Koulutustarjonta

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

 • opiskelija osaa esittää hallintoa ja yhteiskunnallista kehitystä koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi
 • opiskelija osaa arvioida analyyttisesti yhteiskunnan muutosta, kehittämistarpeita ja toimenpidekokonaisuuksia
 • opiskelija osaa kerätä ja analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle oivaltavia ajatuksia järjestäytyneen toiminnan erittelyyn. Hallintotieteiden opiskelijana saat tilaisuuden perehtyä monipuolisesti organisaatioiden johtamiseen, talouteen ja hallintoon sekä hallinnon oikeudellisiin perusteisiin sekä luot ymmärryksen hallinnon paikallisista, alueellisista ja ympäristöpoliittisista vaikutuksista. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa tutustut yritysten ja viranomaisten välisissä yhteyksissä syntyviin uusiin toimintatapoihin ja pystyt löytämään niistä uusia asiantuntemuksen alueita. Saat erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä ulkomailla suoritetun työharjoittelun tai vaihto-opintojakson aikana.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa saat vastauksen siihen, miten monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia voi ratkaista. Sen ansiosta pystyt löytämään syvällistä ymmärrystä ja asiantuntemusta vaativaa arvokasta työtä. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy viiteen eri opintosuuntaan, jotka ovat ympäristöpolitiikka ja aluetiede, kunta- ja aluejohtaminen, julkinen talousjohtaminen, julkisoikeus sekä hallintotiede. Maisterivaiheessa syvennät asiantuntijuuttasi opintosuunnassa, joka valikoituu kandidaattiohjelmassa tekemiesi valintojen mukaisesti.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Opiskelijan opinto-oikeus täsmennetään yhteen viidestä tutkinto-ohjelman opintosuunnasta toisen lukuvuoden tammikuussa. Tätä varten opiskelijan on jätettävä asiaa koskeva sähköinen hakemus toisen lukuvuoden syksylle täsmennettävään määräaikaan mennessä. Hakemuksessa opiskelija ilmoittaa ensisijaisuusjärjestyksessä kolme opintosuuntaa.

Opintojen rakenne

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HK)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa hallintotieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön verkkosivuilla.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen suoritetaan hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin viidestä opintosuunnasta.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Hallintotieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Tieteentekemisen valmiudet 15-20 op
 • Hallintotieteiden perusopinnot 30 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 60-80 op

Hallintotieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Hallintotieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Maisteriopintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op (sis. pro gradu -tutkielman)
 • Valinnaiset opinnot 30 op
 • Harjoittelu 10 op

Edellä mainitut opintopisteet vaihtelevat sen mukaan, minkä opintosuunnan opintoja opiskelija suorittaa.

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan hallintotieteen, julkisoikeuden, julkisen talousjohtamisen, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintopolkua ja tätä kautta suuntautua ko. maisteriopintosuuntaan. Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi hallintotieteiden kandidaattiohjelman opintopolkua, joiden opintoja hän suorittaa.

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa viidessä eri opintosuunnassa:

 1. Hallintotieteen opintosuunta
 2. Julkisoikeuden opintosuunta
 3. Julkisen talousjohtamisen opintosuunta
 4. Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta
 5. Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta

Opinnot tulee suorittaa ko. opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Opintosuunta merkitään tutkintotodistukseen.

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot muodostavat noin puolet hallintotieteiden kandidaattiohjelman tutkintorakenteesta. Valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi sisällyttää muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamia opintoja. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksia opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Uramahdollisuudet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita kansainvälisen ja kansallisen tason johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä sekä järjestösektorilla. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat työllistyneet muun muassa ministeriöiden, kunnallishallinnon ja aluekehittämisen tehtäviin, Euroopan unionin, kansainvälisten järjestöjen sekä yritysten palvelukseen.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Johtamiskorkeakoulussa tehdään tutkimusta hallintotieteissä, kauppatieteissä ja politiikan tutkimuksessa. Yksikön tutkimusta yhdistävänä teemana on johtaminen, päätöksenteko ja osallistuminen muuttuvassa ja verkostoituneessa yhteiskunnassa. Tämän pääteeman ohella johtamiskorkeakoulussa tehdään monitieteistä tutkimusta erityisesti seuraavien teemojen parissa:

