Yliluonnollinen kokemus

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5

Jeena Rancken

YTM Jeena Ranckenin väitöstilaisuus

Yliluonnollinen kokemus : Tulkinta, merkitys ja vaikutus (Paranormal Experience : Interpretation, Meaning and Effect)

Väitöskirja kuuluu sosiaalipsykologian alaan.

Vastaväittäjänä on dosentti Kari Vesala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Eero Suoninen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Yliluonnollinen kokemus : Tulkinta, merkitys ja vaikutus

Ihmiset ovat kaikkina aikoina kertoneet kokemuksista, jotka he ovat mieltäneet tai tulkinneet yliluonnollisiksi. Vielä nykyäänkin tutkimusten perusteella 10–18 prosenttia ihmisistä kertoo omakohtaisista yliluonnollisista kokemuksista. Useissa tutkimuksissa on huomattu, että näillä kokemuksilla kuvataan olevan vaikutuksia kertojiensa elämään.

Vaikka yliluonnolliseen liittyvät kokemukset näyttävät olevan varsin yleisiä, mielletään ne yhteiskunnassa marginaalisiksi sekä tabuluonteisiksi kokemuksiksi. Sosiaalisten sanktioiden, kuten maineen menetyksen, vuoksi niistä on tapana vaieta julkisuudessa ja virallisissa yhteyksissä.

Erityisesti 1990-luvulta lähtien ihmisten kiinnostus yliluonnolliseen aihepiiriin ja kokemuksiin näyttää lisääntyneen. Kiinnostus kytkeytyy laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jossa perinteisen uskonnon rooli on heikentynyt ja sen rinnalle on noussut ”uudeksi henkisyydeksi” kutsuttu ilmiö, mihin usein liittyy kiinnostus kokea omakohtaisia uskonnollisia, henkisiä tai yliluonnollisia elämyksiä.

Koska yliluonnolliset kokemukset eivät ole tavoitettavissa luonnontieteen vaatimukset täyttävällä tavalla, niiden luonne tutkimuksen kohteena on vahvasti kielellinen; ne elävät kulttuurissa ja välittyvät toisille ihmisille ennen kaikkea kertomusten ja tarinoiden välityksellä.

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Aluksi esitetään laaja kartoitus siitä, miten yliluonnollisia kokemuksia on aiemmassa tieteellisessä tutkimuksessa käsitelty. Tutkimuksen toinen osa on empiirinen narratiivinen tutkimus yliluonnollisen kokemuksen vaikutuksista yksilöiden kertomana. Aineisto koostui 84 haastattelusta henkilöiltä, jotka kertoivat kokeneensa yliluonnollisen kokemuksen. Tarkastelun kohteena oli erityisesti se, miten yliluonnollisten kokemusten kuvattiin nykypäivänä vaikuttavan niiden kertojien elämään.

Tutkimus osoittaa, että ihmiset kertovat edelleen yliluonnollisista kokemuksista, kuten ennekokemuksista, ruumiista irtautumisista, ufoista ja humanoideista, erilaisista hengistä ja voimista; sekä jopa kirouksista ja riivaajista.

Tutkimustulokset osoittavat myös, että yliluonnollisiksi nimetyillä kokemuksilla on vaikutuksia, jotka voidaan mieltää neutraaleiksi, positiivisiksi tai negatiivisiksi. Joissakin tapauksissa elämän kuvattiin muuttuneen ratkaisevasti. Tutkimuksessa on jäsennetty viisi erilaista tarinatyyppiä, joissa yliluonnollista kokemusta seurannut juonenkulku sekä tyyli tulkita kokemusta vaihtelivat. Tarinatyypit kytkeytyvät myös laajempiin kulttuurisesti tunnettuihin mallitarinoihin. Yliluonnollista selittäviä tarinamalleja tarjoavat sosiaalisesti jaetut merkitysjärjestelmät, kuten uskonnot, kansanperinne tai uusi henkisyys.

Vaikutusten muodostumisen kannalta ratkaisevin tekijä ei näyttänyt olevan itse kokemuksen sisältö, vaan ennen kaikkea kokemukselle annettu tulkinta ja sille rakentuva merkitys. Lähtökohdiltaan samantyyppinen kokemus saattoi saada aikaan erilaisia vaikutuksia. Kokemuksen tulkinta ohjaa erilaiseen käyttäytymiseen ja toimintaan riippuen siitä, määritetäänkö kokemuksen kontekstiksi esimerkiksi jumalallinen ilmestys vai mielenterveyden horjunta.

Tutkimuksessa käsitellään myös laajempia sosiaalipsykologisia kysymyksiä; miten ihmiset ylipäätään rakentavat tapahtumien tulkinnoista elämälleen merkitystä, joka voi ratkaisevasti vaikuttaa koko elämänkulkuun. Omaan kokemukseen liitettynä kulttuurista omaksutut tulkinnalliset ainekset, esimerkiksi uskonnolliset tai ideologiset elementit, voivat tulla osaksi ihmisten omaelämäkerrallisia kertomuksia ja henkilökohtaisia todellisuuskäsityksiä. Silloin ne toimivat jokapäiväisen elämän tapahtumien selittäjinä ja toiminnan inspiraationa.

Keskeistä on myös se, miten yliluonnollisia tulkintoja käsitellään sosiaalisten suhteiden tai ryhmien piirissä – tai vastaavasti ei käsitellä. Positiivisen elämänmuutoksen toteutumiseen myötävaikutti myös toisten, samankaltaisen yliluonnollisen tulkinnan jakavien tai sen hyväksyvien ihmisten tarjoama sosiaalinen tuki.
                                          ******

Jeena Rancken on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee tutkijana ja laulajana.

Ranckenin väitöskirja ilmestyy Vastapainon julkaisemana, ISBN 978-951-768-582-5, Tampere 2017.

Väitöskirjan tilausosoite: mikko.jamsen@vastapaino.fi, puh. 03 3141 3501