Slummissa asuvien nuorten terveys ja elintavat Nashikin kaupungissa Intiassa

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Arvo-rakennus, luentosali F211AB, Arvo Ylpön katu 34

Sushama Khopkar

M.Phil.(Statistics) Sushama Khopkarin väitöstilaisuus

Health Profile of Adolescents Living in Slums in Nashik City, India : A cross-sectional study  (Slummissa asuvien nuorten terveys ja elintavat Nashikin kaupungissa Intiassa: poikkileikkaustutkimus)

Väitöskirja kuuluu epidemiologian alaan.

Vastaväittäjänä on MD, PhD Cherian Varghese (WHO Geneve, Sveitsi). Kustoksena toimii professori Suvi Virtanen.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Intiassa Nashikin kaupungin slummeissa elävien nuorten terveysprofiilit

Tutkimus suoritettiin poikkileikkaavana havainnointitutkimuksena kahdessa satunnaisesti valitussa slummissa Nashikin kaupungissa, intialaisessa Maharashtran osavaltiossa, marraskuun 2010 ja huhtikuun 2011 välisenä aikana. Päätavoitteena oli selvittää urbaaneissa slummeissa elävien nuorten terveydentilaa suhteessa tutkittavien ravitsemuksen tilaan, verenpaineeseen, ruokatottumuksiin, mielenterveyteen, seksuaaliterveyteen ja elintapaan. Tätä tarkoitusta varten kerättiin aineistoa yhteensä 276 taloudesta ja 545 nuorelta. Tämä väitös tarttuu neljään spesifiseen nuorten terveyteen liittyvään aihealueeseen: antropometriseen profiiliin, jolla tutkitaan kasvua; verenpaineprofiiliin ja mielenterveyteen; kuukautisten alkamisikään ja ruokavalioon; sekä mielenterveyteen ja sukuelininfektioiden oireisiin.

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia neljään tutkimuskysymykseen:
1.    Millainen on tutkittavien kasvu pituuden ja painon mittareilla, eli heidän antropometrinen profiilinsa. Pituus suhteessa ikään ja painoindeksi toimivat kitukasvuisuuden ja laihuuden mittareina arvioitaessa niiden yleisyyttä tutkittavilla ja tuloksia verrattiin myös WHO:n ja Intian vertailuväestöihin.
2.    Miten yleistä korkea verenpaine on tutkittavien keskuudessa ja millainen on heidän verenpaineprofiilinsa? Mielenterveyden, stressin ja verenpaineen yhteyttä tutkittiin erityisen asteikon avulla huomioiden tunnetut riskitekijät kuten ikä, pituus, painoindeksi ja suvussa esiintynyt korkea verenpaine.
3.    Mikä on kuukautisten alkamisikä slummeissa asuvilla tytöillä? Onko tutkittavien, joilla kuukautiset ovat alkaneet, kuukautisten alkamisiällä yhteyttä heidän ravitsemustilaansa sekä rasvojen ja eläinproteiinien käyttöön ravinnossa? Kuukautisten alkamisikä oli slummeissa väestön keskiarvoa korkeampi.
4.    Miten yleisiä sukuelinten tulehdukset ovat tutkittavilla ja mikä on mielenterveyden yhteys seksuaaliterveyteen? Erityisesti tarkasteltiin itse-ilmoitettujen tulehdusoireiden ja koetun mielenterveyden välistä yhteyttä tytöillä.

Tutkimus nostaa esille haasteellisissa olosuhteissa elävien nuorten terveyden eri osa-alueet. Jatkotutkimuksia tarvitaan erityisesti mielenterveyden, verenpaineen, terveyteen liittyvien tietojen ja asenteiden sekä seksuaalikäyttäytymisen osalta, jotta voitaisiin toimivien interventioiden kautta vaikuttaa näiden haavoittuvassa asemassa olevien nuorten terveyskäyttäytymiseen. Intiassa tyttöjen ja naisten terveys on ollut enenevästi huomion kohteena viime vuosina, mutta myös slummeissa elävät pojat ja miehet saattavat kuulua kohonneen terveysriskin ryhmään. Tämän vuoksi sekä tyttöjen että poikien terveyttä tulisi edelleen tutkia. Äidin vaikutus lasten kasvuun ja terveyteen on ratkaiseva, ja äitien kouluttamisella terveyteen liittyvissä asioissa saattaa olla kauaskantoinen positiivinen vaikutus. Myöskään isän vaikutusta ei pidä unohtaa: vaikka isien rooli lasten kasvatuksessa ja hoidossa ei perinteisesti intialaisessa kulttuurissa ole kovin vahva, myös siihen tulisi tässä yhteydessä kiinnittää huomiota.

                                          ******

Khopkarin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2331, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1835, Tampere University Press 2017.