sille luonnolliselle prosessille, joka syntyy inhimillisestä tarpeesta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ohjaajan on keskityttävä kuuntelemaan. Tästä seuraa, että työnohjausprosessin tutkimisen metateoreettiseksi lähtökohdaksi on löydettävä kokonaisvaltainen teoreettisesti jäsennettävissä oleva lähestymistapa, jossa ihminen nähdään samanaikaisesti fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena olentona sellaisella tavalla, jossa kaikilla näillä olemuspuolilla on oma luonnollinen paikkansa ohjattavan kokemuksessa. Siinä dialogin vaiheessa, kun ohjattavan subjektiivinen kokemus on tullut täysin ymmärretyksi ja vastaanotetuksi, ohjattavalla on yleensä itsellään jo “ratkaisun avaimet” käsissään.

                                           ******

Leila Keski-Luopan väitöskirjan julkaisee Metanoia Instituutti, Jyväskylä 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Metanoia Instituutti Oy, Tapionkatu 2 B 21, 40100 Jyväskylä, puh. 010 4393 838
www.metanoiainstituutti.fi/verkkokauppa