Koulutustarjonta

Matematiikan maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Filosofian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

 • oman opintosuuntansa alan hyvä tuntemus
 • valmiudet tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen
 • valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
 • hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön
 • tutkimuksen yleisten eettisten periaatteiden tuntemus

Maisteriopinnoissa opiskelija keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen sekä kehittää abstraktien struktuurien hahmottamiskykyään. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Matematiikan opettajaopintosuunnan opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Opiskelija saavuttaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana. Matematiikan ja kasvatustieteen opintojen lisäksi opiskelija suorittaa myös toisen opetettavan aineen opinnot.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Koulutuksen sisältö

Matematiikan maisteriopinnoissa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto, johon kuuluu matematiikan opintojen lisäksi valinnaisia opintoja. Opintojakso- ja sovellusaineiden valinnoilla voi suuntautua erilaisiin työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Tampereen yliopisto tarjoaa tässä suhteessa erinomaisia vaihtoehtoja esimerkiksi taloudellis-hallinnolliselle alalle aikoville. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat mm. tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Matemaatikon yleisimpiä työpaikkoja ovat erilaiset oppilaitokset, vakuutusyhtiöt, pankit, teollisuus ja tutkimuslaitokset. Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa voi hakeutua matematiikan maisteriopintojen lisäksi myös englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmaan, joka sisältää tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteen opintoja (ks. kansainväliset maisteriohjelmat).

Opintosuunnan tai erikoistumisalan valinta

Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista valitaan yksi:

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Opintojen rakenne

Filosofian maisterin tutkinto (FM), 120 op

 • Syventävät opinnot, 60-80 op
 • Valinnaiset opinnot, 40-60 op

Yksityiskohtaiset tutkintorakenteet on esitetty tutkintokuvausten yhteydessä.

Uramahdollisuudet

Matematiikkaan suuntautuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua esimerkiksi tutkimuksen, elinkeinoelämän tai korkeakouluopetuksen palvelukseen. Yliopistosektorin ulkopuolella sijoittuminen ja työtehtävät riippuvat mm. opiskelijan suorittamista valinnaisista opinnoista, sillä matematiikan antamat valmiudet ovat hyödyllisiä lähes kaikkien alojen tutkimus- ja suunnittelutyössä. Lisäksi tulevat kysymykseen eri oppilaitosten matematiikan lehtorin virat. Matematiikan opiskelijat työllistyvät lähes poikkeuksetta hyvin, usein aloille, joilla edellytetään tietotekniikan hallintaa. Matematiikan opettajien työmarkkinatilanne on lupaava.

Aineenopettajan opintoihin suuntautuvat

Aineenopettajan opintosuunnan tavoitteena on kouluttaa matemaattisten aineiden opettajia. Opettajan kelpoisuus muodostuu korkeakoulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista.

Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulun, lukion tai muun oppilaitoksen opetukseen kuuluvaa ainetta. Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuneella filosofian maisterilla on mahdollisuus sijoittua mm. peruskoulun ja lukion lehtorin tehtäviin sekä ammatillisten ja muiden oppilaitosten vastaavien yleisten aineiden opettajan tehtäviin.

Aineenopettajan opintosuunnasta valmistuvalla matematiikka on ns. ensimmäinen opetettava aine ja muut opetettavat aineet suoritetaan valinnaisten opintojen kokonaisuuksina. Suositeltavia aineita ovat fysiikka, kemia ja/tai tietotekniikka (tietojenkäsittelytieteiden opetettavan aineen kokonaisuus). Fysiikan ja kemian opinnot suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisesti. Opetettavien aineiden lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot.

Pätevyys

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman matematiikan aineenopettajan opintosuunnan opiskelija saa kelpoisuuden matemaattisten aineiden opettajaksi. Tutkinnon ensimmäinen opetettava aine on matematiikka ja toisen opetettavan aineen voi suorittaa esim. fysiikasta, kemiasta (TTY) tai tietotekniikasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tampereen yliopiston läsnäolevat tutkinto-opiskelijat voivat ristiinopiskelusopimuksen myötä valita opintoja myös Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelman opetus, erikoiskurssit ja opinnäytemahdollisuudet perustuvat osin yksikössä tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen ja sen painopisteisiin.

Tutkimuksen painopisteet matematiikassa ovat algebran, algebrallisen geometrian, logiikan sekä lukuteorian aloilla. Tutkimuksella on paljon yhteyksiä tietojenkäsittelyoppiin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Matematiikan maisteriopinnot antavat kelpoisuuden matematiikan jatko-opintoihin.

