Koulutustarjonta

Psykologian maisterikoulutus

Katso koulutuksen tiedot Opintopolussa

Osaamistavoitteet

Psykologian maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa itsenäisesti uutta psykologista tietoa ja soveltaa sitä. Lisäksi opiskelija osaa toimia työelämässä psykologisen tiedon soveltajana eri sovellusaloilla.

Koulutuksen sisältö

Psykologian tutkinto-ohjelma kouluttaa psykologeja, laaja-alaisia asiantuntijoita julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin. Psykologiassa tutkitaan ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Koska psyykkinen toiminta yhdistyy sosiaalisiin, biologisiin ja fyysisiin ilmiöihin, on psykologialla yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologista tietoa myös sovelletaan yhteiskunta- ja kasvatustieteissä sekä lisääntyvästi teknisissä tieteissä. Psykologian opetus kattaa seuraavat alueet: 1) kehitys- ja persoonallisuuspsykologia, 2) terveyden ja mielenterveyden psykologia, 3) kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykologia, 4) työ- ja organisaatiopsykologia ja 5) psykologian tutkimusmenetelmät.

Psykologian opiskelussa perehdytään psykologian teorioihin ja tutkimukseen sekä psykologian sovelluksiin ja ammattikäytäntöön. Opiskeluun sisältyy luentoja, harjoituksia, itsenäisesti suoritettavia tutkimustehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelu edellyttää teoreettisen tiedon ja tilastomatemaattisten menetelmien omaksumista. Ryhmätyöskentelyssä ja ammatillisissa opinnoissa tarvitaan sosiaalisia taitoja. Psykologian ammatillisia valmiuksia opiskellaan pääasiassa maisteriopinnoissa. Niihin kuuluu myös viiden kuukauden ammatillinen harjoittelu jollakin psykologian sovellusalalla.

Psykologian maisterin tutkinnon suorittanut henkilö voi hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää psykologi-nimikettä. Psykologeista valtaosa työskentelee kuntien ja valtion palveluksessa: terveyskeskuksissa, mielenterveystoimistoissa, kouluissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa tai työ- ja elinkeinotoimistoissa. Yhä useampi työskentelee myös yksityisellä sektorilla esim. työterveyspsykologeina tai konsultteina. Psykologien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

Tutkimuksen painopisteet

Psykologian oppiaineen tutkimustoiminta profiloituu kolmeen tutkimuslinjaan: I Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky, II Työ, ympäristö ja hyvinvointi ja III Mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot.

Tutkimuksen painoalat näkyvät opetuksessa, sillä oppiaineessa tehtävä tutkimus sijoittuu useille psykologian eri osa-alueille, jotka ovat edustettuina opetuksessa. Esimerkkejä ovat kehityspsykologia, mielenterveyden psykologia, kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen.

Opiskelijoita ohjataan osallistumaan tutkimukseen perusopinnoista lähtien. Aineopinnoissa on mahdollista suorittaa tutkimusharjoittelu oppiaineen hankkeissa. Lisäksi kandidaattitutkielmat sekä pro gradu –tutkielmat tehdään yleensä käynnissä olevissa tutkimusprojekteissa ja –ryhmissä. Tutkimustaitoja harjoitellaan myös menetelmäkursseilla.

Tutkimuslinjojen tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Alankomaihin, Iso-Britanniaan, Japaniin, Palestiinaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Psykologian maisterin tutkinto antaa ensisijaisesti kelpoisuuden suorittaa psykologian lisensiaatin (PsL) ja tohtorin tutkinnon (PsT).

Psykologian maisterikoulutus

Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018

Psykologian maisterikoulutus

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja koulutukseen haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja maisterikoulutusten ja -ohjelmien hakuohjeista. Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen. Hakukohteista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuusvaatimukset

Psykologian maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, joilla on psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeus muussa suomalai­sessa yliopistossa ja jotka ovat suorittaneet psykologian kandidaatin tutkinnon. Ks. lisäksi Valintaperusteet.

Sisäänotto

Psykologian maisterikoulutukseen valitaan enintään 3 opiskelijaa. Sisäänotto on yhteinen psykologian tutkinto-ohjelman siirtohaun kanssa. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Valintaperusteet

Psykologian maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, joilla on psykologian maisterin tutkinnon suoritusoikeus muussa suomalai­sessa yliopistossa ja psykologian kandidaatin tutkinto. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 6.7.2018 mennessä.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut sisällölliset syyt ja että tiedekunnan resurssit sallivat opiskelijan ottamisen.

Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut sekä alustava opintosuunnitelma.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Maisterihaussa ei ole yleensä varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.