Koulutustarjonta

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteet

Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen mukaan (794/2004) tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa: sen kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin sekä yhteiskunnalliseen merkitykseen. Lisäksi hänen tulee saavuttaa valmiudet tutkimusalallansa itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa.

Kasvatustieteen ja filosofian tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä pystyy itsenäisesti ja kriittisesti soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä sekä hyödyntämään osaamistaan tutkimusryhmässä tai -verkostoissa.

Opiskelijan tulee saavuttaa sellainen kasvatustieteiden tuntemus, joka mahdollistaa

 • alan tutkimustulosten ymmärtämisen,
 • tieteen kehityksen seuraamisen sekä
 • mahdollistaa aktiivisen toiminnan kasvatustieteen asiantuntijana muuttuvissa ympäristöissä.

Opiskelijan tulee myös osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua, taitoa tutkimustiedon välittämiseen sekä taitoa toimia globaalissa tiedeyhteisössä.

Lisäksi opiskelija perehtyy

 • ajankohtaisiin tiedonhankinnan keinoihin ja tutkimusetiikkaan,
 • omaa tehtäväaluettaan koskevaan uusimpaan tutkimukseen sekä
 • tehtäväalueen kehittämistä koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin virtauksiin sekä
 • opetus- ja ohjauskäytäntöihin.

Opintojen rakenne

Sekä kasvatustieteen tohtorin että filosofian tohtorin tutkinto rakentuu kolmesta osasta:

 • Kasvatustieteiden, tieteenteorian ja metodologian opinnot (40 op)
 • Tieteellisen asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (20 op)
 • Väitöskirja (180 op)

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelma

Hakumenettely

Hakeminen

Jatko-opintoja suunnittelevan tulee ennen opinto- oikeuden hakemista ottaa yhteyttä yhteen jatko-opintoja ohjaavaan professoriin, apulaisprofessoriin tai dosenttiin, jonka asiantuntemusalueelle katsoo oman tutkimusaiheensa liittyvän, esitellä hänelle alustava tutkimussuunnitelmansa sekä keskustella tutkintoon kuuluvien jatko-opintojen suorittamisesta ja tutkimustyönsä aikataulutuksesta.

Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtävän tutkimuksen painopistealueet.

Haku tapahtuu käyttämällä yliopiston sähköistä järjestelmää. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen löytyy kasvatustieteiden tiedekunnan hakusivuta hakuajan alkaessa.

Hakuasiakirjat

Kasvatustieteen tai filosofian tohtorin tutkintoon johtavan opinto-oikeushakemuksen tulee sisältää seuraavat hakuasiakirjat

 1. sähköisesti toimitettu hakulomake,
 2. oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksista sekä
 3. tutkimussuunnitelma.

Hakemukseen ei tarvitse liittää muita opinto- tai työtodistuksia.

HAE TÄSTÄ.

Sisäänotto

Vuonna 2018 tiedekuntaan valitaan sekä kevään että syksyn hakujen perusteella yhteensä enintään 25 uutta jatkotutkinto-opiskelijaa siten, että keväällä valitaan enintään 15 ja syksyllä enintään 15 opiskelijaa.

Valintaperusteet

Kasvatustieteiden tiedekunta myöntää hakemuksesta oikeuden suorittaa kasvatustieteen tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon.

Jatko-opiskelun edellytykset

Jatkotutkintoon johtaviin opintoihin pääsyn edellytyksenä on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
 • ylempää korkeakoulututkintoa tasoltaan vastaava koulutus tai
 • ylempää korkeakoulututkintoa vastaava tutkinto muussa kuin suomalaisessa korkeakoulussa.

Kasvatustieteen tohtorin tutkintoon opiskeluoikeuden myöntämisen edellytyksenä on kasvatustieteellisen alan maisterin tutkinto.

Filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa henkilö, jolla on muu kuin kasvatustieteellinen perustutkinto. Häneltä edellytetään myös vähintään 20 opintopisteen laajuiset kasvatustieteellisen oppiaineen syventävät opinnot, jotka voidaan suorittaa myös osana filosofian tohtorin tutkintoa.

Valintaperusteet

Valintaperusteina ovat A) toteuttamiskelpoinen tutkimussuunnitelma sekä B) aiempi opintomenestys.

