Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Tenttiminen

Tällä sivulla kerrotaan erilaisista tenttien suoritustavoista.

Tämän sivun sisältö koskee kaikkia Tampereen yliopistossa opintoja suorittavia opiskelijoita.

Lue tarkemmin tältä sivulta:

Yleistä tenttimisestä

 • Tampereen yliopiston opiskelijana voit suorittaa tenttejä sekä sähköisinä tentteinä että perinteisinä ("kynä ja paperi") tentteinä.
 • Sähköisen tentin voit suorittaa itse valitsemanasi ajankohtana.
 • Tiedekuntien yleisinä tenttipäivinä voit tenttiä perinteisesti itse valitsemasi tentin.
  Perinteisiä tenttejä järjestetään myös joillakin kursseilla viimeisellä luentokerralla.
 • Jokaisen kurssin tenttimiskäytännöt löydät opetusohjelmasta.

Tenttiin ilmoittautuminen

Ohjeet tentteihin ilmoittautumiseen löydät yleisten tenttipäivien ohjeista ja sähköisten tenttien ohjeista.

Ilmoittautumisen peruminen

Muista perua ilmoittautumisesi, mikäli suunnitelmasi tenttiin osallistumisesta muuttuvat!  Yleensä sekä sähköisissä että perinteisissä tenteissä on kaksi suorituskertaa ja myös tenttiin tulematta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. Jos siis ilmoittaudut kaksi kertaa saman opintojakson yleiseen tenttiin, etkä saavu paikalle, tulee sinun ennen kolmatta ilmoittautumista ottaa yhteys arvioinnista vastaavaan opettajaan. Sähköisten tenttien kohdalla käytäntö on sama, jos luovut kaksi kertaa samasta tentistä.

Tentin tekeminen

Ohjeet sähköisten tenttien tekemiseen löydät sähköisen tenttipalvelun ohjeista.

Yleisen tenttipäivän tenttimisohjeet

Ennen tentin alkua

Tarkista ajantasainen tenttiaika ja -paikkatieto opetusohjelman tenttiminen-sivuilta.

Odota tenttitilan ulkopuolella ennen tenttiä. Tentin valvoja (, joka ei välttämättä ole oman kurssisi opettaja tai tentin vastaanottaja) tulee tenttisalin ulkopuolelle ja kutsuu opiskelijat sisään nimellä. Kun kuulet oman nimesi, ota kysymyspaperit tai tenttikuori valvojalta ja siirry sisään saliin. Paperia vastaustesi kirjoittamista varten on saatavilla istuinrivien päissä. Ota niin monta arkkia kuin arvelet tarvitsevasi.

Etsi salista istumapaikka. Älä istu toisen opiskelijan viereen, jos salissa on tilaa, vaan jätä väliin tyhjä paikka. Jätä laukkusi ja takkisi rivin päähän lattialle ja ota mukaasi vain ne tavarat, joita tarvitset tentin tekemiseen, esimerkiksi kynä ja kumi. Vesipullon saa halutessaan myös ottaa mukaan. Älä ota tentteihin arvokasta tavaraa.

Älä avaa tenttikuorta tai lue kysymyksiäsi ennen kuin tentin valvoja antaa siihen luvan.

Tentin tekeminen ja palauttaminen

Tentin aikana ei saa puhua eikä poistua salista ilman lupaa. Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, tentin valvojat auttavat.

Tentissä noudatetaan valvojien antamia ohjeita. Käytännöt salissa voivat vaihdella tilasta ja tenttijöiden määrästä riippuen.

Aikaa tentin suorittamiseen on neljä tuntia. Tentin tarkka päättymisaika ilmoitetaan tentin alkaessa. Voit poistua tentistä aikaisintaan 20 minuuttia sen alkamisen jälkeen. Tenttiin ei voi enää saapua sen jälkeen kun ensimmäinen tenttijä on poistunut.

Kun olet valmis, palauta vastauksesi sekä tenttisi kysymyspaperit tentin valvojalle. Kysymyspaperi tulee palauttaa, vaikka et olisi vastannut yhteenkään kysymykseen. Kun palautat vastauksesi, sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi opiskelijakortin avulla. Muista kirjoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi kaikkiin vastauspapereihisi!

Tentinvalvoja voi välittömästi poistaa tilaisuudesta opiskelijan, joka aiheuttaa tentissä häiriötä tai syyllistyy vilppiin. Opin­tosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta kuulustelun jälkeen. Opettajan on ilmoitettava häiriöstä ja vilpistä kirjallisesti tiedekunnan johtajalle (arviointisääntö luku 7 23§ ja 26§).

