Varhaislapsuuden ideaalit ja lapsen paikka -työryhmä Sosiologipäivillä Tampereella 23.–24.3.2017

Alkaa
Päättyy
Paikka

Tampereen yliopisto

Järjestäjä(t)

Ehdota esitystä Sosiologipäivillä Tampereella 23.–24.3.2017 kokoontuvaan Varhaislapsuuden ideaalit ja lapsen paikka -työryhmään!

Työryhmä: Varhaislapsuuden ideaalit ja lapsen paikka

Koordinaattorit: Katja Repo, Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLA, katja.repo@uta.fi; Kirsti Karila, Professori, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, kirsti.karila@uta.fi

Jälkimodernin ajan yhteiskunnissa lapsista keskustellaan usein sijoituskohteina. Tällöin näkökulma on usein ensisijaisesti psykologinen ja yksilön taitoja korostava. Viime aikoina myös kansallisen taloudellisen menestyksen on katsottu vaativan investointia lapsiin. Tietoyhteiskunnan ja yhä nopeammin globalisoituvien markkinoiden aikakautena kansallista innovaatio- ja kilpailukykyä pyritäänkin edistämään panostamalla inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut esitetään usein tämän investointilogiikan airueena. Politiikka-asiakirjoissa niihin viitataan palveluna, joka tarjoaa hyvän alun lapsen elämälle. Myös tutkimus korostaa varhaiskasvatuksen etuja: oppimisen edellytyksien vahvistaminen nimenomaan varhaislapsuudessa luovat pohjan myöhemmälle oppimiselle.

Arkisessa kontekstissaan lapsuuden ideaalit ja varhaisen kasvatuksen kysymykset ovat usein latautuneita. Vanhemmat tekevät lastensa arkea ja kasvatus- ja hoitopolkuja koskevia ratkaisuja moninaisista lähtökohdista. Yhteiskunnallinen puhe lapsuudesta, lapsen osallisuudesta ja paikasta on moniäänistä mutta usein normatiivista. Rajanvedot hoivan ja kasvatuksen välillä ovat yhä moniselitteisempiä ja lapsen siirtymät kodin ja kasvatusinstituutioiden välillä näyttäytyvät yhä useammin myös poliittisten debattien kohteina.

Toivomme työryhmään esityksiä, jotka pohtivat lapsen paikkaa nyky-yhteiskunnassa, lapsen asemaa julkisen ja yksityisen rajapinnoilla, lasten kasvatuksen ja hoidon kysymyksiä, työn ja lastenhoidon yhteensovittamisen teemoja sekä tasa-arvoisen lapsuuden lähtökohtia.

Hae työryhmän esitelmöitsijäksi sunnuntaihin 22.1.2017 mennessä. Esitelmien abstraktien ohjepituus on max. 300 sanaa ja ne tulee palauttaa .doc, .docx tai .rtf-muodossa. Abstraktien palautukset tehdään Lyyti-järjestelmän kautta. Täydennä järjestelmään henkilötietosi, esitelmän muut mahdolliset pitäjät ja valitse sille sopiva työryhmä. Järjestelmä antaa sinulle kuittauksen onnistuneesta palautuksesta. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit aina kääntyä päivien sihteerin puoleen (tanninen.maiju.m@student.uta.fi).

Hae työryhmiin täältä:

https://www.lyyti.fi/reg/sosiologipaivat2017cfp

Lisätietoja

Lisätiedot:
Katja Repo, katja.repo@uta.fi
Kirsti Karila, kirsti.karila@uta.fi