Matematiikan maisterikoulutus

Matematiikan maisteriopinnoissa opiskelu keskittyy matemaattisen teoriatiedon syventämiseen ja matematiikan tieteellisen erityisluonteen syvempään ymmärtämiseen. Maisteriopinnoissa on kolme vaihtoehtoista opintosuuntaa:

 • Matematiikan opintosuunta on ns. yleinen opintosuunta, jossa vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisesti.
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunnassa opiskelija hankkii opinnoissaan erityisesti opetustyön vaatiman matemaattisen ja pedagogisen osaamisen. Koulutus antaa laajan kelpoisuuden toimia eri kouluasteilla ja oppilaitoksissa matemaattisten aineiden opettajana.
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunnassa opiskelija syventää ja laajentaa matemaattista osaamistaan keskittymällä erityisesti tietojenkäsittelyn teoriassa ja sovelluksissa käytettävään matematiikkaan sekä itse sovelluksiin osana tietojenkäsittelyopin opintoja.

Minne meiltä valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso tarkemmin töissä.fi –palvelusta: matematiikka

Tervetuloa luonnontieteiden tiedekuntaan eli LUOhon!

Matematiikan maisterikoulutuksen opiskelijoita

Opiskelijaelämää

Matematiikan, tilastotieteen sekä tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Luuppi ry auttaa jäseniään verkostoitumaan oman alansa opiskelijoiden kanssa. Luupin toimistolla voi opiskella, kysyä apua oman tai muiden vuosikurssien opiskelijoilta, käyttää järjestön tarjoamia tietokoneita sekä nauttia jäsenistölle tarjottavaa kahvia, teetä ja kaakaota. Lisäksi Luuppi tarjoaa mahdollisuuden osallistua yritysexcursioille muun muassa tilastokeskukseen sekä Tampereella sijaitseviin it-yrityksiin. Luupin sähköpostilistoilla jaetaan lukuisia työtarjouksia. Jäsenistölle on tarjolla myös kattava tarjonta erilaista vapaa-ajan toimintaa mukaan lukien liikuntaa, opiskelijoiden bileitä ja akateemisiin pöytäjuhlia luuppilaisten sekä muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa sekä opinnoissa auttavia pajoja.

Lue lisää

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Matematiikan maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia.

Hakija ilmoittaa hakulomakkeella opintosuunnan, johon ensisijaisesti hakee:

 • Matematiikan opintosuunta
 • Matematiikan aineenopettajan opintosuunta
 • Tietotekniikan matematiikan opintosuunta

Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Liitteet (Matematiikan maisterikoulutus)

- Perustelukirje opinto-oikeuden hakemiseen, ks. ohje
- Kopio suorittamasi korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulu- ja/tai yliopistotutkinto) tutkintotodistuksesta
- Kopio tutkintotodistukseesi liittyvästä opintosuoritusotteesta sekä suoritusotteet mahdollisista suorittamistasi avoimista tai erillisistä yliopisto-opinnoista
- Todistusjäljennökset olennaisesta työkokemuksesta
- Tulostettu kopio hakulomakkeesta

Katso lisätietoja liiteohjeista.

Huom. Tampereen yliopiston matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman omat maisteriopiskelijat: Jos olet tullut aiemmin hyväksytyksi suoraan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman maisteritutkintoon (FM) ja haluat hakea siirtoa saman tutkinto-ohjelman sisällä toiseen maisterikoulutukseen, hae siirtoa vapaamuotoisella hakemukselle hakemasi koulutuksen maisterihaun aikataulun mukaisesti. Perusteltu hakemus maisterikoulutuksen vaihtamiseksi toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Sisäänotto

Enintään 6.

Valintaperusteet

Maisterihaussa hakijoita valitaan pelkkään maisteritutkintoon (FM).

Maisterihaussa valinta tapahtuu aikaisempien opintojen tai aikaisempien opintojen ja työkokemuksen ja muun osaamisen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta.

Minimivalintakriteerien täyttyminen ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat. Maisterihakuun varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen. Maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävät opinnot suoritetaan varsinaisten tutkinto-opintojen aikana.

Ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneita ja toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia voidaan hyväksyä vain erittäin perustelluista syistä.

Tiedekunta varaa mahdollisuuden käyttää hakijoiden haastattelua osana valintaprosessia.

1. Vastaavan/soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon (yliopistotutkinnon) kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset.

Etusija on hakijoilla, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon ja haettavan tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot tai niitä vastaavat opinnot.

Kandidaatin tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 klo 15 mennessä.

2. Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tiedekunnan riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Ensisijaisesti ratkaisevat opintosuoritukset. Lisäksi edellytetään, että AMK-tutkinnon opintosuoritusten tulee olla vähintään hyvää tasoa ja lopputyön tulisi olla hyväksytty vähintään arvosanalla 3 (asteikolla 1-5).

AMK-tutkinnon tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. Poikkeustapauksissa voidaan tehdä päätös ehdollisesta valinnasta. Valinta vahvistetaan, mikäli hakija toimittaa vaaditun tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 klo 15 mennessä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava luonnontieteiden tiedekunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.