Koulutustarjonta

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Alempi korkeakoulututkinto

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman suorittaneella on

 • hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito, johon kuuluu venäjän kielen rakenteiden ja keskeisen sanaston hallinta
 • Venäjän historian ja kulttuurin sekä venäläisen yhteiskunnan keskeisten instituutioiden hyvä tuntemus ja kyky toimia venäläisessä ympäristössä
 • erilaisten kieli-, kirjallisuus- ja kulttuurintutkimuksen tai käännöstieteen suuntausten ja tutkimusmetodien tuntemus ja kyky soveltaa niitä tutkimuksen tekemiseen
 • tiimityöskentelyn periaatteiden tuntemus ja kyky toimia ryhmässä
 • perustaidot itsenäisen tutkimuksen laatimiseen ja riittävän vahva metodinen pohjakoulutus voidakseen valita oman erikoisalansa maisteriopinnoissa

Venäjän kieleen ja kulttuuriin erikoistunut opiskelija

 • tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin
 • tuntee kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä tutkimuksessa ja kriittisessä luennassa
 • hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen
 • tuntee venäläisen kaunokirjallisuuden historian 1800-luvulta nykypäivään

Venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen erikoistunut opiskelija

 • tuntee ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusperiaatteet
 • osaa kääntää yleiskielisiä tekstejä venäjästä suomeksi ja yksinkertaisia yleiskielisiä tekstejä suomesta venäjäksi
 • pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja venäjästä suomeksi ja suomesta venäjäksi arkipäiväisissä tilanteissa
 • tuntee terminologian perusperiaatteita ja osaa käyttää niitä käännöstyön tukena
 • osaa tuottaa kieliopillisesti virheetöntä ja viestinnällisesti soveltuvaa suomen kieltä ja huoltaa suomenkielistä tekstiä
   

Ylempi korkeakoulututkinto

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suorittanut

 • osaa käyttää venäjän kieltä sujuvasti sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissa ja hallitsee kielen ja kulttuurin alojen erikoissanaston
 • osaa tuottaa venäjäksi sekä yleiskielistä asiatekstiä että tieteellistä tekstiä
 • tuntee Venäjän historian ja kulttuurin eri vaiheet ja pystyy analysoimaan ja ymmärtämään nyky-yhteiskunnan ja -kulttuurin kehitystä ja ilmiöitä
 • tuntee laaja-alaisesti Venäjän kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ja on perehtynyt erityiskysymyksiin, joita ovat kielen rakenteiden teoria, kielen ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä venäläisen kulttuurisen ja kirjallisen identiteetin ilmentymät
 • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää venäjänkielisen tieteellisen tutkimuksen
 • pystyy toimimaan monenlaisissa Venäjä-asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ammattimaisen käännöstoiminnan edellytyksiä ja vaatimuksia ja kykenee toimimaan oman alansa kehittäjänä
 • osaa toimia kääntäjänä erikoisalallaan omissa työkielissään
 • osaa analysoida, tulkita, tuottaa ja oikolukea tekstejä asiantuntevasti ja ammattimaisesti
 • osaa analysoida omat tiedontarpeensa ja hakea tietoa monipuolisesti
 • osaa käyttää oman alan keskeisiä työkaluja ja ylläpitää teknologista osaamistaan
 • tiedostaa kääntäjän sosiaalisen ja yhteiskunnallisen roolin ja osaa toimia ammattimaisesti ja eettisesti asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa monikielisissä ja -kulttuurisissa viestintätilanteissa
 • tuntee käännöstieteen käsitteistön ja käännöstieteen tutkimusmenetelmät
 • kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa ja tutkimustuloksia kääntämiseen ja hänellä on valmiudet tieteelliseen tutkimukseen sekä jatko-opintokelpoisuus.

Osaamistavoitteista on kerrottu tarkemmin voimassaolevassa opetussuunnitelmassa.

Koulutuksen sisältö

Venäjän kielen ja Venäjän tuntemuksen merkitys Suomessa on kiistaton. Venäjän osaajia työllistävät liike-elämä, hallinto, matkailu-, opetus-, media- ja sosiaalialat. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma vastaa näiden alojen tarpeisiin kouluttamalla laaja-alaisia kieliasiantuntijoita, jotka sekä hallitsevat venäjän kielen että tuntevat hyvin venäläisen yhteiskunnan ja sen kulttuurin.

