Koulutustarjonta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Katso koulutukset tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelma

Huk-tutkinnon suorittanut kandidaatti:

 • kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen työelämässä
 • tuntee oman tutkinto-ohjelmansa tieteenalan perusteet ja osaa seurata oman alansa kehitystä
 • tuntee tieteellisen ajattelun ja työskentelytapojen periaatteet
 • ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet
 • osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä siten, että merkitsee muiden tekemästä työstä lainaamansa tai referoimansa osuudet tieteenalalla vakiintuneilla tavoilla
 • osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen
 • osaa käyttää suomen ja ruotsin kieltä tasolla, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta
 • osaa käyttää vähintään yhtä vierasta kieltä tasolla, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen
 • osaa käyttää tietotekniikkaa työelämän edellyttämällä perustasolla

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat alansa taidot ja tiedot:

Viestintäosaaminen

Opiskelija osaa

 • kommunikoida erilaisissa englannin taitoa vaativissa puhetilanteissa.
 • lukea kriittisesti ja analysoida erilaisia englanninkielisiä tekstejä (mm. tieteelliset tekstit, kaunokirjallisuus, asiaproosa).
 • tuottaa sujuvaa englanninkielistä tekstiä.
 • argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia.

Sisältöosaaminen

Opiskelija

 • hallitsee tieteenalansa peruskäsitteet ja osaa analysoida puhuttua ja kirjoitettua kieltä näiden käsitteiden avulla.
 • osaa kommunikoida omaan alaansa liittyvistä aiheista ja esittää perusteltuja argumentteja.
 • pystyy soveltamaan hankkimaansa tietoa aktiivisesti ja itsenäisesti akateemisten ja ammatillisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisessa.
 • osaa vertailla englanninkielisten maiden kulttuuria omaan kulttuuriinsa.
 • osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä suorittamiensa moduuliopintojen alalla.
 • osaa tehdä itsenäisen, tieteenalaansa liittyvän tutkielman.


Lisäksi englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun sekä siihen liittyvät Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuudet suorittaneella humanististen tieteiden kandidaatilla on seuraavat viestinnälliset ja sisällölliset taidot:

 • tuntee ammattimaisen, monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet.
 • osaa kääntää ammattimaisesti yleiskielisiä tekstejä englannista suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta englanniksi.
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja englannista suomeksi ja suomesta englanniksi arkipäiväisissä tilanteissa.
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena.
 • pystyy perustelemaan, millainen suomen kieli eri tilanteissa on toimivaa ja tarkoituksenmukaista.

Maisteriopinnot

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta valmistunut filosofian maisteri:

 • kykenee työskentelemään itsenäisesti ja osaa soveltaa työssään tieteellistä tietoa ja menetelmiä
 • kykenee toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana
 • osaa työskennellä erilaisissa (työelämän) tiimeissä ja projekteissa
 • kykenee ratkaisemaan työssään ja muussa toiminnassaan esiin tulevia uusia ja monitahoisia ongelmia
 • kykenee tunnistamaan oman osaamisensa rajat ja osaa täydentää asiantuntemustaan itseäisesti
 • pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan itsenäisen tieteellisen tutkimuksen ja osaa hyödyntää siinä aiempaa tutkimusta kriittisesti mutta kunnioittavasti
 • hallitsee oman tieteenalansa tutkimusmenetelmiä laaja-alaisesti sekä pystyy kestävään tieteelliseen päättelyyn ja argumentaatioon

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa käyttää englannin kieltä erittäin hyvin ja tilanteeseen sopivasti monissa erilaisissa konteksteissa.
 • hallitsee valitsemansa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalan tieteelliset menetelmät ja osaa soveltaa tietojaan uusien ongelmien ratkaisuun.
 • kykenee toimimaan englannin kielen tai kirjallisuuden asiantuntijana erilaisissa työelämän tehtävissä.
 • osaa tehdä itsenäistä tutkimusta omalla tieteenalallaan.
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia englannin kieleen ja englanninkieliseen kirjallisuuteen ja hänellä on valmiudet tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suorittanut filosofian maisteri:

 • osaa selittää ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä tai tulkkina valitsemallaan erikoisalalla omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän tai tulkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • osaa tuottaa tilanteeseen sopivaa ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja tulkkaukseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä tieteellisten jatko-opintojen harjoittamiseen.

