Lisäravinnon vaikutus lasten saaman rintamaidon määrään ja yhteydet kasvuun ja kehitykseen Malawissa

Alkaa
Alkaa kello
09.00
Paikka

Arvo-rakennus, auditorio F114, Lääkärinkatu 1

MSc Chiza Kumwendan väitöstilaisuus

Effect of Consuming Small-Quantity Lipid-based Nutrient Supplements on Breast Milk, Energy and Nutrient Intake and the Association Between Amount of Breast Milk Intake and Growth and Development of Malawian Rural Children (Lisäravinnon vaikutus lasten saaman rintamaidon määrään ja yhteydet kasvuun ja kehitykseen Malawissa)

Väitöskirja kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Harri Niinikoski (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Per Ashorn.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisäravinnon vaikutus lasten saaman rintamaidon määrään ja yhteydet kasvuun ja kehitykseen Malawissa

Maailmanlaajuisesti lyhytkasvuisten lasten osuus on vähentynyt ja on nyt 27 prosenttia. Malawissa ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä vaan 37 prosenttia alle viisivuotiaista lapsista on ikäänsä nähden lyhytkasvuisia. Eräs lyhytkasvuisuutta lisäävä tekijä Malawissa on se, että rintaruokinta ja lisäruokinta eivät tue lasten kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin puuttuu tutkimustietoa siitä, kuinka alle 6 kuukauden ikäisen lapsen saaman rintamaidon määrä vaikuttaa kasvuun ja kehykseen myöhemmällä iällä.

Tällä tutkimuksella oli neljä tavoitetta. Kaksi ensimmäistä liittyy SQ-LNS (small-quantity lipid-based nutrient supplement) – lisäravinnon antamiseen. Selvitin lisäravinnon vaikutusta lapsen saaman rintamaidon ja lapsen saaman energian ja ravinteiden määrään. Kolmas tavoite oli selvittää muita tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsen saaman rintamaidon määrään ja neljäs tavoite käsitteli sitä, miten rintamaidon määrä on yhteydessä 9-18 kuukauden ikäisten lasten kasvuun ja kehitykseen. Mittasimme lapsen saaman rintamaidon määrää äidin juoman raskasvety-liuoksen perusteella ja ravinnon määrää 24-tunnin raportoinnilla (24 hour dietary recall method). Lapsen kehityksen arvioimiseen sovellettin kahta vakiintunutta tutkimusmenetelmää (Kilifi Developmental Inventory ja MacArthur-Bates Communicative Development Inventory). Tutkimus toteutettiin Mangochin läänissä, Malawissa, eteläisessä Afrikassa.

Rintamaidon määrä 9-10 kuukauden ikäisillä lapsilla ei ollut tilastollisesti merkitsevästi erilainen lisäravintoa saaneilla ja verrokeilla. Sen sijaan SQ-LNS lisäravintoa saaneiden lasten energian, proteiinin ja rasvojen saanti oli tilastollisesti merkitsevästi suurempaa kuin verrokkiryhmän lasten. Emme kuitenkaan havainneet eroja lasten muista ruuista saaman energian ja ravinteiden osuudessa, joten tutkimuksessa annettu lisäravinto ei vähentänyt lasten ruokkimista paikallisesti valmistetuilla ruuilla.

Lapsen paino ja äidin pituus, ikä ja koulutuksen määrä ennustivat lapsen saaman rintamaidon määrää. Arvioitaessa rintamaidon määrän ja kasvun ja kehityksen yhteyttä usean selittäjän regressiolla, 9-10 kuukauden ikäisen lapsen saama rintamaidon määrä ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä kasvuun 12 ja 18 kuukauden välissä tai kehitykseen 18 kuukauden iässä. Rintamaidon määrä oli kuitenkin yhteydessä lapsen pituuteen (length for age z score) 12 kuukauden iässä.

Johtopäätöksenä totean, että SQ-LNS-lisäravinteen lisääminen lapsen ruokavalion ei vähentänyt lapsen saamaan rintamaidon määrää 9-10 kuukauden iässä tai korvannut tämän ikäisille lapsille tarjottavia muita ruokia. Lasten saama rintamaidon määrä ei myöskään ollut yhteydessä heidän kasvuunsa tai kehitykseensä varhaislapsuudessa. Lapsen saaman rintamaidon pääasiallisia ennustavia tekijöitä olivat hänen oma painonsa sekä äidin pituus, ikä ja koulutus. Tuloksiin perustuen mahdollisimman hyvän rintaruokinnan tukeminen ja edistäminen pitäisi pitää osana terveysvalistusta ja samalla kun parannetaan lasten lisäruokintaa SQ-LNS-tyyppisiä tuotteita käyttäen.
    

                                          ******

Chiza Kumwenda on suorittanut M.Sc. -tutkinnon Glasgowin yliopistossa.

Kumwendan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2246, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0313-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1746, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0314-3, ISSN 1456-954X.

Lisätietoja

Chiza Kumwenda, ckumwenda@bunda.luanar.mw