Kuntasektorilla toimivien hoitotyön johtajien johtamisosaaminen ja sen muutos

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, Jarmo Visakorpi -sali, Lääkärinkatu 1

TtM Kati Kantasen väitöstilaisuus

Kuntasektorilla toimivien hoitotyön johtajien johtamisosaaminen ja sen muutos (Municipal sector nursing managers’ management and leadership competence and the changes in it)

Väitöskirja kuuluu hoitotieteen alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Tarja Kvist (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Suominen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Hoitotyön johtajien johtamisosaaminen on vahvaa

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että hoitotyön johtajilla on laaja-alaista ja monipuolista johtamisosaamista. Tarkastelunäkökulmana oli yleinen ja erityisosaaminen.  Yleinen osaaminen on johtamisen alasta riippumattomia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, joita johtajalla on oltava suoriutuakseen johtamistyöstään. Erityisosaaminen on johtamisen alasta riippuvaa alan asiantuntijuutta sekä kokemusperäistä, käytännön tietoa ja taitoa, mikä on sidoksissa tietyn alan johtajan ammatissa toimimiseen ja siihen vaadittavaan osaamiseen.

Väitöstutkimuksessa kuvataan kuntasektorilla, sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla ja erikoissairaanhoidossa, toimivien hoitotyön johtajien itsearvioimaa johtamisosaamista ja sen muutosta sekä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä johtamisosaamisen muutokseen ajassa. Tutkimuksessa kehitettiin hoitotyön johtajan johtamisosaamista mittaava mittari (Hoitotyön johtajien johtamisosaamisen – mittari©) ja kerättiin valtakunnallinen empiirinen aineisto vuoden välein kolme kertaa kuvaamaan hoitotyön johtajan itsearvioimaa johtamisosaamista ja sen muuttumista ajan kuluessa sekä kuvaamaan siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Ensimmäiseen verkkopohjaiseen kyselyyn vastasi 91 kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation 1025 hoitotyön johtajaa, jotka toimivat organisaatiossa lähijohtajan, kuten osastonhoitajan, tai keski- ja ylemmän johtajan, kuten ylihoitajan, tehtävissä. Heistä toiseen kyselyyn vastasi 249 ja kolmanteen 107 hoitotyön johtajaa.

Hoitotyön johtajaryhmillä oli eroavaisuuksia johtamisosaamisessa, mistä on havaittavissa työn luonteen ja tehtävien erilaisuus. Lähijohtajien johtamisosaaminen oli vahvempaa substanssiosaamisen osalta. Keski- ja ylempien johtajien johtamisosaaminen oli parempaa muiden osaamisalueiden osalta. Vastaavasti johtamisosaamisen muutoksessa on nähtävissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuva uudistus ja hoitotyön johtamisen henkilöstörakenteissa tehdyt muutokset. Lähijohtajilla johtamisosaaminen vahvistui henkilöstö- ja talousosaamisen osalta. Keski- ja ylemmän johtajilla vahvistui palveluketju-, arviointi- ja tutkimusosaaminen. Johtamisosaamisen kehittymiseen oli yhteyttä työkokemuksen pituudella, vakituisessa työtehtävässä olemisella ja asiakas-/potilastyön tekemisellä.

Väitöstutkimus ajantasaisti tietoa hoitotyön johtajien johtamisosaamisesta ja tuotti näyttöä hoitotyön johtajien johtamisosaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen kontekstissa. Tätä tuotettua tietoa voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sekä kuntien julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisessa. Lisäksi tietoa voidaan käyttää hoitotyön johtajien johtamisosaamisen syventämisessä ja uudistamisessa. Hoitotyön johtajien johtamisosaamisen ja sen muutoksen tuloksia voidaan soveltaa myös johtamiskoulutuksessa ja tutkimuksessa.   

                                          ******

Kati Kantanen on suorittanut terveystiedeiden maisterin tutkinnon Kuopion yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee sosiaali- ja terveysjohtajana.

Kantasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2254, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0340-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1755, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0341-9, ISSN 1456-954X.

Lisätietoja