Miten kiinnittyä kouluun?

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Virta-rakennus, auditorio 109, Åkerlundinkatu 5

Järjestäjä(t)
Sanna Ulmanen

KM Sanna Ulmasen väitöstilaisuus

Miten kiinnittyä kouluun? Oppilaiden näkökulma koulutyöhön kiinnittymisen haasteisiin (How to engage in school? Students’ perspective on the challenges of school engagement)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen alaan.

Vastaväittäjänä on professori Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii tutkimusjohtaja Tiina Soini.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Miten kiinnittyä kouluun?

Oppilaiden suhteet opettajiin ja vertaisiin voivat olla koulunkäynnin merkittävä voimavara. Ne eivät kuitenkaan aina tue oppilaan koulutyöhön kiinnittymistä, vaan koulutyössä pärjääminen edellyttää oppilaalta strategista osaamista sosiaalisissa suhteissa. Tämä käy ilmi kasvatustieteen maisteri Sanna Ulmasen väitöstutkimuksesta, jossa tarkastellaan oppilaan koulutyöhön kiinnittymisen rakentumista.

Oppilaan kiinnittymisellä koulutyöhön on huomattava merkitys lasten ja nuorten opiskeluhaluihin ja oppimiseen läpi elämän. Myönteinen suhde kouluun vahvistaa nuoren tasapainoista kasvua, hyvinvointia ja pärjäämistä myöhemmin elämässä. Sen sijaan etääntyminen koulun toiminnasta ja oppimisen tavoitteista saattaa pahimmillaan käynnistää syrjäytymisen kierteen ja jopa katkaista oppilaan koulupolun. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan alakoulun loppuvaiheessa ja yläkoulun alkuvaiheessa olevien oppilaiden (n=170) kokemuksia ja käsityksiä koulun sosiaalisesta ympäristöstä ja siitä, miten he rakentavat suhdettaan koulutyöhön. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa on käytetty oppilailla teetettyjä kuvaprojektiotehtäviä, ryhmähaastatteluita sekä oppilaskyselyä.

Tulokset osoittavat, että koulun sosiaalinen ympäristö näyttäytyy oppilaalle usein jännitteisenä ja haastaa oppilaan koulutyöhön kiinnittymistä. Keskeinen haaste näyttää liittyvän oppilaiden koulukielteisiin emootioihin ja koulutyön merkityksen vähättelyyn. Hyväksynnän ja arvostuksen saavuttaminen vertaisryhmässä näyttää oppilaan näkökulmasta olevan usein ensisijainen tavoite verrattuna opiskeluun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Tutkimuksen tuloksissa korostuu opettajan merkitys oppilaiden koulutyöhön kiinnittymisen rakentumisessa. Opettajan kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja pyrkimys vastavuoroisuuteen on myönteisten emootioiden ja koulutyön merkityksellisenä kokemisen perusta. Sillä, miten opettaja kohtaa oppilaan oli vaikutusta myös oppilaiden keskinäisiin suhteisiin. Opettajan ja oppilaan välisissä suhteissa kuulluksi ja nähdyksi tuleminen oli suoraan yhteydessä vertaisten keskuudessa koettuun hyväksyntään ja arvostukseen.

Tulokset haastavat opettajia ja muita koulun kehittämiseen osallistuvia kehittämään koulun sosiaalista ympäristöä ja tukemaan paitsi oppilaan koulutyöhön, myös vuorovaikutukseen liittyvien tavoitteiden toteutumista. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että oppilaan ei tarvitsisi tehdä valintaa vertaisten ja koulutyön välillä. Parhaimmassa tapauksessa kuulumisen kokemus vertaissuhteissa edistää oppilaan hyvinvointia ja koulun oppimistavoitteiden saavuttamista. Tämä edellyttää, että oppilaiden vertaisvuorovaikutusta kehitettäisiin ja ohjattaisiin kohti koulumyönteisiä tavoitteita paljon tietoisemmin.

                                          ******

Sanna Ulmanen on syntynyt Pälkäneellä ja hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa, jossa hän toimii nykyisin tohtoriopiskelijana.

Ulmasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2289, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1792, Tampere University Press 2017.