Miten mittari toimii?

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, sali K 103, Kalevantie 5

YTM Katri-Maria Järvisen väitöstilaisuus

Miten mittari toimii? Tutkimus työelämän kyselymittarin rakentumisesta (How does a survey measure work? A study on the construction of a working life survey measure)

Väitöskirja kuuluu sosiaalipolitiikan alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Raija Julkunen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Jouko Nätti.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Tutkimus kyselymittareista
 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ovat empiirisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeinen elementti, mutta aiemmin niitä on tutkittu varsin vähän sosiaalitieteellisin käsittein. YTM Katri-Maria Järvinen tutkii väitöstutkimuksessaan kyselymittareita, joita käytetään kyselytutkimuksissa aineistonkeruun välineinä. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tutkia kyselymittarien luotettavuutta, vaan tutkimuksessaan Järvinen tarkastelee sitä, millaisista elementeistä kyselymittarit koostuvat ja miten ne yhteiskuntatieteellisissä tutkimuskäytännöissä toimivat. Tutkimus on laadullisin tutkimusmenetelmin toteutettu tutkimus määrällisen tutkimuksen menetelmästä.

Tutkimus on toteutettu vuosina 2008–2011 käynnissä olleen työelämäntutkimuksen alan tutkimusprojektin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen keskeistä aineistoa ovat projektin aikana tuotetut julkaisut ja aineistonkeruun tueksi tutkijoiden käyttöön tuotetut dokumentit. Järvisen tutkimus osoittaa kyselymittarien tapauksen avulla, miten kyselymittarit eivät ole yksiselitteisiä tai itsestään selviä kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen muodostamia kokonaisuuksia, vaan ne rakentuvat tilannekohtaisesti sekä inhimillisistä että ei-inhimillisistä elementeistä.

Järvisen tutkimus tuo myös esiin, miten tiedon tuottamisen kysymysten tutkiminen ei ole irrallaan niistä temaattisista ilmiöistä ja kysymyksistä, joita kulloinkin tutkitaan. Kun mittaamme ja mittareilla luokittelemme tutkimuskohteita kyselymetodologian periaatteiden mukaisesti, rajaamme ja tuotamme samalla tutkimuskohteitamme. Tiedon tuottamisen tapojen tutkiminen on siten aina myös laajempi yhteiskuntapoliittinen mutta ennen kaikkea tiedonpoliittinen kysymys.

                                          ******

Järvisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2342, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1847, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.