 • yksityisen ja julkisen sektorin välinen rajapinta
 • palvelut ja innovaatiot
 • kaupunki- ja aluekehitys
 • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • poliittinen toimijuus ja osallisuus
 • demokratia ja valta
 • turvallisuus ja riskienhallinta
 • arvonluonti
 • tuloksellisuus, mittaus ja arviointi

Johtamiskorkeakoulussa toimii tutkimuksen huippuyksiköitä sekä tutkimusohjelmia ja -ryhmiä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden hallintotieteiden tohtorin tutkintoon.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopistossa hallintotieteitä opetetaan johtamiskorkeakoulussa. Sisäänotto hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 132 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden seuraavista: hallintotiede, julkisoikeus, julkinen talousjohtaminen, kunta- ja aluejohtaminen tai ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan yhdessä edellä mainituista opintosuunnista.

Jos olet jo suorittanut hallintotieteiden tai muun yhteiskuntatieteellisen alan soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua suoraan maisteriopintoihin. Tällöin valittavanasi ovat viisi edellä mainittua opintosuuntaa sekä erilliset maisteriohjelmat.

Tervetuloa Tampereelle!

Opiskelijaelämää

Hallintotieteiden opiskelijoilla on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Katso ainejärjestö Staabi ry:n sivuilta ja somekanavista, mitä kaikkea hallintotieteilijät tekevät vapaa-ajallaan.

Staabi Facebookissa
Staabi Twitterissä
Staabi Instagramissa

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Johtamiskorkeakoulu Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen, valintakokeen tai näiden yhdistelmien perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle esitetyt liitepyynnöt. Siirtohaun kautta valituksi tulleen opiskelijan on luovuttava siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Tutkinto-ohjelmaan ovat siirtohaussa hakukelpoisia Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat ja muista suomalaisista yliopistoista siirtyvät opiskelijat. Jos alempi korkeakoulututkinto on valmistumassa hakukeväänä, tulee tällaisen hakijan hakea siirtohaun sijasta suoraan maisterikoulutukseen yhteishaun hakuaikana 14.–28.3.2018 ja toimittaa tutkintotodistus yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Sisäänotto

Hakukohteen suuntaa-antava sisäänottomäärä on 0-5 opiskelijaa.

Siirtohaussa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan sekä yhteishaussa suoraan hallintotieteiden maisterin tutkintoon (maisterikoulutukset) valitaan yhteensä enintään 40 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Valintajono 1. Siirto-opiskelijoina Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat (valitaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon)

Valinta koskee vain Tampereen yliopistossa jo opiskelevia, jotka haluavat vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Motivaatiokirjeestä tulee selvitä haluttu opintosuunta. Opintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan myös tutkinto-ohjelman ja erityisesti opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija on hakuajan päättymiseen mennessä suorittanut sekä nykyisen tutkinto-ohjelmansa että hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintoja vähintään 25 opintopistettä, perusopintojen lisäksi huomioidaan erityisesti halutun opintosuunnan aineopinnot
 • hakija on osoittanut opinnoissaan hyvää opintomenestystä
 • hakijalla on perustellut syyt
 • tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Opiskelijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Valintajono 2. Siirto-opiskelijoina Tampereen yliopiston ulkopuolelta hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan vaihtavat (valitaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon)

Valinta koskee muusta yliopistosta kuin Tampereen yliopistosta opiskelupaikan vastaanottaneita, jotka haluavat vaihtaa nykyisen opinto-oikeutensa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa. Ks. lisätietoja siirto-opiskelijana hakemisesta.

Motivaatiokirjeestä tulee selvitä haluttu opintosuunta. Opintosuunta täsmennetään hyväksymispäätöksen yhteydessä hakemuksen mukaisesti.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman ja erityisesti haettavan opintosuunnan resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

 • hakija on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 60 opintopistettä ja opinnot sisältävät haetun tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan kannalta soveltuvia opintoja vähintään 25 op, perusopintojen lisäksi huomioidaan erityisesti halutun opintosuunnan aineopinnot
 • hakija on osoittanut opinnoissaan hyvää opintomenestystä
 • hakijalla on perustellut syyt
 • tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen

Opiskelijan tulee luopua aiemmasta opinto-oikeudestaan ottaessaan opiskelupaikan vastaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Siirtohaun tulokset julkistetaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia siirtohakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava johtamiskorkeakoulun tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Siirtohaussa ei pääsääntöisesti ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi