Äidin työhyvinvointi tukee lapsen hyvinvointia

Julkaistu 16.5.2017 - 14:47

Äidin kokemus työn imusta ja hyvä työstressistä palautuminen välittyvät lapsen hyvinvointiin tukien lapsen tyytyväisyyttä omaan elämäänsä, selviää Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella toteutetussa tutkimuksessa, jossa seurattiin 671 äidin ja heidän kuudesluokkalaisten lastensa hyvinvointia. Äitien kokemukset työn imusta ja työstressistä palautumisesta heijastuivat äidin ja lapsen suhteen läheisyyteen sekä siihen, miten tyytyväisiä äidit olivat omaan elämäänsä. Nämä seikat näkyivät edelleen siinä, miten tyytyväinen lapsi oli omaan elämäänsä.

Aiempi tutkimus työhön liittyvien kokemusten välittymisestä työntekijän perhe-elämään ja perheenjäsenten hyvinvointiin on vahvasti keskittynyt kielteisiin ilmiöihin kuten työstressin siirtymiseen perheenjäsenten välillä. Työstressin onkin todettu siirtyvän vanhemmilta lapsille.

- Hiljattain julkaistu katsaustutkimuksemme osoittaa esimerkiksi, että vanhempien työn epävarmuus, joka on yksi merkittävimmistä nykytyön stressitekijöistä, voi siirtyä lapsille heikentäen heidän hyvinvointiaan tai koulumotivaatiotaan, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen professori Saija Mauno toteaa.

- Tähän tutkimustulokseen on suhtauduttava kuitenkin vielä toistaiseksi varauksella, koska katsauksessa tarkastellut tutkimukset eivät ole olleet pohjoismaista ja niitä on hyvin vähän.

Mauno tutkii muun muassa työn ja perheen vuorovaikutusta ja stressinhallintaa.

Maunon ja muiden tulokset viittaavat siihen, että vanhemman omaa työhyvinvointia ja sen myönteistä heijastumista perheessä voidaan tukea mahdollistamalla työssä käyville vanhemmille riittävä työkuormituksesta palautuminen ja edistämällä työn imua. Työn imulla tarkoitetaan kokemusta työhön liittyvästä tarmokkuudesta, työntekoon uppoutumisesta ja sille omistautumisesta.

Työn voimavarat kuten vaikutusmahdollisuudet ja sosiaalinen tuki työssä paitsi edistävät työhyvinvointia, voivat saada työn stressitekijät, kuten työn epävarmuuden, siedettävämmiksi, vaikka stressi ei poistuisikaan kokonaan, muistuttaa professori Mauno.

Tutkimus on osa laajempaa, Suomen Akatemian rahoittamaa TIKAPUU - Alakoulusta yläkouluun -tutkimushanketta, jossa on seurattu noin 850 keskisuomalaista nuorta sekä heidän vanhempiaan ja opettajiaan alakoulun kuudennen luokan ja yläkoulun seitsemännen luokan ajan.

Lisätietoja:

Professori Saija Mauno,
saija.s.mauno@jyu.fi, 040 805 3510
saija.mauno@uta.fi, 050 318 6770

Julkaisujen tiedot:

Mauno, S., Hirvonen, R., & Kiuru, N. (painossa). Children’s life satisfaction: The roles of mothers’ work engagement and recovery from work. Journal of Happiness Studies.
http://dx.doi.org/10.1007/s10902-017-9878-6

Mauno, S., Cheng, T., & Lim, V. (painossa). The far-reaching consequences of job insecurity: A review on family-related outcomes. Marriage & Family Review.
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2017.1283382