Koulutustarjonta

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta tarjoaa terveys- ja hyvinvointialalla tohtorikoulutusta kolmessa tohtoriohjelmassa, jotka ovat terveystieteiden tohtoriohjelma, lääketieteen tohtoriohjelma ja englanninkielinen kansainvälisen epidemiologian tohtoriohjelma eli International Doctoral Programme in Epidemiology (IPPE).

Terveystieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa terveystieteiden oppialoilta terveystieteiden tai filosofian tohtorin tutkinnon. Välitutkintona on mahdollista suorittaa terveystieteiden lisensiaatin tutkinto. Terveystieteiden tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus. Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on oltava terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto.

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Tutkinnon mahdollisia oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, hoitotiede, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveystaloustiede, työterveys, Global Health and Development ja terveyssosiologia. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan.

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (Syksy 2017)

Terveystieteiden tohtoriohjelma

Hakumenettely

Opinto-oikeuden hakeminen tohtoriopintoihin

Tohtoriopintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa, lokakuussa ja huhtikuussa. Kansainväliseen epidemiologian tohtoriohjelmaan (IPPE) on haku joka toinen vuosi. Tarkemmat hakuajat löydät tiedekunnan verkkosivuilta.

Tohtoriopiskelijaksi haluavan tulee:

 • Ottaa yhteyttä mahdolliseen ohjaajaan ja sopia hänen kanssaan ohjaussuhteesta hyvissä ajoin ennen hakua.
 • Jättää ohjaajan hyväksymä opinto-oikeushakemus liitteineen tieteellisen jatkokoulutustoimikunnan arvioitavaksi.

Valmis hakemus sisältää seuraavat dokumentit:

 • Opinto-oikeushakemuslomake
 • Tutkimussuunnitelma
 • Jatkoopintosuunnitelma
 • Motivaatiokirje
 • Seurantaryhmän jäsenten suostumus
 • Mahdollinen eettisen toimikunnan lausunto tai perustelu, miksi sitä ei ole
 • Hakijan CV ja mahdollinen julkaisuluettelo
 • Jäljennökset tutkintotodistuksista tai perustutkintoopiskelijoiden opintosuoritusten rekisteriote. Liitettä ei tarvita, mikäli perustutkinto on suoritettu Tampereen yliopistossa
 • Kopio henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen muu henkilötodistus). Tätä ei tarvita, mikäli hakija on opiskellut Tampereen yliopistossa.

Tarkemmat ohjeet hyvän hakemuksen tekemiseen ovat hakulomakkeessa, joka löytyy tiedekunnan verkkosivuilta

HAE TÄSTÄ.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Yliopistolaissa (558/2009) 37 §:ssä määritellään kelpoisuus tieteellisen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin seuraavasti:

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut:

 1. soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
 2. soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai
 3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Ylemmän AMK – tutkinnon tai ulkomailla suoritetun alle 120 opintopisteen maisteritutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään selvitystä siitä, että he tuntevat hyvin alansa keskeiset teoreettiset käsitteet, tuntevat tieteenteoreettiset ja tutkimuseettiset lähtökohdat sekä hallitsevat alalla käytetyt tutkimusmenetelmät siinä määrin kuin väitöskirjatutkimuksen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää. Tämä osaaminen pitää osoittaa esittämällä selvitys suoritetuista opinnoista, jotka liittyvät em. aiheisiin. Selvityksestä pitää käydä ilmi opintojen sisältö ja laajuus. Samoin mukaan pitää liittää tiivistelmä tehdystä ylemmän AMK:n opinnäytteestä ja tieto siitä saadusta arvosanasta.

Yliopistolaissa todetaan, että yliopisto voi edellyttää tieteellisen tai taiteellisen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamaltaan henkilöltä tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 22 §:ssä määrätään, että tohtorintutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot
 2. osoittaa tutkimusalansa itsenäistä ja kriittistä ajattelua
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti

Tampereen yliopiston tutkintosäännön 8 §:n mukaan tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen opiskelijoita valittaessa otetaan kelpoisuuden ohella huomioon hakijoiden opinto- ja tutkimussuunnitelmat sekä se riittävätkö tiedekunnan voimavarat jatkokoulutuksen ja ohjauksen järjestämiseen.

Terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT) ja Filosofian tohtorin tutkinto (FT)

Terveystieteiden tohtorin ja filosofian tohtorin tutkintoja suorittamaan tiedekunta voi hyväksyä henkilön,

 1. joka on suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon
 2. joka on suorittanut ulkomaisessa korkeakoulussa tasoltaan 1. kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavan tutkinnon
 3. jolla koulutusyksikkö muuten toteaa olevan 1. tai 2. kohdassa tarkoitettua tutkintoa vastaavat tiedot ja valmiudet.

Terveystieteiden tohtorin tutkinnon (TtT) pohjana on terveystieteiden alan ylempi korkeakoulututkinto.

Lääketieteen tohtorin tutkinto

Lääketieteen tohtorin tutkintoa (LT) suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan saman tasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa. Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon tiedekunnan oppialoilla.

Lisensiaatin tutkinnot (TtL, FL)

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) määrittelee 23 §:ssä lisensiaatin tutkinnon suorittamisesta seuraavaa:

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopiston määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän erikoistumiskoulutuksen. Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Lisensiaatin tutkintoa varten opiskelijan tulee suorittaa samat opinnot kuin tohtorin tutkintoa varten.

Valintaperusteet

Tiedekunta päättää tarkemmin tohtoriopintoihin ottamisen edellytyksistä ja valinnan perusteista sekä suorittaa opiskelijavalinnan. Tiedekunnan tieteellinen jatkokoulutustoimikunta arvioi tohtoriopintoihin hakevan valmiuksia ja sitoutumista tohtoriopintojen menestykselliseen suorittamiseen mm. seuraavilla kriteereillä:

 • tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, tutkimusaiheen innovatiivisuus, käytettävien menetelmien ja aineistojen soveltuvuus suhteessa tutkimuskysymykseen, tutkimussuunnitelman realistisuus ja selkeys
 • tutkimuksen soveltuvuus tohtoriohjelmaan
 • tutkimuksen käytännöllinen tai teoreettinen merkitys omalla oppialallaan
 • opintosuunnitelman realistisuus
 • menestyminen perustutkintoopinnoissa
 • tieteellisen tutkimustyön edellyttämät menetelmälliset ja teoreettiset valmiudet
 • kansainvälinen orientaatio ja opintojen edellyttämä kielitaito
 • ohjausresurssien riittävyys

Tieteellinen jatkokoulutustoimikunta voi arvioida hakijan soveltuvuutta ja motivoituneisuutta myös haastattelemalla hakijan.

Opiskelija voi hakea väitöskirjatyön rekisteröintiä jo ennen perustutkinnon loppuun saattamista ja tiedekunta voi harkintansa mukaan myöntää hänelle oikeuden väitöskirjan julkaisemiseen.

Tiedekunnan dekaani päättää jatko-opinto-oikeuden myöntämisestä jatkokoulutustoimikunnan esityksen perusteella.