Tiedonhaku aidoissa työtehtävissä

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Pinni B-rakennus, luentosali 1096, Kanslerinrinne 1

FM Miamaria Saastamoisen väitöstilaisuus

Information searching in authentic work tasks: A field study on the effects of task type and complexity (Tiedonhaku aidoissa työtehtävissä: Kenttätutkimus tehtävätyypin ja monimutkaisuuden vaikutuksista)

Väitöskirja kuuluu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan.

Vastaväittäjänä on professori Katriina Byström (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Jaana Kekäläinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Kenttätutkimus työtehtävien piirteiden vaikutuksesta tiedonhakuun

Tehtävälähtöisen tiedonhaun tutkimuksessa tehtävän katsotaan olevan keskeinen tiedonhakuun vaikuttava tekijä. Tarkastettava väitöstutkimus koostuu kahdesta itsenäisestä aineistosta.

Ensimmäisen, kaupungin hallinnossa kerätyn aineiston pohjalta saadut empiiriset tulokset osoittavat muun muassa seuraavaa: Työtehtävän monimutkaisuudella on keskeinen mutta monitulkintainen yhteys tehtävän suorittamiseen. Mitä monimutkaisempi tehtävä, sitä vähemmän faktatietoa ja enemmän laajaa tietoa tehtävässä käytetään. Tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa joidenkin tietolähteiden käyttöön voimakkaammin kuin toisten.

Toisen, useissa erilaisissa organisaatioissa kerätyn aineiston pohjalta saadut empiiriset tulokset osoittavat muun muassa seuraavaa: Tehtävien suorittajat käyttävät yhteensä monia erilaisia tiedonlähteitä, mutta yksittäiset, hakulausekkein suoritettavat hakutehtävät ovat yksinkertaisia, ja 42 prosenttia työtehtävistä ei sisällä lainkaan hakutehtäviä. Monimutkaiset työtehtävät ja luovat työtehtävät sisältävät enemmän hakutehtäviä kuin muunlaiset työtehtävät. Työtehtävän monimutkaisuus lisää tehtävän suorittajan omalla tietokoneella sijaitsevien paikallisten ohjelmien käyttöä, ja näitä ohjelmia käytetään erityisen paljon luovissa työtehtävissä.

Tiedonhaun kenttätutkimukset ovat tärkeitä, koska ne antavat totuudenmukaisen kuvan siitä, miten tietolähteitä käytetään työn suorittamiseksi. Kenttätutkimusten tuloksia voidaan käyttää sekä teorian muodostuksen tukena että parempien tietoympäristöjen kehittämiseksi tietotyötä varten.    

                                          ******

Miamaria Saastamoinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Saastamoisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2244, Tampere University Press, Tampere 2017. ISBN 978-952-03-0309-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1744, Tampere University Press 2017. ISBN 978-952-03-0310-5, ISSN 1456-954X.