Koulutustarjonta

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys julkisen viestinnän eri muodoista sekä julkisuuden tuottamisen käytännöistä ja hän on syventänyt ymmärrystään erityisesti journalismista yhteiskunnallisena ilmiönä, muuttuvana ammatillisena käytäntönä ja tieteellisen tutkimuksen kohteena. Hän on perehtynyt journalismin erityisalueisiin sekä tiedollisesti että taidollisesti, pystyy erittelemään niitä luovasti ja kriittisesti sekä kykenee soveltamaan oppimaansa muuttuvan työelämän haasteita vastaavasti. Opiskelijalla on monipuolinen tietämys julkisen viestinnän ja journalismin tutkimuskentästä ja hän hallitsee tutkimuksen tekemisen taidot sekä osaa soveltaa oppimaansa omakohtaisesti tutkimuksen tekemiseen. Opiskelija on saanut valmiudet akateemisiin jatko-opintoihin.

Koulutuksen sisältö

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintojen vahvuus on tutkimuksellisen otteen yhdistäminen vankkaan käytännön koulutukseen. Ohjelmassa ei vain opeteta esimerkiksi toimittamisen  ammatillisia valmiuksia vaan kriittistä kykyä ottaa etäisyyttä, uudelleen arvioida ja kehittää käytännön työtä. Tampereen yliopistossa on ollut vuodesta 2007 alkaen journalistiikan vierailijaprofessuuri, jonka tavoitteena on lähentää toisiinsa journalistiikan kentän ammattilaisten kokemusta sekä journalismin opetusta ja tutkimusta.

Journalistiikan maisterikoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet työskennellä journalistina eri medioissa sekä erilaisissa viestinnän asiantuntija- ja koulutustehtävissä.

Tutkimuksen painopisteet

Yliopisto-opetuksen lähtökohta ja perusta on tutkimus, eli opettajat ja tutkija opettavat niitä asioita, joita myös tutkivat. Varsinkin maisteriopinnoissa pyritään siihen, että kaikki opettajat ovat tohtorin tutkinnon suorittaneita. Voidaan ajatella, että yksi tutkinto-ohjelman tavoite on varustaa opiskelijat sellaisilla valmiuksilla, joiden avulla he pystyvät tutkimuksellisesti pohtimaan oman työnsä ammattikäytäntöjä. Opiskelijat voivat osallistua tutkimuskeskus COMETin tutkimushankkeisiin osana opintoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinto-ohjelma antaa jatko-opintokelpoisuuden yhteiskuntatieteiden lisensiaatin ja tohtorin tai filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon.

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintoihin valitaan enintään 12 opiskelijaa.

Sisäänottomäärää ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Valinnan edellytyksenä on kandidaatin tutkinto tai sitä vastaavat opinnot tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään yliopistossa suoritettujen soveltuvien viestinnän alan opintojen (25 op) suorittamista (esim. tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä tai mediatutkimus). Valinnan edellytyksenä olevan kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksensa Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valintakriteereinä ovat aiemmat viestinnän alan opinnot ja muut opinnot ja tutkinnot, maisteriopintojen kannalta relevantti työkokemus ja omien opintotavoitteiden selkeä määrittely ja perustelut hakemiselle.

Hakemukseen on liitettävä

  1. motivaatiokirje (miksi hakee, mitä tavoittelee opinnoilla ja opintosuunnitelma)
  2. työ- ja tutkintotodistukset sekä virallinen opintorekisteriote,
  3. lyhyt selostus hakijan aiemmasta opinto- ja työurasta

Hakijoilta voidaan pyytää lisätietoja.

Maisterin tutkintoon hyväksytyiltä voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viestintätieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.