Koulutustarjonta

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suoritettuaan 

 • opiskelijalla on valmiudet talous- ja elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin ja hän osaa hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi
 • opiskelija osaa arvioida analyyttisesti talouden ja yhteiskunnan muutoksia ja niiden merkitystä organisaatioiden toiminnan kannalta
 • opiskelija osaa etsiä relevanttia tietoa ja analysoida laajoja tietomääriä
 • opiskelija osaa käyttää oman koulutusalansa käsitteistöä ja menetelmiä sekä soveltaa tieteellistä tietoa
 • opiskelija osaa tuottaa  tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
 • opiskelija saa hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä vahvan vieraiden kielten taidon.

Koulutuksen sisältö

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet toimia talous- ja elinkeinoelämän moninaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä. Talous- ja elinkeinoelämän kysymyksiä lähestytään ohjelmassa laaja-alaisena ilmiönä, sillä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiminen edellyttää niin organisaatioiden, johtamisen, talouden kuin oikeudellistenkin perusteiden tuntemusta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijana kehityt oman alasi asiantuntijaksi, mutta samalla voi laajentaa osaamistasi yksikön muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamilla opinnoilla ja muulla opetustarjonnalla vastaamaan aikamme moninaisiin haasteisiin. Kansainvälistä osaamistasi kehität esimerkiksi ulkomailla suoritetun harjoittelun tai vaihtojakson aikana.

Opintoihin kuuluva harjoittelu, yrittäjyysopinnot sekä erilaisten organisaatioiden kanssa toteutetut projektit antavat mahdollisuuden yhdistää opitut asiat käytäntöön ja avaavat urapolkuja. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat kilpailukykyisiä ja kysyttyjä asiantuntijoita työllistyen yrityksiin, kunnallis- ja valtionhallintoon, järjestökentälle sekä Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden tehtäviin.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa suoritat ensin kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa hankitut laajat perustiedot auttavat soveltamaan oppimaasi erilaisissa toimintaympäristöissä. Kandiaattiopintojen puoli vaiheessa opintosuuntasi täsmentyy johonkin tutkinto-ohjelman kuudesta opintosuunnasta, jotka ovat vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen sekä yritysjuridiikka ja vero-oikeus.

Lisäksi johtamiskorkeakoulussa on kaksi kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa suomenkielistä maisteriohjelmaa: Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma sekä Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus sekä yksi englanninkielinen maisteriohjelma: Master's Degree Programme in Leadership for Change. 

Opintojen rakenne

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa seuraavat tutkinnot:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (KTK)
Kauppatieteiden maisterin tutkinto (KTM)

Jatkotutkintoina voidaan suorittaa kauppatieteiden (lisensiaatin ja) tohtorin tutkinnot, joista on kerrottu tarkemmin yksikön jatkotutkinto-oppaassa.

Tutkintorakenne

Tampereen yliopiston perustutkintojen tutkintorakenne on kaksiportainen. Opiskelija suorittaa ensin laaja-alaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op), jonka jälkeen opiskelija suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op) jossakin kuudesta opintosuunnasta.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka kokopäivätoimisesti opiskeleva suorittaa kolmessa vuodessa. Tutkinto antaa perustan maisterin tutkinnon suorittamiselle. Kauppatieteiden kandidaattiohjelma koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opiskeluvalmiudet 5 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Kauppatieteiden perusopinnot 30 op
 • Menetelmäopinnot väh. 5 op
 • Maisteriopintosuuntaan suuntaavat aineopinnot väh. 35 op (sis. kandidaattitutkielman)
 • Valinnaiset opinnot enint. 90 op

Kandidaatintutkinnon opintopolut

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman opiskelija voi seurata opinnoissaan vakuutuksen ja riskienhallinnan, markkinoinnin, taloustieteen, yrityksen johtamisen, yrityksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintopolkua ja tätä kautta suunnata kyseiseen maisteriopintosuuntaan.

Suositeltavaa on, että opiskelija valitsee vähintään kaksi opintopolkua, joiden opintoja suorittaa.