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja venäläisen kulttuurin tuntemus. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu Venäjällä, jonka voi suorittaa osallistumalla valtion rahoittamaan kieliharjoitteluohjelmaan. Kandidaattiopinnoissa opiskelija valitsee painopisteeksi joko venäjän kielen ja kulttuurin tai kääntämisen ja tulkkauksen. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kieleen, venäläiseen kirjallisuuteen, kulttuurin historiaan ja nyky-yhteiskunnan ilmiöihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on monikielisessä viestinnässä.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat laaja-alaisen Venäjän tuntemuksen. Opiskelija voi erikoistua venäjän kielen rakenteeseen, kieleen ja yhteiskuntaan, venäläiseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä venäjään vieraana kielenä ja monikulttuurisuuteen.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu käännös- tai tulkkausviestintään. Opintoihin sisältyy myös kääntäjän suomen kielen opintokokonaisuus.

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää

 • venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelman, ja joko
 • venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot TAI
 • monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot.

Maisterisuunta valitaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintojen valitsevien täytyy lisäksi osoittaa riittävä suomen kielen taito, jonka voi osoittaa ylioppilaskirjoitusten äidinkielen arvosanalla M, E tai L TAI erillisellä suomen kielen testillä.
 

Opintojen rakenne

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma sisältää kaksi tutkintoa. Alempi korkeakoulututkinto (humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto) on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden aikana. Tutkintoon sisältyvät kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on vähintään 180 op.

Kandidaatintutkinto koostuu seuraavista opinnoista:

 • tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot
 • kieli- ja viestintäopinnot
 • yleisopinnot
 • valinnaiset opinnot, jotka opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa ja tavoitteidensa mukaan.

Ylempi korkeakoulututkinto (filosofian maisterin tutkinto) on suoritettavissa kahdessa vuodessa. Keskeisen osan tutkinnosta muodostavat opiskelijan valitsemien maisteriopintojen syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu -tutkielma. Ylemmän korkeakoulututkinnon laajuus on vähintään 120 op. Tutkintoon mahtuu myös valinnaisia opintoja.

Opintojen eteneminen kandidaattiohjelmassa

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen kandidaattiohjelmassa rakennetaan perus- ja aineopinnoissa vahva peruskielitieto ja -taito sekä venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemus. Kääntämiseen ja tulkkaukseen suuntautuvat perehtyvät lisäksi kääntämisen ja tulkkauksen ammatillisiin ja tieteellisiin erityispiirteisiin.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana suoritetaan tutkinto-ohjelman perusopinnot ja yksi opintojakso kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteisistä opinnoista. Lisäksi ensimmäisenä vuonna suositellaan suoritettaviksi valinnaisia opintoja sekä yleisopinnot (tietotekniikkataidot, orientoivat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden tulee suorittaa myös kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yhteisistä opinnoista yksi opintojakso (5 op). Opintojaksot ovat Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet, Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan, Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta ja Kääntämisen perusteet. Ne opiskelijat, jotka suuntautuvat aineopinnoissa ja maisteriopinnoissa kääntämiseen ja tulkkaukseen, suorittavat jakson Kääntämisen perusteet. Kieleen ja kulttuuriin suuntautuvat suorittavat vähintään yhden opintojakson yksikön yhteisistä opinnoista. Hyvin suositeltavaa on suorittaa useampi tai kaikki mainitut johdantokurssit.

 

Aineopintoja voi alkaa suorittaa, kun perusopinnot on suoritettu, yleensä siis toisena opiskeluvuonna. Aineopintojen aikana opiskelija suuntautuu oman kiinnostuksensa ja suunnittelemansa maisterisuuntauksen mukaan joko venäjän kielen ja kulttuurin tai venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintoihin. Kielen ja kulttuurin opinnoissa perehdytään venäjän kieleen, venäläiseen kirjallisuuteen, kulttuurin historiaan ja nyky-yhteiskunnan ilmiöihin. Kääntämisen ja tulkkauksen opintojen painopiste on monikielisessä viestinnässä. Käännöstieteeseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat myös kääntäjän suomen opinnot sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet -opintokokonaisuuden.

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista sekä yllä mainituista vaihtoehtoisista opinnoista. Kaikille yhteisiin opintoihin kuuluu kieliharjoittelu Venäjällä. Harjoittelun voi suorittaa eri tavoilla, mutta tutkinto-ohjelman opiskelijoille suositellaan osallistumista yhden periodin mittaiseen (12 viikkoa) kieliharjoitteluohjelmaan Tverin yliopistossa. Tämä ohjelma on laadittu varta vasten kaikkien suomalaisten yliopistojen venäjän kielen opiskelijoille, ja se toteutetaan yhteistyössä venäjää Suomessa opettavien yliopistojen, Aleksanteri-instituutin sekä Tverin yliopiston kansainvälisen osaston kanssa. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Aineenopettajakoulutukseen aikovat ja aineenopettajan pätevyyden haluavat opiskelijat suorittavat aineopinnoissa kielen ja kulttuurin opintopolun ja suuntaavat kielen ja kulttuurin maisteriopintoihin. Venäjän kielen opintojen lisäksi tulee suorittaa kasvatustieteiden perusopinnot ja aineopinnot, joihin sisältyy harjoittelu. Kasvatustieteiden aineopintoihin pitää hakea erikseen opintojen aikana.

Aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte. Kandidaatintutkielma kirjoitetaan aineopintojen seminaarin yhteydessä.

Opinnäytetyö

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot päättyvät humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon edellyttämään kandidaatintutkielmaan, johon kuuluu myös kypsyysnäyte.

Kandidaatintutkielma laaditaan aineopintojen seminaarin aikana yleensä kolmantena opiskeluvuonna. Tutkinto-ohjelma tarjoaa kolme eri seminaariryhmää, joista yhdessä tarkastellaan kielitieteen, toisessa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin ja kolmannessa kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Tutkielman aihe valitaan yhteistyössä seminaarin ohjaajan kanssa. Kielen ja kulttuurin seminaarin valinneet kirjoittavat kandidaatintutkielman venäjäksi, kääntämisen ja tulkkauksen seminaarin valinneiden kandidaatintutkielma on joko suomen- tai venäjänkielinen ja sisältää lyhennelmän vastaavasti toisella kielellä.

Uramahdollisuudet

Venäjän asiantuntijoille on tarvetta sekä Suomessa että kansainvälisissä tehtävissä. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opinnot tarjoavat laaja-alaisen ja syvällisen Venäjän tuntemuksen, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa asiantuntijatehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma antaa akateemiset yleisvalmiudet, joita voi soveltaa erilaisilla hallinnon, kaupan ja elinkeinoelämän, median, kulttuurin, matkailun, markkinoinnin, koulutuksen ym. Venäjän asiantuntemusta vaativilla aloilla.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet työhön liike-elämän palvelukseen, kääntäjiksi ja/tai tulkeiksi, vientiassistenteiksi, tiedotustehtäviin yms., mutta myös valtionhallinnosta, kunnista, puolustusvoimista ja erilaisista järjestöistä löytyy työtä alan koulutuksen saaneille. Työhön sijoittumista voivat edesauttaa esimerkiksi markkinoinnin, viestinnän tai juridiikan valinnaiset opinnot. Tulkeilta edellytetään nykyään usein useamman kielen tulkkaustaitoa, joten myös toinen kieli voi olla hyvä vaihtoehto.

Venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot tarjoavat uramahdollisuuden myös venäjän kielen opettajiksi aikoville. Aineenopettajiksi aikoville suositellaan valinnaisiksi opinnoiksi opettajan pedagogisten opintojen lisäksi jonkin toisen kielen ja kulttuurin opintoja.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman syventävät opinnot antavat jatkokoulutuskelpoisuuden tutkijan uralle aikoville.

Pätevyys

Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan:

 • Maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto)
   
 • Opetettavan aineen opinnot (perusopetuksessa vähintään perusopinnot ja aineopinnot kaikissa opetettavissa aineissa; lukiossa vähintään yhdessä opetettavassa aineessa perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot)
   
 • Opettajan pedagogiset opinnot, jotka pitävät sisällään perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op), joihin sisältyy harjoittelu. Aineopintoihin haetaan erikseen opintojen aikana.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen on olennainen osa venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintoja. Tutkinto-ohjelman opiskelijat oppivat opintojensa kuluessa venäjän kielen lisäksi Venäjän kulttuurin, historian, politiikan, traditioiden, yhteiskunnan toimintojen sekä venäläisen arkipäivän keskeiset elementit. He oppivat myös analysoimaan kulttuurien ja kielten eroja ja yhtäläisyyksiä sekä ottamaan edellä mainitut erot huomioon niin yksikielisessä kommunikaatiossa kuin käännösviestinnässäkin.

Tutkinto-ohjelmaan kiinteästi sisältyvä Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu kartuttaa monipuolisesti opiskelijan kansainvälistä osaamista. Tutkinto-ohjelmalla on opiskelijavaihtosuhde Tverin yliopistoon, jossa opiskellaan 12 viikkoa.

Kansainvälistymisopintoja voi suorittaa myös opiskelijavaihdossa yksikön tai yliopiston vaihtokohteissa (esimerkiksi Moskovan valtionyliopisto ja Moskovan valtion lingvistinen yliopisto).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Lisätietoja löytyy ristiinopiskelupalvelun sivuilta.

Tutkimuksen painopisteet

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkimuksen painopistealoja ovat:

 • nykyvenäjän tutkimus, kaksikielisyys, lasten kieli, median kieli
   
 • venäläisen nykykirjallisuuden ja kulttuurin ilmiöt, erityisesti populaarikirjallisuuden ja -kulttuurin tutkimus, sosiokulttuuriset identiteetit, esim. naisten kulttuurihistoria, tilan ja ympäristön kuvaus kirjallisuudessa ja mediassa, omaelämäkerrallinen tutkimus
   
 • käännöstieteen tutkimuksen puitteissa tutkitaan mm. erikoiskieliä, tulkkausta ja terminologiaa sekä tehdään korpuspohjaista tutkimusta. Ohjelmassa kootaan myös monikielisiä tekstikorpuksia (erityisesti suomi-venäjä ja venäjä-suomi -kielipareilla).

Myös opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua tutkinto-ohjelman tieteelliseen toimintaan esimerkiksi tutkimushankkeiden kautta. Pro gradu -tutkielma-aiheiden kirjo on laaja. Aiheet kattavat nykyvenäjän, sosiolingvistiikan, kaunokirjallisuuden, kulttuurin ja median, käännöstieteen sekä terminologian.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa opetuksen ja tutkimuksen yhteys on yksi opetuksen laadun varmistamisen kriteeri. Hyvä opetus edellyttää henkilökunnan aktiivista tutkimuksen tekemistä ja osallistumista tutkijayhteisöön.

Tutkinto-ohjelmassa tehdään monipuolista tutkimusta. Henkilökunnalla on laajat kansainväliset tutkijaverkostot sekä venäläisten että läntisten yliopistojen kanssa. Opettajat osallistuvat tieteellisiin konferensseihin, julkaisevat kirjoja ja artikkeleita. Väitöskirjoja valmistuu tutkinto-ohjelmasta sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin että käännöstieteiden alalta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi jatkaa tutkijauralle hakeutumalla tohtorikoulutettavaksi. Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa suoritettu maisterin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden jatkotutkintoihin venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen alalla.

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta voit lukea tarkemmin oheisesta esitteestä.

Opiskelijaelämää

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen opiskelijoiden ainekerho Kosmos järjestää monipuolista toimintaa. Kurkkaa lisää ainekerhon omilta Facebook-sivuilta.

Kieltenopiskelijoiden ainejärjestö Lexica

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö Transla

Viestintätieteiden tiedekunta

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma on osa Viestintätieteiden tiedekuntaa.

Tiedekunnan kotisivut

Tiedekunta Facebookissa

Tiedekunta Twitterissä

Ajankohtaista tutkimuksessa

Kiinan ja Venäjän median osaamiskeskus Tampereelle

Kiinan ja Venäjän median osaamiskeskuksen avajaisseminaari 2.-3.11.2017 (pdf)

Joessa uiva Putin viestii voimasta ja viriliteetistä

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

 • Valinta valintakokeen tai yo-todistuksen ja valintakokeen perusteella
 • Lisäksi voidaan valita avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston siirtohaku 2018

 • Haku on tarkoitettu toisista suomalaisista yliopistoista tai Tampereen yliopiston sisällä kandidaattivaiheessa siirtyville

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Ks. hakukelpoisuus. Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina.

Sisäänotto

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa valintakokeen tai valintakokeen ja todistuspisteiden perusteella yhteensä 25 uutta opiskelijaa (paikoista 20 on varattu ensikertalaisille) sekä avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella 0-5 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2 ja 3. Tullakseen huomioiduksi valintajonoissa 1 ja 2, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen. Valintajonossa 3 valitaan opiskelijoita pelkästään avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisten opintojen perusteella ilman valintakoetta. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 3, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja tai muita erillisiä opintoja, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Ensin valitaan avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valittavat opiskelijat (valintajono 3), tämän jälkeen opiskelijat valintajonosta 1 ja lopuksi opiskelijat valintajonosta 2.

