Koulutustarjonta

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan

 • opiskelija ymmärtää eettisen vastuunsa ja vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen merkityksen kasvatus- ja opetustyössä,
 • opiskelija pystyy hankkimaan ja analysoimaan kriittisesti oman alansa keskeistä tutkimustietoa,
 • opiskelija tuntee ihmistieteellisen tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa toteuttaa ja raportoida tutkimusprosessin,
 • opiskelija on rakentanut asiantuntijaidentiteettiään ja hänellä on edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä oman alansa työtehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä,
 • opiskelija osaa ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimaisilla kielillä sekä vähintään yhdellä vieraalla kielellä ja
 • opiskelijalla on riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet siirtyäkseen maisteriopintoihin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut on kelpoinen kasvatus-, opetus- tai henkilöstöalan tehtäviin, joiden vaatimuksena on “soveltuva korkeakoulututkinto”. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa opiskelijat kouluttautuvat ymmärtämään maailmaa monipuolisesti ja toimimaan laaja-alaisina, aktiivisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Varhaiskasvatuksen opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelijan on mahdollista hakeutua maisteriopintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä, laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta sekä kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista. Tutkinto-ohjelman rakenne.

Kandidaatin tutkinnossa opiskelija perehtyy kasvatustieteiden tutkimuskohteisiin sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Varhaiskasvatuksen opinto-oikeuteen sisältyvissä opinnoissa perehdytään varhaiskasvatuksen kannalta olennaisiin oppiainesisältöihin ja pedagogiikkaan. Koulutuksen lähtökohtana on laaja-alainen kasvatus- ja koulutusalan asiantuntijuus. Kandidaatin tutkinto sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä eriytyviä ja valinnaisia opintoja myös yli tiedekuntarajojen. Pääosa kasvatustieteiden perus- ja aineopinnoista ja yleisiä opiskeluvalmiuksia tarjoavat opinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja.

Opintojen rakenne

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) sisältää seuraavat opinnot:

Yleiset opiskeluvalmiudet 21 op

 • sisältää orientoivat opinnot, tietotekniikkataidot sekä kieli- ja viestintäopinnot

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op

Kasvatustieteiden aineopinnot 50 op

 • sisältää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden työssäoppimisjaksot (15 op)

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot 60 op

Valinnaiset opinnot 24 op

 • valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden tiedekuntien opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös kasvatustieteiden tiedekunnassa

Uramahdollisuudet

Kasvatusalan koulutus toimii läheisessä yhteistyössä työelämän organisaatioiden kanssa. Varhaiskasvatuksen opinnoissa ohjatut työssäoppimisjaksot ovat keskeinen osa opintoja. Ne tarjoavat opiskelijalle työelämän oppimisympäristön ja mahdollisuudet monipuoliseen kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Varhaiskasvatuksen työelämäyhteistyö perustuu laajaan vuorovaikutteiseen päiväkotiverkostoon. Päiväkodeissa tapahtuvaa tutkimusperustaista kehittämistoimintaa toteutetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyönä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksesta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Pätevyys

Lastentarhanopettajan kelpoisuuden sisältävä kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen kasvatus-, opetus- ja hoitotehtäviin. Ko. tutkinnon suorittanut on myös kelpoinen antamaan esiopetusta sellaiselle opetusryhmälle, johon ei kuulu perusopetusta saavia oppilaita.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys kuuluu oleellisesti kasvatus- ja opetusalan opiskeluun. Monikulttuurisen osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On suositeltavaa, että opiskelija liittää opintoihinsa kansainvälistä opetusta, vaihtojakson ulkomaisessa korkeakoulussa tai suorittaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisen opetus- tai työharjoittelun. Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaan tutkintoon voi sisällyttää kansainvälistymiskokonaisuuden (vähintään 20 opintopistettä). Kokonaisuuteen voi liittää eri tiedekuntien sisällöllisiä opintoja.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjontaan sisältyy tiedekunnan omille opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille suunnattua englanninkielistä opetusta. Opetuksen sisällöt painottuvat monikulttuurisuuteen, mediakasvatukseen, vertailevaan kasvatustieteeseen ja kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien tutkimukseen. Kansainväliset opinnot on kasvatustieteiden tiedekunnassa koottu "Multicultural Study Programme in Education" -opintokokonaisuudeksi (25 op). Multicultural-opinnot voi suorittaa valinnaisena opintokokonaisuutena tai yksittäisinä opintosuorituksina.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Kasvatustieteiden tiedekunnan tavoitteena on tehdä tieteellisesti merkittävää ja kiinnostavaa tutkimusta. Kasvatustieteiden tiedekunta on kannustava ja yhteiskunnan muutosta tutkiva oppimis- ja tiedeyhteisö, johon kuuluvat sekä henkilöstö että opiskelijat.  Opetus ja opiskelu on tutkimusperustaista. Opinnäytteet kytketään tiedekunnan painopistealueisiin ja käynnissä olevien tutkimusryhmien toimintaan. Opintosuoritusten lisäksi opiskelijoita pyritään integroimaan julkaisutoimintaan.

Jatko-opintomahdollisuudet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen koulutuksessa suorittanut voi hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa.

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • VAKAVA-yhteisvalinta
 • Valinta valintakokeen, soveltuvuuskokeen ja yo-todistuksen perusteella
 • Valinta aiempien avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen tai aiemman korkeakoulututkinnon sekä soveltuvuuskokeen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisessa suomalaisessa yliopistossa varhaiskasvatuksen tai lastentarhanopettajan koulutuksessa opiskeleville 

Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Varhaiskasvatuksen hakukohteeseen ovat siirtohaussa hakukelpoisia muiden suomalaisten yliopistojen varhaiskasvatuksen/lastentarhanopettajan koulutuksista siirtyvät opiskelijat.

Hakijoilla tulee olla suoritettuna:

 • kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin
 • varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavia opintoja vähintään 20 opintopistettä.

Opintojen tulee olla suoritettuna ja liitteiden toimitettuna Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 23.5.2018 mennessä.

Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 14.–28.3. ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 31.5.2018 mennessä.

Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Sisäänotto

Koulutukseen valitaan noin 5 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Valinta tehdään harkinnanvaraisesti hakemusasiakirjojen perusteella. Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon varhaiskasvatuksen/lastentarhanopettajan koulutuksessa suoritettujen opintojen määrä, opintomenestys ja opintojen suoritusajankohta sekä hakijan siirrolle esittämät perustelut.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään to 28.6.2018. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Opiskelijan on esitettävä rikostaustaotteensa opintojen aikana.

Varasijamenettely

Opiskelupaikkansa peruuttaneen tilalle valitaan varasijajärjestyksessä seuraava hakija, mikäli kelpoisia hakijoita on. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Mikäli tässä hakukohteessa jää paikkoja täyttämättä, voidaan paikat siirtää täytettäväksi tiedekunnan toisessa siirtohaun tai korkeakoulujen yhteishaun hakukohteessa.