Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Järjestäjä(t)
Johanna Mäki-Havulinna
Kuva: valokuvaaja Carita Berg

KM Johanna Mäki-Havulinnan väitöstilaisuus

Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä (The significance of the teacher in the school day of a student who needs support)

Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen alaan.

Vastaväittäjänä on emeritus professori Kauko Hämäläinen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii emerita professori Eija Syrjäläinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Opettajan merkitys tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivässä

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta koulussa. Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastauksia opettajan merkitykseen tukea tarvitsevan oppilaan koulupäivän arjessa. Tutkimuksessa kysytään, miten opettaja voi omilla toimillaan tukea oppilaiden kouluhyvinvointia ja opettaja-oppilas –vuorovaikutusta sekä millaisista laatutekijöistä hyvä opettajuus rakentuu. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys ja kiinnostavuus perustuvat uuteen perusopetuksen lainmuutokseen, joka koskee oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämistä lähikoulussa.  Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmän perusteina ovat yhteisölliset ja oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut sekä oppilaiden yksilölliset tarpeet. Tutkimuksen kohteena on yläkoulun yleisopetuksen kaksi opetusryhmää, joissa aineenopettaja opettaa tukea tarvitsevia oppilaita. Tutkimuksen menetelmäksi valittiin etnografinen lähestymistapa, joka soveltuu sosiaalisten tilanteiden tutkimiseen. Tutkija havainnoi koulun arkea paikan päällä.

Tämän tutkimuksen perusteella merkittävinä onnistuneen opetuksen tekijöinä ei ole niinkään opetuksen resurssointi, vaan opettajan luoma kiireettömyyden ilmapiiri sekä selkeä ja ennakoitavissa oleva toimintatapa. Opettaja tekee opetuksestaan mielenkiintoista ja oppilasta kuuntelevaa nivoessaan opetukseensa ja yhteiseen keskusteluun oppilaiden kiinnostuksen kohteita tai harrastustoiminnasta saatavaa tietoa. Opettajan henkilökohtaiset arviointikeskustelut oppilaan kanssa rakentavat luottamusta oppilaan ja opettajan välillä. Oppilaat viihtyivät paremmin oppitunneilla, joissa myös heikommin menestyvät oppilaat pystyvät itse omilla toimillaan vaikuttamaan arviointiinsa.

Hyvän opettajan eriyttävät käytänteet tukevat oppilaan oppimista ja pitävät kaikki ryhmän oppilaat mukana oppimisprosessissa.  Ammattitaitoisella opettajalla on realistinen ja kannustava suhtautuminen oppilaan osaamiseen, eikä hän ota henkilökohtaisena loukkauksena sitä, jos oppilas ei olekaan taidoiltaan opettajan odotuksien mukainen.

Oppimisympäristössä esimerkiksi pulpettien asettelulla voi merkittävästi vaikuttaa luokan toiminnallisuuteen ja oppilaiden väliseen yhteistyöhön. Kun luokassa tehdään paljon ryhmätöitä ja pistetyöskentelyä, oppilaat liikkuvat paikasta toiseen toiminnan mukaan. Silloin pulpettien järjestyksellä ei ole merkitystä, sillä tärkeintä on toiminta, eivät fyysiset puitteet luokkatilassa.

On tärkeää, että oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestelmä on tuttu teoriassa ja käytännössä opettajalle, jotta tukea tarvitsevan oppilaan tuen suunnittelua ja sen toteuttamista ei ulkoisteta erityisopettajalle. Erityisopettajalla on edessään haastava urakka, jos hänet jätetään yksin ilman kollegiaalista tukea ja apua. Silloin oppilaan tuen prosessista muodostuu tehtävä, jossa ei voikaan onnistua.

Tämän tapaustutkimuksen mukaan opettajan opetus voi olla laadukasta ja toimivaa, vaikka opettajalla ei olekaan viimeisintä teknologiaa tai muodikkaita kalusteita luokassaan. Hyvällä opettajalla on vahva oppilastuntemus ja hän toimii kaikkien koulun ammattilaisten kanssa aktiivisessa yhteistyössä.

                                          ******

Mäki-Havulinnan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2377, Tampere University Press, Tampere 2018. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1883, Tampere University Press 2018.

Väitöskirjan tilausosoite: Juvenes Verkkokirjakauppa, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.