Johtamisen oikeudenmukaisuus pienentää sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkeaikeiden riskiä

Julkaistu 28.9.2017 - 10:42

Kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta on yhteydessä keskimääräistä vähäisempiin sairauspoissaoloihin. Oikeudenmukainen johtaminen on myös yhteydessä aikomuksiin jatkaa työssä vähintään 65-vuotiaaksi saakka ja keskimääräistä vähäisempiin työpaikan vaihtoaikeisiin, todetaan Työsuojelurahaston tutkimuksessa Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat.

– Johtamisen oikeudenmukaisuus eli avoimuus, tuki, rohkaisu, kiitos sekä ristiriitojen vähäisyys on tärkeä työpaikkatason ongelmia ennaltaehkäisevä ja lieventävä tekijä, jonka merkitys korostuu etenkin organisaation toimintaedellytysten muuttuessa taloudellisesti epävarmoina aikoina, korostaa tutkimuksen johtaja, dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta.

Oikeudenmukaisen johtamisen ohella kokemus työn vaatimusten ja hallinnan tasapainosta ratkaisee. Tutkimusryhmän suositusten mukaan työpaikkatasolla työn autonomian painoarvoa tulisi lisätä.

– Kun työn hallinta ja vaatimukset sekä johtamisen oikeudenmukaisuus ovat kunnossa, työkyky samoin kuin työtyytyväisyys koetaan keskimääräräistä paremmiksi. Näihin asioihin panostaminen on paitsi työntekijöille myös työorganisaatioille ja koko yhteiskunnalle tärkeää, Pyöriä korostaa.

Epävarmuuden ilmapiiri ruokkii ongelmia. Työn menettämisen pelko ja henkilöstömäärän muutokset ovat yhteydessä työpaikan vaihtoaikeisiin ja sairauspoissaoloriskiin. Lisäksi työpaikan epävakaa taloudellinen tilanne on yhteydessä keskimääräistä heikompaan työkykyyn ja henkilöstömäärän väheneminen ennenaikaiseen eläköitymishaluun. Epävarmuuden hallitsemiseksi työpaikoilla pitäisi kehittää aikaisempaa läpinäkyvämpää ja ajantasaista tiedottamista organisaatiota koskevista muutoksista.

Koulutus kannattaa edelleen. Tutkimuksessa havaittiin, että uuden tutkinnon suorittaminen on keskeisin yksilötason tekijä, joka auttaa epävarmassa asemassa olevia palkansaajia kiinnittymään aikaisempaa vakaammalle työuralle.

Pyöriän mukaan koulutus kannattaa myös työnantajille.

- Organisaatioille työntekijöiden osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen ovat etenkin taloudellisen taantuman oloissa investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin talouden elpyessä, kun kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy.

http://www.uta.fi/yky/tutkimus/wrc/tutkimusprojektit/talouskriisithyvinvointijatyourat/index.html

Laura Peutere, Liudmila Lipiäinen, Satu Ojala, Katri-Maria Järvinen, Pasi Pyöriä, Tiina Saari & Esa Jokinen (2017) Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat. Työsuojelurahaston tutkimushanke 2015–2017. Loppuraportti. Tampereen yliopisto: Työelämän tutkimuskeskuksen työraportteja 94/2017. ISBN 978-952-03-0516-1 (pdf).

Lisätietoja:
Dosentti Pasi Pyöriä, 050 318 6188, pasi.pyoria@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 28.9.2017