Suoritettu opintopolku näkyy todistuksessa suuntautumisalana. Jos opiskelija on suorittanut useamman opintopolun, tutkintotodistuksessa suuntautumisalaksi merkitään todistukseen se opintosuunta, jonka kandidaattiseminaarin ja -tutkielman opiskelija on suorittanut.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 op)

Tutkinnon suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen noin kaksi vuotta. Tutkinnon suorittanut saa käyttää ekonomin arvoa. Kauppatieteiden maisteriopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Opintosuunnan syventävät opinnot väh. 80 op
 • Kieliopinnot 10 op
 • Valinnaiset opinnot enintään. 30 op

Maisterintutkinnon opintosuunnat

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritetaan jossakin kuudesta opintosuunnasta:

 1. Vakuutus ja riskienhallinta
 2. Markkinointi
 3. Taloustiede
 4. Yrityksen johtaminen
 5. Yrityksen laskentatoimi
 6. Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Edellä mainittujen maisteriopintosuuniten lisäksi opiskelija voi kandidaatintutkinnon suoritettuaan hakeutua suorittamaan KTM-tutkinnon Tilintarkastuksen ja arvioinnin tai Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelmaan.

Valinnaiset opinnot

Sekä kandidaatti- että maisteritutkintoon sisältyviin valinnaisiin opintoihinsa opiskelija voi lukea muun muassa oman tutkinto-ohjelman opintoja, muiden johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmien opintoja, kieliopintoja sekä muiden Tampereen yliopiston yksiköiden tarjoamaa opetusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintojaan myös muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa.

Valitsemalla opintoja esimerkiksi politiikan tutkimuksen ja/tai hallintotieteiden tutkinto-ohjelmista sekä valitsemalla tutkinto-ohjelmien rajat ylittäviä johtamiskorkeakoulun yhteisiä teemakokonaisuuksista opiskelija voi syventyä häntä kiinnostaviin ja itselleen sopiviin painopistealueisiin.

Uramahdollisuudet

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opettajilla on monipuoliset yhteydet oman alansa käytännön toimijoihin. Yhteyksiä käytetään sekä opintojen suunnittelussa että yksittäisten kurssien toteutuksessa. Tutkimusprojektit välittävät uusinta tietoa opetuksen kehittämiseen ja sisältöihin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa harjoittelua valitsemastaan opintopolusta riippuen joko valinnaisena tai pakollisena. Harjoittelun merkitys korostuu erityisesti vakuutustieteen ja vero-oikeuden opintosuunnissa, joilla molemmilla on pitkät ja vakiintuneet perinteet harjoittelun järjestämisestä ja valmiiksi sovitut harjoittelupaikat opiskelijoilleen. Pakollinen harjoittelu sisältyy myös yritysjuridiikan opiskelijoiden opetussuunnitelmiin. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Kansainvälistyminen

Tampereen yliopisto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, oman maan ja maailman kansalaisten hyvinvointia, kulttuurien vuorovaikutusta jakestävää kehitystä.

Kauppatieteiden opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistymiseen opintojensa aikana. Kansainvälistyminen jo opiskeluaikana on erittäin suositeltavaa, sillä kauppatieteellisellä alalla kansainvälisestä kokemuksesta ja erityisesti kielitaidosta on huomattavaa hyötyä.

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopistossa kauppatieteitä opetetaan johtamiskorkeakoulussa. Sisäänotto kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 135 opiskelijaa. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden seuraavista: vakuutus ja riskienhallinta, laskentatoimi, markkinointi, taloustiede, yrityksen johtaminen tai yritysjuridiikka ja vero-oikeus. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan jossain edellä mainituista opintosuunnista.

Jos olet jo suorittanut kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon, tradenomitutkinnon tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla, voit hakeutua suoraan maisteriopintoihin. Tällöin valittavanasi ovat kuusi edellä mainittua opintosuuntaa sekä erilliset maisteriohjelmat.

Tervetuloa Tampereelle!

Opiskelijaelämää

Kauppatieteiden opiskelijoilla on aktiivista ainejärjestötoimintaa. Katso ainejärjestö Boomi ry:n sivuilta ja somekanavista, mitä kaikkea kauppatieteilijät tekevät vapaa-ajallaan.

Boomi Facebookissa
Boomi Twitterissä
Boomi Instagramissa

Johtamiskorkeakoulu sosiaalisessa mediassa

Johtamiskorkeakoulu Facebookissa

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta yo-todistuksen tai valintakokeen perusteella (kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)
 • Haku on tarkoitettu valintaperusteissa mainittuja avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille
 • Haku on tarkoitettu valintaperusteissa mainittuja avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille
 • Haku on tarkoitettu ainoastaan Talousguru-kilpailussa menestyneille hakijoille

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa hakeville

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Liitteet

Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneen ei tarvitse toimittaa korkeakoulukelpoisuuden todentavaa liitettä.

13.4.2018 klo 15.00 mennessä:
- suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
- ulkomaisen tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet
- suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneet

Hakukeväänä valmistuvat:
Mikäli korkeakoulukelpoisuuden antavan ammatillisen tutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on liitteet toimitettava seuraavasti:

 1. Suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15:00.
 2. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15:00.

IB-tutkintoon liittyvät todistukset:
– ennen vuotta 2018 valmistuneiden on toimitettava määräaikaan mennessä jäljennös IB-organisaation lähettämästä lopullisesta todistuksesta (IB Diploma), jossa näkyvät arvosanat yhteispisteineen.
– hakukeväänä 2018 valmistuvien on toimitettava lukionsa koordinaattorin allekirjoittama predicted grades arvosanat yhteispisteineen määräaikaan mennessä todistusvalintaa ja hakukelpoisuuden todentamista varten (ehdollinen valinta). Lopullisista arvosanoista hakijan on pyydettävä IB-organisaatiota toimittamaan virallinen todistus hakijan arvosanoista (”Transcript of grades for the Diploma Programme”) määräaikaan mennessä suoraan Itä-Suomen yliopistoon.

IB-organisaation ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/assessment-and-exams/requesting-transcripts/

Huom! Mitään muita papereita tai ”todistuksia” ei hyväksytä. Hakijan on huomioitava IB-organisaation toimitusajat lopullisten arvosanojen lähettämiseksi määräaikaan mennessä.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus

Hakukeväänä valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli saavat tutkintotodistuksen kevään yleisenä lukioiden tai ammatillisten oppilaitosten päättäjäispäivänä. Myös yleisen valmistumispäivän jälkeen valmistuvat voivat hakea, mikäli toimittavat kopion valmistuneen tutkinnon todistuksesta Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin 7.6.2018 klo 15.00 mennessä. Sähköinen hakemus täytetään kuitenkin normaalisti hakuaikana Opintopolku.fi-palvelussa.

Keväällä 2018 IB-, EB- ja RP-tutkinnon suorittavat

Hakukeväänä 2018 International Baccalaureate (IB) -tutkintoon, European Baccalaureate (EB) -tutkintoon ja Reifeprüfung (RP)-tutkintoon valmistuvat ovat hakukelpoisia, mikäli toimittavat kopion väliaikaisesta todistuksesta (ennakkoarvio, predicted grades -arvosanat yhteispisteineen) Itä-Suomen yliopistolle 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Erivapaus osallistua valintakokeeseen

Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa kaikkiin niihin kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteisiin, joihin hakija on hakenut hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Tampereen yliopiston osalta löydät lomakkeen Opiskelijaksi-sivuilta.

 

Kielitaitovaatimukset

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan on osoitettava vaadittava kotimaisen kielen taito.

Jos hakija on suorittanut perusopetuksen, toisen asteen tutkinnon tai muun korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon suomeksi tai ruotsiksi, ja hakee saman kieliseen koulutusohjelmaan, hän on kielellisesti kelpoinen. Hakijalta voidaan vaatia toisen kotimaisen kielen taidon osoittamista vain, mikäli hänen aikaisempi koulutustausta on suoritettu toisella kielellä kuin hakukohteen opetuskieli.

Jos hakija ei ole suorittanut perusopetusta, toisen asteen tutkintoa tai muuta korkeakoulukepoisuuden antavaa tutkintoa suomeksi tai ruotsiksi, voidaan hakijalta vaatia kotimaisen kielen taidon osoittamista. Hakijan on osoitettava kotimaisen kielen taito hakuaikana tai viimeistään opiskelupaikkaa vastaanottaessaan.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Toisen asteen koulutus/tutkintoon kuuluva osa tai koe

- Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
- Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen koe vähintään arvosanalla laudatur (L)
- Suomi toisena kielenä S2, magna cum laude approbatur (M)
- IB A-taso suoritettu
- IB B-tason suomisuoritettuna vähintään arvosanalla 5

Kielikokeet
- Yleinen kielitutkinto, taitotaso 4 kaikista osa-alueista (osa-alueet: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puhuminen).
- Valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet, taitotaso hyvä.