Koulutuksen sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiohjelman, englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot ja monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Kandidaattiopintojensa aikana opiskelija alkaa suuntautua joko kielen ja kirjallisuuden (n. 45 opiskelijaa) tai kääntämisen ja tulkkauksen (n. 15 opiskelijaa) opintoihin. Kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvilta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa ja heille tarjotaan sekä kandidaatti- että maisteriopinnoissa oma suomen opintokokonaisuutensa.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnot antavat opiskelijoille laaja-alaiset perusvalmiudet moniin asiantuntijatehtäviin. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa tarkastellaan kielen rakennetta, käyttöä, vaihtelua ja oppimista. Lisäksi perehdytään englanninkielisen kirjallisuuden lajeihin, eri aikakausien ja maiden kirjallisuuteen sekä kulttuurisiin teksteihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin kuuluu käännöstieteen, käännösviestinnän, kielen ja kulttuurin opintoja, jotka johdattavat esimerkiksi markkinointitekstien, EU-asiakirjojen, käyttöohjeiden ja kirjallisuuden ammattimaiseen kääntämiseen.

Maisteriopinnoissa saavutetaan vahva asiantuntijuus omalla erikoisalalla ja valmius soveltaa alan tieteellistä tietoa ja hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnoissa on mahdollista erikoistua esimerkiksi kielen rakenteen, kielen ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen, kirjallisuuden lajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallisten merkitysten tutkimukseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu lain ja hallinnon käännösviestintään, talouselämän ja tekniikan käännösviestintään, kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen, yleiseen tulkkausviestintään tai oikeustulkkaukseen.

Tutkinto-ohjelman alalta valmistuneita työskentelee mm. aineenopettajina, erilaisissa koulutus- ja viestintätehtävissä sekä kääntäjinä ja tulkkeina.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen kandidaattiopinnoista opiskelija voi hakeutua seuraaviin maisteriopintoihin:

 • englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot (45 opiskelijaa vuosittain)
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot (15 opiskelijaa vuosittain)

Maisteriopinto-oikeus jompiinkumpiin maisteriopintoihin täsmennetään laskennallisen toisen opiskeluvuoden keväällä. Tuolloin opiskelija ilmoittaa maisteriopintoja koskevan toiveensa sitovasti. Hän saa määriteltyjen kriteerien perusteella täsmennetyn maisterivaiheen opinto-oikeuden ennen kolmannen opintovuoden alkua.

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin hakeutuvan opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kielen ja kirjallisuuden aineopintojen opintopolku

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakeutuvan englannin opiskelijan tulee suorittaa ennen maisteriopintoja seuraavat edeltävät opinnot:

 • Kääntämisen ja tulkkauksen aineopintojen opintopolku
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet
 • Kääntäjän suomen opinnot I

Tutkinto-ohjelman opiskelija voi suorittaa yksittäisiä maisteriopintoihin kuuluvia opintojaksoja ennen kuin on suorittanut kaikki maisteriopintoihin vaadittavat edeltävät opinnot. Opintojaksokohtaiset pakolliset edeltävät opinnot tulee kuitenkin ottaa huomioon. Maisteriopintoihin voidaan hyväksyä myös muissa yliopistoissa vastaavat kandidaattiopinnot suorittanut opiskelija.

Mikäli jompiinkumpiin tutkinto-ohjelman maisteriopinnoista on enemmän halukkaita kuin opintoihin on mahdollista ottaa, käytetään karsintakriteerinä opintomenestystä seuraavissa opintojaksoissa (ns. kriteeriopinnot):

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa. Suomen kielen taito arvioidaan maisteriopinto-oikeuden täsmentämisen yhteydessä. Suomen taito arvioidaan ensisijaisesti ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan perusteella. Suomi äidinkielenä -kokeen arvosanan on oltava vähintään magna cum laude approbatur. Jos opiskelijan arvosana on tätä alempi tai jos hän ei ole suorittanut koetta ollenkaan, hänen suomen taitonsa todetaan erillisellä kirjallisella kokeella.