Valintajono 1: Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Valintajonossa 1 valitaan 18 opiskelijaa valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottaman yhteispistemäärän perusteella. Näistä aloituspaikoista 15 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen tuottama yhteispistemäärä on enintään 126 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys valintakoepisteiden perusteella. Jos nämäkin ovat samat, ratkaisee kirjatestin pistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa, on hakijan saatava kokeesta pisteitä seuraavasti:

 1. venäjän kieli: vähintään 10 pistettä ja
 2. kirjatesti: vähintään 10 pistettä

 

Valintajono 2: Valinta pelkän valintakokeen perusteella

Valintajonossa 2 valitaan 7 opiskelijaa valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Näistä aloituspaikoista 5 on varattu ensikertalaisille hakijoille. Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valintakokeen enimmäispistemäärä on 63 pistettä. Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, valinnan ratkaisee kirjatestin pistemäärä. Jos tämäkin on sama, ratkaisee ylioppilastodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärä. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa, on hakijan saatava kokeesta pisteitä seuraavasti:

 1. venäjän kieli: vähintään 10 pistettä ja
 2. kirjatesti: vähintään 10 pistettä

 

Valintajono 3: Valinta avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 5 hakijaa, joilla on suoritettuna venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot tai vastaavat. Hakemukseen tulee tällöin liittää opintorekisteriote ja perustelukirje. Mikäli perusopinnot eivät ole vielä valmiit hakuajan päättymiseen mennessä, hakijan tulee toimittaa uusi opintorekisteriote 15.5. mennessä. 

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen (tai vastaavien) perusopintojen arvosana, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen kokonaismäärä.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 3, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti valintajonoissa 1 ja 2, mikäli hän on osallistunut myös valintakokeeseen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole riittävästi, ei jäljelle jääviä paikkoja täytetä lainkaan.

 

Pisteitys

Hakijan taustapisteet lasketaan ylioppilastutkinnon äidinkielen ja enintään viiden (5) muun (hakijalle parhaat pisteet tuottavan) kokeen perusteella.

Kokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Arvosana  Pisteet
laudatur 7
eximia cum laude approbatur 6
magna cum laude approbatur  5
cum laude approbatur   4
lubenter approbatur 3
approbatur   2
improbatur  0

 

Eri kokeista saatuja pisteitä painotetaan kertomalla ne seuraavilla koekohtaisilla painokertoimilla:

Koe Paino
äidinkielen koe*     1,5
reaalikoe      1,5
reaaliaineiden kokeet    1,5
laajan tai pitkän oppimäärän mukainen koe 1,5
muun kuin pitkän oppimäärän mukainen koe 1

*Myös vieraskielisille tarkoitettu äidinkielen koetta korvaava koe (suomi tai ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe.

Valinnassa käytettävä taustapistemäärä saadaan laskemalla painotetut pisteet yhteen. Näin täydellisesti suoritetusta mahdollisimman laajasta tutkinnosta voi saada 1,5 x 7 x 6 = 63 pistettä.

Todistuspisteityksessä otetaan huomioon korkeintaan kahden reaaliaineen kokeet. Ennen vuotta 2006 suoritettu reaalikoe rinnastetaan tässä reaaliaineen kokeeseen.

Pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita eritasoisia kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.

IB-, EB- ja Reifeprüfung -tutkintojen pisteityksen osalta ks. yliopiston yhteinen ohjeistus kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitysperusteista.

Valintakoe

Tiistai 15.5.2018 klo 10.00-14.00
Kanslerinrinne 1, Tampere

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen EI lähetetä kutsua. Kokeeseen saa ottaa mukaan eväät.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeeseen luetaan: Nikolai Gogol: Nenä ja muut pietarilaisnovellit. Aulakustannus, 2016 tai aiempi. Valintakokeeseen luetaan novellit Nevski prospekt ja Nenä.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta, joista ensimmäinen mittaa venäjän kielen taitoa ja toinen valintakoekirjan sisällön ja suomen kielen hallintaa.

Venäjän kielen osiossa mitataan kielen rakenteen ja sanaston hallintaa sekä kykyä ymmärtää ja tuottaa venäjänkielistä tekstiä. Kokeessa edellytetään vähintään lukion venäjän B3-kielen oppimäärää vastaavia tietoja. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla venäjän kielen peruskielioppia, esim. Jegorenkov M., Salomaa T.: Mozhno i grammatika! (Osion maksimipistemäärä: 30 pistettä)

Kirjatestiosiossa kirjoitetaan suomenkielinen esseevastaus valintakoekirjaan perustuvaan kysymykseen. Vastaus arvioidaan sekä sisällön että suomen kielen hallinnan kannalta. Kokeen hyväksyttävä suoritus edellyttää valintakoekirjan sisällön hallinnan lisäksi lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää viestintätaitoa. (Osion maksimipistemäärä: 33 pistettä)

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston hakijapalveluihin 13.4.2018 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät sivulta erityisjärjestelyt valintakokeessa.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi. Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana edellä ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen. Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Mahdolliset varasijat täytetään valintaperusteiden mukaisissa valintatapajonoissa ensikertalaisille varatut paikat huomioiden. Varasijoille asetetaan rajattu määrä hakijoita.