Sisäänotto

Valintatapajono Aloituspaikat Ensikertalaisille varatut paikat
1. Yo-todistus* 81 81
2. Valintakoe 54 14

Valintaperusteet

Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu kaikille kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan piirissä oleville hakukohteille yhteiseen valintakokeeseen ja valintaperusteisiin. Osoitteesta www.kauppatieteet.fi löydät lisätietoa hakukohteista ja yliopistoista. Lisäksi sivuilta löytyy aikaisempien vuosien valintakoekysymyksiä sekä tietoa ja kertomuksia työelämästä opintojen jälkeen. Tutustu kauppatieteiden hakukohteiden koulutussisältöihin Opintopolku.fi:n koulutuskuvauksien ja yliopistojen nettisivujen kautta.

Valittavista 70 % valitaan yliopistolain 36§:n tarkoittamalla tavalla hakijoista, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa. Ns. ensikertalaiskiintiön määrä (70 %) huomioidaan kunkin hakukohteen valintatapajonojen aloituspaikkamäärissä, kuitenkin niin että todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat. Ensikertalaisia voi tulla valituksi enemmänkin kuin kiintiön kooksi on määritelty, jos hakijan/hakijoiden valintamenestys siihen riittää.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijoita valitaan ensin todistusvalinnassa ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen perusteella. Jos hakija tulee hyväksytyksi todistusvalinnassa ensimmäiseen hakukohteeseensa, ei hän voi osallistua valintakokeeseen. Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnassa, osallistuvat valintakokeeseen, jonka perusteella valitaan koepistein. Joidenkin hakukohteiden valinnassa osa hakijoista haastatellaan.

Hakijan ei tarvitse itse ilmoittaa, hakeeko hän todistusvalinnassa tai vain koepistevalinnassa. Hakija otetaan aina huomioon kaikissa näissä valinnoissa, mikäli se on hakijan tausta huomioon ottaen mahdollista. Ensin tutkitaan, tuleeko hakija hyväksytyksi todistusvalinnassa. Jos ei tule hyväksytyksi, tutkitaan, sijoittuuko hän koepistevalinnan pisteiden perusteella hyväksyttävissä olevien joukkoon.

Todistusvalinta
Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään 60 % ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä (todistusvalinta). Todistusvalinnassa otetaan huomioon ainoastaan ensikertalaiset hakijat.
Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseen. Hakukohteisiin, joiden valinnassa käytetään haastattelua, ei valita ylioppilastodistusten perusteella.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2018 kirjoittavat ylioppilaat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 25.5.2018. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 25.5.2018 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

IB-, EB- ja Rp-tutkinnon keväällä 2018 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan hakijan toimittamien ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Jos hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistuspisteet) kohdassa A) Ylioppilastutkinnot todetulla tavalla. Tasapistetilanteessa valitaan ensin matematiikan arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten äidinkielen arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten pitkän kielen (A-kieli) arvosanan perusteella enemmän pisteitä saanut, sitten seuraavaksi parhaan pistemäärän antaneen kokeen perusteella enemmän pisteitä saanut. Jos tasapistesäännön/-sääntöjen jälkeen aloituspaikat ylittyisivät, ketään viimeisen tasapistesäännön mukaisella sijalla olevista ei hyväksytä.

Voidakseen tulla hyväksytyksi todistusvalinnassa, hakijan on saatava vähintään 20 todistuspistettä.

Tiedot todistusvalinnassa hyväksytyistä eli aloituspaikkojen määrän perusteella hyväksyttävissä olevista julkaistaan viimeistään ke 30.5.2018. Todistusvalinnassa hyväksyttyjä tiedotetaan asiasta sähköpostitse. Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti.

Mikäli todistusvalinnassa hyväksyttävissä olevia on alle aloituspaikkojen määrän, siirretään täyttämättä jäävät aloituspaikat koepistejonoon hakukohteen ensikertalaisuuskiintiön määrä huomioon ottaen.


Koepistevalinta
Todistusvalinnassa täytettävien aloituspaikkojen jälkeen jäljellä olevat aloituspaikat (40 %) täytetään koepistejonosta.

Valintajärjestys määräytyy koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteissa etusijalle asetetaan ensin valintakokeessa enemmän oikeita vastauksia antanut ja sen jälkeen valintakokeessa vähemmän vääriä vastauksia antanut. Mikäli hakijoita on tämänkin jälkeen edelleen tasapisteissä, otetaan heidät kaikki huomioon ao. hakukohteen valinnassa.

Koepistevalinnassa valituksi voi tulla hakija, joka on saavuttanut yliopistoasetuksessa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Keväällä 2018 IB-, EB- tai Rp-tutkinnon suorittaneen hakijan on toimitettava ennakkoarvio (predicted grades arvosanat yhteispisteineen) hakukelpoisuuden todentamiseksi. Hakukeväänä valmistuvan opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan hakukelpoisuus on tarkastettu hakijan toimittaman lopullisen tutkintotodistuksen perusteella. Liitteet on toimitettava valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Voidakseen tulla hyväksytyksi koepistevalinnassa, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saatava valintakokeesta pisteitä vähintään 60 % valintakokeesta positiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta.

Valinta etenee valtakunnallisen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Tulokset julkistetaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun ja käytäntöjen mukaisesti.

Pisteitys

Todistusvalintajono: Todistusvalinnassa pisteet annetaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella (todistuspisteet). Ylioppilastutkinnoista annetaan niiden arvosanojen perusteella pisteitä kohdassa A) Ylioppilastutkinnot todetulla tavalla.
Koepistejono: Koepistevalinnan valintapisteet muodostuvat valintakokeesta saatavien pisteiden summasta (koepisteet).

A) Ylioppilastutkinnot
Todistusvalintaa varten sekä haastatteluihin perustuviin valintoihin hakijoita kutsuttaessa annetaan enintään 40 pistettä ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella alla olevan mukaisesti. Huomioon otetaan vain samaa tutkintoa varten tehdyt kokeet.

Suomalainen yo-tutkinto
Huomioon otetaan äidinkielen, enemmän pisteitä antava matematiikan ja A-kielen koe sekä kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta. Äidinkielen kokeen sijasta tehty suomi tai ruotsi toisena kielenä -koe katsotaan äidinkielen kokeeksi. Mikäli hakija on suorittanut useamman kuin yhden A-kielen, otetaan tässä huomioon parhaat pisteet antava suoritus.

 

Suomalainen yo-tutkinto L E M C
Äidinkieli
10 9 7 5
Matematiikka, pitkä oppimäärä 10 9 7 5
Matematiikka, muu oppimäärä 8 6 4 2
A-kieli 8 6 4 2
Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0

Jos hakija on suorittanut kaksi A-kieltä, parempi näistä otetaan huomioon kohdassa A-kieli ja toinen otetaan huomioon kohdassa ”Kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta” (ko. kohdan ehto täytyttävä).

Samasta oppiaineesta voi saada pisteet vain yhden kerran. Esimerkiksi, jos hakija on suorittanut sekä lyhyen että pitkän matematiikan, vain toinen näistä huomioidaan matematiikasta annettavissa pisteissä eikä toisesta enää saa pisteitä kohdassa “kaksi muuta parhaat pisteet antavaa koetta”.

Kansainväliset ylioppilastutkinnot (IB, EB, Rp)
Hakijan saama ylioppilastutkinnon yhteispistemäärä suhteutetaan suomalaisesta ylioppilastutkinnosta saatavaan maksimipistemäärään. Pisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella.

International Baccalaureate (IB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 45. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 45:llä ja kertomalla saatu luku 40:llä.

European Baccalaureate (EB) –tutkinnon maksimipistemäärä on 100. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 100:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.

Helsingin saksalaisen koulun lukiossa suoritetun Reifeprüfung (Rp) –tutkinnon maksimipistemäärä on 300. Todistuspisteet lasketaan jakamalla tutkinnon yhteispistemäärä 300:lla ja kertomalla saatu luku 40:llä.