Opiskelijan on mahdollista vaihtaa maisteriopinto-oikeuttaan sen täsmentämisen jälkeen, mikäli hän tulee toisiin ajatuksiin. Lisätietoja maisteriopinto-oikeuden vaihtamisesta

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto, eli humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon kuuluu kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Ylempi korkeakoulututkinto, eli filosofian maisterin tutkinto, suoritetaan kahdessa vuodessa. Suurimman osuuden maisterin tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma.

Opintojaksot suositellaan suoritettavan tasojärjestyksessä (esim. perusopintojen opintojakso ennen aineopintojen vastaavaa opintojaksoa). Joitain opintojaksoja voidaan suorittaa kirjatenttinä. Lisätietoa tenttikäytännöistä on opetusohjelmassa.

Ensimmäinen lukuvuosi

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan perusopintojen lisäksi myös vähintään yksi seuraavista kieli-, käännnös ja kirjallisuustieteiden yhteisten opintojen opintojaksoista:

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat edellä mainituista vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet osaksi kääntämisen maisteriopintoja edeltävää opintokokonaisuutta Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet. Osaamistaan laaja-alaistaakseen opiskelija voi halutessaan suorittaa edellä mainittuja yksikön yhteisten opintojen opintojaksoja enemmän kuin vähimmäisvaatimuksen verran.

Perusopinnot koostuvat osin kaikille pakollisista, osin eri opintopolkuihin jakautuvista opinnoista. Perusopintojen kaikille pakolliset opinnot (15 op) suoritetaan ensimmäisen opintovuoden I ja II periodien aikana:

Kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelija valitsee 15 opintopistettä opintoja kahdesta eri opintopolusta: kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus. Opiskelija voi joko suorittaa jommankumman opintopolun perusopintojen osuuden kokonaan tai yhdistellä opintojaksoja vapaasti kummastakin polusta. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Toinen ja kolmas lukuvuosi

Aineopinnoissa opiskelijoilla on yhteisinä pakollisina opintoina

Loput aineopinnoistaan opiskelija valitsee vaihtoehtoisista opinnoista (30 op). Vaihtoehtoiset opinnot koostuvat yhteisistä vaihtoehtoisista opinnoista ja kahden eri opintopolun (kieli ja kirjallisuus, kääntäminen ja tulkkaus) mukaisista vaihtoehtoisista opinnoista. Aineopinnoissa opiskelijan on suoritettava suunnittelemiensa maisteriopintojen mukainen opintopolku kokonaisuudessaan. Saavuttaakseen opettajan pätevyyden opiskelijan on suoritettava kielen ja kirjallisuuden opintopolku kokonaisuudessaan.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavat opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintonsa valinnaisiin opintoihin opintokokonaisuudet Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä Kääntäjän suomen opinnot I.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarissa. Tutkinto-ohjelma tarjoaa seminaariryhmiä, joissa tarkastellaan kielentutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Opiskelija valitsee sellaisen kandidaatintutkielmaseminaarin, jonka aihealue vastaa niitä maisteriopintoja, joihin hän on suuntautumassa. Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin suuntautuvat kirjoittavat kandidaatintutkielman englanniksi, monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin suuntaavien kandidaatintutkielma on suomen- tai englanninkielinen. Lue myös Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden ohjeet tutkielmankirjoittajille sekä tutkinto-ohjelman kandidaatintukielmien arviointiohjeet.

Kandidaatin tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti ennen maisterintutkintoon kuuluvia syventäviä opintoja. Kandidaatintutkintoon opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvat opinnot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin suomen ja ruotsin opintojaksot. Niiltä opiskelijoilta, jotka suuntaavat monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin, vaaditaan yleisiin kieliopintoihin vain ruotsin opintojakso, koska heille pakollinen opintokokonaisuus Kääntäjän suomen opinnot I korvaa yleisiin kieli- ja viestintäopintoihin kuuluvan suomen opintojakson.

Uramahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat väylän opettajaksi aikoville. Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoista valmistuneet toimivat myös monissa muissa erilaisissa englannin kielen ammattitaitoa vaativissa tehtävissä. Näitä ovat opetusalan lisäksi muut koulutusalan tehtävät, teollisuus ja muu elinkeinoelämä, diplomatia, valtionhallinto, kirjastoala, kustannusala, viestintä ja journalistiikka, kansainväliset järjestöt, markkinointi, matkailuala, erilaiset johtamis- ja kehittämistehtävät sekä tutkimus.

Englannin kielen ja kirjallisuuden opinnoissa järjestetään säännöllisiä työelämätapahtumia (ura- ja yritystapahtumia) yhdessä kieltenopiskelijoiden ainejärjestön kanssa. Näissä tapahtumissa vierailee ura- ja rekrytointipalveluiden asiantuntijoita sekä ulkopuolisia puhujia, jotka esittelevät omia urapolkujaan kielen ja kulttuurin asiantuntijoina ja kertovat millaisiin työtehtäviin opinnot heitä valmistivat. Tällaisten tapahtumien kautta vahvistetaan työelämäverkostoja ja sidosryhmäsuhteita. Lisäksi opinnot tarjoavat jo valmistuneille mahdollisuuden täydennyskoulutukseen; erityisen keskeisiä ovat aineenopettajille suunnatut täydennyskoulutusmahdollisuudet.

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opinnoista valmistutaan erilaisiin käännös-, tulkkaus- tai viestintätehtäviin, joissa vaaditaan monikielisen viestinnän asiantuntijuutta. Käytännön työelämätaitoihin liittyen englannin kielen kääntämisen ja tulkkauksen opinnoissa on mahdollisuus suorittaa erilaisia opintoja, joiden yhteydessä pääsee välittömään kosketukseen työelämän kanssa, mm. vapaavalintainen työharjoittelu. Opinnoissa tehdään myös jonkin verran autenttisia käännös- ja tulkkaustoimeksiantoja, ja lisäksi pro gradu -tutkielma on mahdollista tehdä ulkopuolisen toimeksiantajan tilauksesta.

Opintojen suhdetta työelämään edesauttaa se, että englannin kääntäminen ja tulkkaus sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot toimivat yhteistyössä alan liittojen (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, SKTL, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Suomen käännöstoimistojen liitto, SKTOL) kanssa esimerkiksi yliopistovierailujen ja infotilaisuuksien muodossa. Monilla opettajilla on myös laaja kokemus alan töistä, ja lisäksi tutkinto-ohjelman järjestämissä erillisissä infotilaisuuksissa sekä kääntäjän ja tulkin työelämätaidot -kurssilla on usein vierailijoita yritysmaailmasta ja työelämästä. Maisteriopintojen erikoisalat on suunniteltu työelämän tarpeiden mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma johtaa opiskelijaa myös kansainvälistymiseen. Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat ymmärtämään syvällisesti englanninkielisten maiden kulttuureja. Kieleen ja kirjallisuuteen erikoistuvat opiskelijat tuntevat erityisesti englannin kielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden erityispiirteitä, kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistuvat opiskelijat puolestaan suomenkielisten ja englanninkielisten kulttuurien viestinnällisiä rajapintoja.

Esimerkiksi tutkinto-ohjelmaan sisältyvä, englanninkielisessä maassa suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Kaikki kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat tutkinto-ohjelman opintojaksot on merkitty sähköiseen opinto-oppaaseen.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös mm. opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoa ristiinopiskelusta.

Tutkimuksen painopisteet

Tampereen yliopiston strategian painopistealueet näkyvät sekä englannin kielen ja kirjallisuuden että käännöstieteen ja tulkkauksen opetuksessa ja tutkimuksessa. Kielentutkimuksessa korostuu esimerkiksi kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen tutkimus, kielen alueellisen, sosiaalisen ja historiallisen vaihtelun tutkimus sekä kielen rakenteiden tutkimus. Kirjallisuudentutkimuksessa korostuu historiallisesti ja yhteiskunnallisesti suuntautunut kirjallisuudentutkimus sekä kulttuurintutkimus. Käännöstieteen puolella keskitytään kääntämisen sosiologiaan, multimodaalisuuteen ja kääntämiseen ja tulkkaukseen ammattimaisena toimintana. Kaikki nämä alueet ovat läsnä sekä peruskurssien että erikoisalueiden kurssien tarjonnassa.

Tutkinto-ohjelman opettajien tutkimusaktiivisuuteen perustuvalla vahvalla tutkimuksen ja opetuksen yhdistämisellä

 • luodaan tutkimuslähtöinen oppimisympäristö,
 • ohjataan opiskelijoita kohti analyyttisiä, kriittisiä ajattelutapoja,
 • lisätään tutkimusaktiivisuutta ja
 • edistetään tutkivan kieli-, kulttuuri- ja käännösammattilaisen asiantuntijuutta.

Opiskelijoiden ymmärrystä tutkimuksen tekemisen merkityksestä kasvatetaan pyrkimällä ottamaan opiskelijat mukaan tutkimustoimintaan jo perustutkintovaiheessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden englannin kielen ja kirjallisuuden/englantilaisen filologian/englannin alan tohtoriohjelmiin. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden käännöstieteen jatko-opintoihin.

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelma ja tutkinnon rakenne

Tutkinto-ohjelman verkkosivu

Opiskelijaelämää

Englannin ainekerho SAS (Facebook, Instagram).

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut
Tiedekunta Facebookissa
Tiedekunta Twitterissä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus.

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Sisäänotto

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 60 uutta opiskelijaa todistuspisteiden ja valintakokeen perusteella (valintajonot 1 ja 2). Aloituspaikoista 48 on varattu ensikertalaisille. Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille. Lisäksi yhteishaussa valitaan avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella 0-5 uutta opiskelijaa (valintajono 3).

Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 1 ja 2 hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita pelkästään avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisten opintojen perusteella ilman valintakoetta. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 3, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja tai muita erillisiä opintoja, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Valintakoe järjestetään yhteistyönä Itä-Suomen yliopiston kanssa, joten hakija voi samalla valintakokeella hakea kahteen hakukohteeseen:

 • Tampereen yliopisto, Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma;
 • Itä-Suomen yliopisto, Englannin kieli ja kulttuuri ja kääntäminen.

Hakukohteiden keskinäinen ensisijaisuusjärjestys ilmoitetaan hakulomakkeella. Kokeen voi suorittaa Joensuussa tai Tampereella riippumatta siitä, mihin hakukohteeseen hakija ensisijaisesti hakee. Hakija ilmoittaa hakemuksessaan sen, kummassa yliopistossa suorittaa kokeen. Hakija voi tulla valituksi vain yhteen valitsemistaan hakukohteista.

Valintaperusteet

Uudet opiskelijat valitaan

 1. ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän (60% opiskelijoista),
 2. pelkän valintakoepistemäärän (40% opiskelijoista) tai
 3. avoimien yliopisto-opintojen tai erillisten yliopisto-opintojen (0-5 opiskelijaa) perusteella.

Valintajono 1: Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 36 opiskelijaa ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Näistä aloituspaikoista 29 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys valintakoepisteiden perusteella. Jos nämäkin ovat samat, ratkaisee kirjatestin pistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintajono 2: Tämän jälkeen valitaan pelkän valintakoepistemäärän perusteella 24 opiskelijaa. Näistä aloituspaikoista 19 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintajonossa 2 tasapistetilanteessa ratkaisee kirjatestin pistemäärä. Jos tämäkin on sama, ratkaisee ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintajono 3: Valinta avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella
Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, joilla on suoritettuna englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen (tai vastaavat) perusopinnot hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijat asetetaan tarvittaessa paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen perusteella. Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 3, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti valintajonoissa 1 ja 2, mikäli hän on myös osallistunut valintakokeeseen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon äidinkielen arvosana, englannin kielen arvosana ja kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa. Viimeksi mainitut arvosanat voivat olla kaksi seuraavista: matematiikka, yksi kieli, yksi ainereaali/reaali.

Kokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Äidinkielen koe (suomi, ruotsi tai saame); kieli, pitkä oppimäärä ja matematiikka, pitkä oppimäärä:

L 21 pistettä
E 18 pistettä
M 15 pistettä
C 12 pistettä
B 9 pistettä
A 6 pistettä

Suomi tai ruotsi toisena kielenä; keskipitkän ja lyhyen oppimäärän mukaiset kokeet sekä ainereaalit ja reaali:

L 16 pistettä
E 13 pistettä
M 10 pistettä
C 7 pistettä
B 4 pistettä
A 1 piste

Toisen kotimaisen kielen sijaan suoritettu äidinkielen koe tässä kielessä huomioidaan vain pitkänä kielen kokeena.

Ylioppilastutkinnosta voi saada maksimissaan 84 pistettä. International Baccalaureate (IB)-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 84:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. European Baccalaureate (EB)-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 84:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneiden hakijoiden taustapisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 84:llä ja saatu luku jaetaan 300:lla. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Vuonna 2018 IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lähtöpisteet lasketaan ehdollista valintapäätöstä varten ennakkoarvioista (predicted grades). Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen valmistuttua.

Valintakoe on monivalintakoe, joka muodostuu seuraavista osista:

 1. kielitaitokoe (28 p.), jonka osiot ovat
  • rakenne- ja sanastotesti (15 p.) ja
  • tekstinymmärtämistesti (13 p.)
 2. kirjatesti (28 p.)

Valintakokeesta voi saada maksimissaan 56 pistettä.

Valintakoe

Torstai 24.5.2018 klo 13.00–17.00
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus, Tampere
tai
Joensuu

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan sen, kummassa yliopistossa suorittaa kokeen. Tarkemmat tiedot salijaosta Tampereen yliopistossa julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Varsinainen koeaika on 3 t 30 min.

Valintakokeeseen EI lähetetä kutsua. Valintakokeeseen saa ottaa mukaan eväät.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan valokuvalla varustettu henkilötodistus.

Valintakoe koostuu kielitaitokokeesta ja kirjatestistä. Kielitaitokokeessa edellytetään lukion englannin kielen kursseja vastaavien tietojen erittäin hyvää hallitsemista. Siinä on kaksi osiota: (1) rakenne- ja sanastotesti sekä (2) tekstinymmärtämistesti.

Valintakoevaatimukset

Kirjatestiin luetaan seuraavat kirjat:

Colina, S.: Fundamentals of Translation, Cambridge: Cambridge University Press, 2015 painos, ISBN 9781107645462 (pehmytkantinen), 9781107035393 (kovakantinen), 9781316308721 (sähköinen kirja).

Montgomery, M. et al.: Ways of Reading, luvut (Sections) 3–5, London: Taylor & Francis Ltd, 2012 painos, ISBN 9780415677479 (pehmytkantinen), 9780415677486 (kovakantinen)

Yule, G.: The Study of Language, Cambridge: Cambridge University Press, 2016 painos ISBN 9781316606759 (pehmytkantinen), 9781107152991 (kovakantinen) TAI 2014 painos, ISBN 9781107658172 (pehmytkantinen), 9781107044197 (kovakantinen).

Tullakseen hyväksytyksi johonkin hakukohteista on hakijan saatava sekä kielitaitokokeessa että kirjatestissä vähintään 70% oikeita vastauksia kaikkien yhteisvalinnassa valintakokeeseen osallistuneiden oikeiden vastausten keskiarvosta. Lisäksi hakijan tulee kirjatestissä saada oikein vähintään kolme (3) vastausta kutakin valintakoekirjaa koskevista kysymyksistä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mahdolliset varasijat täytetään valintaperusteiden mukaisissa valintatapajonoissa ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita.