Koulutustarjonta

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteet

Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen mukaan (794/2004) tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa: sen kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lisäksi hänen tulee saavuttaa valmiudet tutkimusalallansa itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

Kasvatustieteen ja filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä pystyy itsenäisesti ja kriittisesti soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmässä tai -verkostoissa.

Opiskelijan tulee saavuttaa sellainen kasvatustieteiden tuntemus, joka mahdollistaa

  • alan tutkimustulosten ymmärtämisen,
  • tieteen kehityksen seuraamisen sekä
  • mahdollistaa aktiivisen toiminnan kasvatustieteen asiantuntijana muuttuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan tulee myös osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, taitoa tutkimustiedon välittämiseen sekä taitoa toimia globaalissa tiedeyhteisössä.

Lisäksi opiskelija perehtyy

  • ajankohtaisiin tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan,
  • omaa tehtäväaluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen sekä
  • tehtäväalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä
  • opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Opintojen rakenne

Sekä kasvatustieteen tohtorin että filosofian tohtorin tutkinto rakentuu kolmesta osasta:

  • Kasvatustieteiden, tieteenteorian ja metodologian opinnot (40 op)
  • Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (20 op)
  • Väitöskirja (180 op)

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Olemme kasvatuksen ja yhteiskunnan muutosta tutkiva ja sivistysperustaa uudistava asiantuntijayhteisö. Kriittisen yhteisömme kasvatustieteellinen osaaminen on monipuolista ja moniulotteista: meillä on mm. aikuiskasvatuksen, ammattikasvatuksen, elinikäisen oppimisen, perusopetuksen, puheen, äänen ja niiden kouluttamisen, varhaiskasvatuksen, sekä yliopisto- ja korkeakoulupedagogiikan asiantuntijoita.

Tiedekuntamme tutkimus on organisoitunut tutkimusryhmiksi. Jokaisessa ryhmässä työskentelee kaikissa uravaiheissa olevia tutkijoita. Yhdessä olemme enemmän!

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.