Kunnanjohtajan johtajasopimus, sen rooli ja merkitys kunnan johtamisessa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni A-rakennus, Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1

Järjestäjä(t)

HM Anu Kurkinen-Supperin väitöstilaisuus

Kunnanjohtajan johtajasopimus, sen rooli ja merkitys kunnan johtamisessa (The manager agreement of a municipal manager: its role and meaning in municipal management)

Väitöskirja kuuluu kunnallispolitiikan alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Kaija Majoinen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kunnanjohtajan johtajasopimus, sen rooli ja merkitys kunnan johtamisessa

Kunnanjohtajan johtajasopimuksesta näyttää muotoutuneen kuntiin suhteellisen hyvä johtamisen apuväline.  Johtajasopimus ei ole kuntajohtamisen arjen ongelmien ratkaisun väline, mutta sen avulla voidaan luoda puitteet ja pelisäännöt kunnan johtamiselle. Parhaimmillaan johtajasopimuksella voi olla myönteisiä vaikutuksia niin kunnanjohtajan työhön, luottamushenkilöjohtamiseen kuin kunnan johtamisen kokonaisuuteen.  Kunnan johtamisen arjessa johtajasopimukseen liittyy myös haasteita ja kehittämistarpeita.  Viime kädessä johtajasopimuksen merkitys kunnan johtamisessa riippuu siitä, miten kunnanjohtaja ja kunnan poliittinen johto sopimusta hyödyntävät.

Kunnanjohtajan lainsäädännöllisessä asemassa 1990-luvulla tapahtuneiden muutosten myötävaikutuksella kunnissa käyttöön otettu johtajasopimus on yleistynyt kunnanjohtajan ja kunnan poliittisen johdon yhteistyön käsikirjoitukseksi 2000-luvulla, joskin suhteellisen hitaasti aivan viime vuosia lukuun ottamatta. Vuonna 2014 johtajasopimus oli käytössä noin 65 prosentissa kuntia. Aiemmin johtajasopimusten käyttöönotto on perustunut vapaaehtoisuuteen, mutta 1.5.2015 voimaan tulleen uuden kuntalain (410/2015) myötä johtajasopimuksesta tuli kunnille pakollinen. Johtajasopimusta koskevia säännöksiä sovelletaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien.

Kunnissa on erilaisia johtajasopimuksia ja -käytäntöjä.  Kunnanjohtajan johtajasopimus voidaan nähdä yhtenä New Public Managementin (NPM) eli uuden julkisjohtamisen, ja siihen liittyvän sopimuksellisuuden, käytännön sovelluksena kunnallishallinnossa. Kunnanjohtajan johtajasopimuksella on julkisella sektorilla omat erityispiirteensä, jotka liittyvät johtamisen kontekstiin, kunnanjohtajan asemaan ja sopimisen mahdollisuuksiin sekä rajoihin.

Kunnanjohtajan ja kunnan poliittisen johdon väliseen suhteeseen johtajasopimus on tuonut sopimuksellisen ulottuvuuden, jossa korostuu kuntajohdon keskinäinen luottamus ja vuorovaikutus. Käytännön toimintatapana johtajasopimus edellyttää kuntajohdolta aikaa ja perehtymistä kunnan johtamisen kiireisessä arjessa, osaamisen näkökulmasta pääasiassa samantyyppisiä asioita kuin kunnan johtaminen muutoinkin. Tulevaisuuden kuntajohtamisen muutoksenalaisessa toimintaympäristössä johtajasopimuksen merkityksen nähdään korostuvan.

Hallintotieteiden alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tarjota uutta, kuntien johtamisen käytäntöön ja kunnanjohtajan johtajasopimuksen kehittämiseen sovellettavissa olevaa tietoa vähän tutkitusta johtajasopimusaihepiiristä. Tutkimukseen osallistui seitsemän kuntaa: Harjavalta, Hausjärvi, Hollola, Hämeenlinna, Jyväskylä, Järvenpää ja Kemijärvi. Tutkimusaineisto muodostui kuntien kirjallisista johtajasopimuksista ja kuntajohdon haastatteluista. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen vertaileva monitapaustutkimus. Johtajasopimustutkimuksen myötä on syntynyt kuvaus kunnanjohtajan johtajasopimuksen keskeisistä piirteistä ja tulkinta johtajasopimuksen roolista sekä merkityksestä kunnan johtamisessa.

                                                                                                    ******

Anu Kurkinen-Supperi on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kurkinen-Supperin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2201, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0203-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1700, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0204-7, ISSN 1456-954X.
TamPub.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja

Anu Kurkinen-Supperi, Puh. 040-7474 269, kurkinen-supperi.anu.t@student.uta.fi