Tutkimussuunnitelmissa arvioidaan erityisesti tutkimuksen kasvatustieteellistä merkitystä, tavoitteenasettelua ja teoreettisia lähtökohtia sekä tutkimusongelman jäsentyneisyyttä, valittua tutkimusmenetelmää ja analysointitapaa. Valinnassa otetaan lisäksi huomioon hakijoiden tutkimussuunnitelmien sijoittuminen kasvatustieteiden tiedekunnan painopistealueilla sekä tiedekunnan käytettävissä olevat ohjaajaresurssit.

 

A) Tutkimussuunnitelma

Hakuasiakirjoihin liitettävän suomen- tai englanninkielisen tutkimussuunnitelman tulee olla pituudeltaan enintään 2500 sanaa sisältäen lähteet, ja se tehdään seuraavan rakenteen mukaisesti:

Kansilehti

 • tutkimustyön tekijä, yhteystiedot ja suoritettava jatkotutkinto

 • tutkimustyön alustava nimi

 • maininta Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan professorista, apulaisprofessorista tai dosentista, jonka kanssa tutkimustyöstä ja jatko-opinnoista on keskusteltu

Tutkimuksen lähtökohdat

 • tutkimushankkeen merkitys suhteessa nykytietämykseen: miten hanke liittyy aiempaan kansainväliseen ja kansalliseen tutkimukseen

 • tutkimuksen asemointi kasvatustieteen kentällä

 • tutkimuksen sijoittuminen kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksen painopistealueille

 

Tutkimuksen tavoitteet, toteutus ja aikataulu

 • tutkimuksen tavoitteet

 • tutkimuskysymykset

 • tutkimusmenetelmät ja aineiston kerääminen

 • tutkimuksen aineisto ja analyysimenetelmät

 • tutkimuksen aikataulu

 • tutkimustulosten/johtopäätösten kasvatustieteellinen ja yhteiskunnallinen merkitys

 

Julkaisusuunnitelma ja rahoitussuunnitelma

Lähdeluettelo

 

B) Aiempi opintomenestys

Pro gradu –tutkielmasta tai lisensiaatintutkimuksesta saadun arvolauseen tulee olla pääsääntöisesti vähintään cum laude approbatur tai annetun arvosanan tulee olla vähintään 3 (asteikolla 1-5) tai vastaava keskitason arvosana muulla käytössä olleella asteikolla. Mikäli opinnäytetyötä ei ole arvioitu mainelauseella tai arvosana on alempi kuin vaadittu, hakuasiakirjoihin liitettävältä tutkimussuunnitelmalta edellytetään erityisiä ansioita.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Hyväksymisprosessi ja tulosten julkistaminen

Ohjaajat käsittelevät heille tulleet hakemukset ja tutkimussuunnitelmat hakuajan päätyttyä ja tekevät pohjaehdotuksen hyväksyttävistä hakijoista ja heidän ohjaajistaan tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunnalle. Tohtorikoulutustoimikunta tekee ehdotuksen valittavaksi hyväksyttävistä opiskelijoista esityksen tiedekunnan dekaanille. Tiedekunnan dekaani hyväksyy uudet opiskelijat.

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee myös lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon johtavien koulutusten hakuja. 

Valinnan tulosten viimeinen julkistuspäivä on 15.12.2017.

Hakijoille ilmoitetaan valinnan tulos sähköpostilla hakemukseen merkittyyn sähköpostiosoitteeseen. Valituille ilmoitetaan hyväksymisestä myös kirjeitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta. 

Ilmoittautuminen jatkotutkinto-opiskelijaksi

Kun hakija on saanut jatko-opinto-oikeuden, hän ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta yliopiston hakijapalveluihin sekä ilmoittautuu yliopiston opiskelijaksi hyväksymiskirjeessä ilmoitetulla tavalla.

Ainoastaan läsnäolevaksi ilmoittautunut voi suorittaa opintoja yliopistossa. Opiskelijan on ilmoittauduttava vuosittain läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi Tampereen yliopiston yleisten ilmoittautumiskäytäntöjen mukaisesti. Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, menettää opiskeluoikeutensa.

Jos opiskelija on poistettu yliopiston opiskelijaluettelosta siitä syystä, että hän ei ole tehnyt vuosittaista ilmoittautumista, hänen on kirjallisesti haettava kasvatustieteiden tiedekunnalta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Ylioppilaskuntaan kuuluminen on jatkotutkinto-opiskelijoille vapaaehtoista.