Valintakoe

Valintakoe pidetään keskiviikkona 6.6.2018 klo 12.00–15.00. Kokeen pituus on kolme tuntia ja koe suoritetaan yhtäjaksoisesti.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakija voi hakea samalla kokeella seuraaviin yliopistoihin: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto sekä Svenska Handelshögskolan ja Åbo Akademi. 

Mikäli hakija pyrkii valintakokeen avulla useampaan kuin yhteen hakukohteeseen, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle asettamansa hakukohteen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Mikäli ko. yliopisto järjestää koetilaisuuden usealla paikkakunnalla, ilmoittaa hakija koepaikkansa hakulomakkeella. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua vaan jokainen hakemuksensa määräaikaan mennessä toimittanut saa osallistua valintakokeeseen. Valintakoe tehdään sillä kielellä, joka on ko. yliopiston opetus- ja tutkimuskieli (Yliopistolaki 558/2009, 11 §). Teet kokeen Tampereen yliopiston tiloissa vain jos hakemistasi kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteista Tampereen yliopiston Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) -hakukohde (tämä hakukohde) on ylimmällä prioriteetilla.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumiskykyä ja taitoa soveltaa sitä. Valintakoe perustuu seuraaviin lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin (opetushallituksen määräys 60/011/2015):

- Taloustieto (YH2)
- Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (HI1)
- Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) tai todennäköisyys ja tilastot (MAA10)
sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon.

Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin -kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vähennetään pisteitä. Vastaamatta jättämistä ei ole rajoitettu eikä vastaamatta jättämisestä vähennetä pisteitä.

Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen on valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkin useampi kuin yksi oikea vastausvaihtoehto, arvostellaan koe hyväksymällä ko. kysymykseen yhtäaikaisesti kaikki oikeat vastausvaihtoehdot. Mikäli kokeen jälkeen kävisi ilmi, että kysymykseen ei valintakokeessa jaettu vastausohje huomioon ottaenkaan ole oikeaa vastausvaihtoehtoa, arvostellaan koe jättämällä ko. kysymys huomioon ottamatta.

Valintakoe arvostellaan samalla tavalla kaikkien hakukohteiden valintoja varten.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on lukivaikeuksia, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta sekä asiantuntijan suosittelemista erityisjärjestelyistä. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Hakemus tulee toimittaa suoraan siihen yliopistoon, jossa valintakokeen tekee, viimeistään 13.4.2018 klo 15.00.

Tampereen yliopiston hakukohteen osalta ks. lisätietoja osoitteesta http://www.uta.fi/opiskelijaksi/haun-ja-valinnan-ohjeet/valintakokeet/erityisjarjestelyt-valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Jos hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on hänen mielestään tehty virhe, voi hän hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimus tulee jättää niihin yliopistoihin, joiden valintaan halutaan muutosta.

Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama.

Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön toimittamisesta löytyvät sen yliopiston nettisivuilta, jonka valintaan halutaan muutosta. Tampereen yliopiston osalta ohjeistus löytyy osoitteesta http://www.uta.fi/opiskelijaksi/haun-ja-valinnan-ohjeet/tulosten-julkistaminen-ja-oikaisumenettely.

 

 

Varasijamenettely

Hakijat, jotka eivät ole tulleet hyväksytyksi, asetetaan varasijalle valintapisteiden mukaisessa järjestyksessä. Jos todistusvalintajonossa tai koepistejonossa opiskelijaksi hyväksytty ei ota saamansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen ko. jonossa seuraavalla varasijalla oleva hakija. Haastattelua käyttävän hakukohteen kohdalla uusi opiskelija valitaan kuitenkin haastattelupistevalintapistein muodostuvasta haastatteluvalintajonosta.

Yhteisvalinnan varasijoja rajataan valtakunnallisen sopimuksen mukaisesti. Varasijojen rajaamisessa on huomioitu sekä ensikertalaiskiintiöiden vaikutus että ns. jonosta toiseen siirtyminen, joiden vuoksi varasijoja on asetettava enemmän kuin paikkoja oletetaan peruttavan. Kevään 2018 varasijat rajataan kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa seuraavasti:

Todistusvalintajono 30 hakijaa
Koepistejono 30 hakijaa
Haastattelupistejono 30 hakijaa