Palohälytykset ovat harvinaisia, mutta sellaisen sattuessa noudatetaan valvojien ohjeita.

Tenttiin valmistautuminen

Tieteellisen kirjallisuuden lukeminen ja sen tenttiminen on keskeinen osa opiskelua. Lukeminen kehittää ajattelua, tuo uusia ideoita ja kartuttaa tietoja. Tieteenalan kirjallisuuden lukeminen antaa valmiuksia kirjallisten töiden kirjoittamiseen ja opettaa tieteellistä kieltä ja sen käyttöä. Yhteen tenttiin on yleensä luettavana useita kirjoja ja siksi tenttiin lukiessa on syytä keskittyä ymmärtämään kokonaisuuksia. Suuri osa tenttikirjoista on englanninkielisiä.   

Lukuohjeita

 • Tee lukusuunnitelma (päivittäiset lukutavoitteet)
 • Luo yleiskuva kirjasta: jäsennys
 • Tee muistiinpanoja kirjasta
 • Älä opettele ulkoa, vaan keskity ymmärtämään teosten sisältöä ja etsi kunkin kirjan punainen lanka!
 • Englanninkielisistä (muista vieraskielisistä) kirjoista ei tarvitse ymmärtää joka sanaa. Keskity kokonaisuuden hahmottamiseen. Keskeisimmille käsitteille on kuitenkin hyvä löytää suomenkielinen vastine.

Tenttiminen tarkoittaa sitä, että opiskelija lukee tenttikirjat ja vastaa tentaattorin niistä tekemiin kysymyksiin valvotussa tilanteessa. Vaikka luetut kirjat usein ovat englanninkielisiä, tenttikysymykset ovat suomeksi ja tenttiin vastataan suomen kielellä. Tenttivastauksesta tulee ilmetä, että vastaaja on lukenut kirjat ja kykenee soveltamaan oppimaansa. Toisin sanoen hän on ymmärtänyt kirjojen keskeisen sanoman ja kirjoittaa sen perustalta jäsentyneen tenttivastauksen.

Pääsääntönä on, että tenttivastaukset ovat esseen muotoisia. Todellisuudessa vastaukset kuitenkin harvoin sisältävät esseen rakenteellisia elementtejä eikä se aina tentissä ole tarkoituksenmukaistakaan. Esseemuotoisuudella tarkoitetaan täydellisillä lauseilla kirjoitettuja lyhyehköjä kokonaisuuksia, jotka vastaavat annettuun kysymykseen yhdistäen kirjallisuudesta opittua omaan pohdintaan.

Hyvä tenttivastaus muodostaa selkeän, jäsennellyn kokonaisuuden, joka on kirjoitettu hyvällä yleiskielellä ja vastaa esitettyyn kysymykseen.

(Tämä tenttiin valmistautumista koskeva luku on yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman tenttiohjeena).

Tenttitulokset

Tenttitulokset viedään opintorekisteriisi tiedekunnissa, minkä jälkeen tulokset näkyvät seuraavana päivänä Opiskelijan työpöydällä tai NettiRekassa. Tulosten julkistamisesta kannattaa lukea lisää opintojen arviointisäännöstä. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti muun muassa siitä, milloin tulokset pitää julkistaa, kauanko ne ovat esillä ja miten ne julkistetaan.

Sähköisen tentin tuloksesta on mahdollista saada ennakkotieto sähköpostitse jo ennen kuin tulos viedään opintorekisteriin. Vaikka tieto sähköisen tentin tuloksesta tulisi sähköpostiin, tulos ei silti välttämättä heti näy Opiskelijan työpöydällä, koska tulos tallennetaan erikseen rekisteriin tiedekunnassa.

Hylätyn tentin voi uusia ilmoittautumalla ja osallistumalla seuraavaan sopivaan tenttiin. Tenttien uusimisesta on tarkempaa tietoa opintojen arviointisäännössä.

Palautetta suorituksesta voi pyytää opettajalta.

Tenttisuorituspaperit ja kysymykset säilytetään kuusi kuukautta tentin jälkeen. Tuloslistat säilytetään 10 vuotta.

Tenttien erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan on sovittava niistä asianomaisen opettajan kanssa ennen tenttiä ja mainittava asiasta ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedekuntien erityisjärjestelyjä koskevat käytännöt vaihtelevat, joten järjestelyt on syytä varmistaa tiedekunnasta ennen opintosuoritusta. Tarvittaessa yleisessä opintoneuvonnassa (Päätalo A 119) kirjoitetaan opiskelijalle erityisjärjestelyehdotus, joka toimii opiskelijan ja opettajan yhteisenä apuna, kun he sopivat käytännön erityisjärjestelyistä.