Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Yliopiston sisäinen tarjonta

Tämän sivun sisältö koskee kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoita.

Tältä sivulta löydät listauksen Tampereen yliopiston eri tiedekuntien tarjoamista valinnaisista opinnoista sekä tietoa kielikeskuksen ja tutkijakoulun tarjoamista opinnoista.

Huom. Oheisessa koosteessa on ennakkotietoa suunnitelluista muutoksista valinnaisina opintoina suoritettaviin opintokokonaisuuksiin 1.8.2019 alkaen. Kooste: alustava tieto muutoksista, pdf.

Lisätietoja poistuvan kokonaisuuden loppuun suorittamisesta saat ko. kokonaisuudesta vastaavan tiedekunnan opintopalveluista.

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot muiden tiedekuntien opiskelijoille

Kasvatustieteet valinnaisina opintoina

Puhekasvatus ja vokologia

Multicultural Study Programme in Education

Aineenopettajan pedagogiset opinnot
Opiskelijat hyväksytään aineenopettajan pedagogisiin opintoihin vuosittain järjestettävien erillisten soveltuvuuskokeiden kautta.

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM-opinnot)
POM-opintoihin voivat hakea aineenopettajaksi suuntautuvat Tampereen yliopiston opiskelijat. Hakuaika opintoihin on ma 20.5.-pe 31.5.2019 klo 15.00. Opintoihin haetaan e-lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana.

Valinnaiset opinnot kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille

Kasvatustieteiden tiedekunnan eri koulutusten valinnaisia opintoja koskevat vaatimukset eroavat toisistaan. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät opetussuunnitelmasta ja tiedekunnan tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä. Valinnaisten opintojen kokonaisuuden suunnittelua on hyvä tehdä heti opintojen alusta lähtien. Kun teet suunnitelmaa KK- ja KM-tutkintoihisi sisältyvistä valinnaisista opinnoista, pohdi minkälaiset opinnot parhaiten tukevat omaa ammatillista orientaatiotasi.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus

Valinnaiset opinnot KK-tutkinnossa

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä vähintään 84 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Laaja valinnainen opintokokonaisuus KK-tutkinnossa

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen KK-tutkintoon vaaditaan yhdestä valinnaisten opintojen kokonaisuudesta 50-60 op:n laajuiset opinnot. Kokonaisuuteen voit sisällyttää jonkin aineen/tieteenalan perus- tai aineopintoja tai teemakokonaisuuksien opintoja. KK-tutkintoon ei pääsääntöisesti saa sisällyttää syventäviä opintoja, poikkeuksena esim. terveystieto, jossa laaja valinnainen kokonaisuus 60 op sisältää myös syventäviä opintoja.

Laajan valinnaisen kokonaisuuden koostamisessa on useita erilaisia vaihtoehtoja, esimerkiksi seuraavat:

Esimerkki 1 
Laaja valinnainen koostuu jonkin aineen perusopinnoista ja riittävästä määrästä aineopintoja

Hallintotieteiden/sosiaalityön/kauppatieteiden/kirjallisuustieteen perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä) ja saman aineen aineopinnot 35 op tai aineopintoja 25-35 op (kokonaismerkintä)
= 50-60 op

Esimerkki 2 
Laaja valinnainen koostuu vaihtelevasta määrästä jonkin aineen perus- ja aineopintoja sekä teemakokonaisuuksien opinnoista

- sosiaalitieteiden perusopintoja vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- sosiaalitieteiden aineopinnoista esim. sosiaalipsykologiaa vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "ammatillinen vuorovaikutus" vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "työelämän tutkimus" vähintään 15 op (kokonaismerkintä)
= 60 op

Esimerkki 3 
Laaja valinnainen koostuu vaihtelevasta määrästä jonkin aineen perus- ja aineopintoja sekä teemakokonaisuuksien opinnoista, mutta et saa jostakin osasta kokonaismerkintää

- sosiaalitieteiden perusopintoja 20 op (kokonaismerkintä)
- sosiaalitieteiden aineopinnoista esim. sosiaalipsykologiaa 20 op (kokonaismerkintä)
- yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemasta "ammatillinen vuorovaikutus" 10 op (ei kokonaismerkintää, koska alle 15 op)
= 50 op

Tutkintotodistukseen merkitään näkyviin ne valinnaiset opinnot, joista on kokonaismerkintä. 10 op:n kokonaisuus, josta ei ole kokonaismerkintää, merkitään tutkintotodistuksessa muihin opintoihin.

Esimerkki 4
Laaja valinnainen koostuu jonkin aineen perusopinnoista sekä teemakokonaisuuksien opinnoista

- hallintotieteiden perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä)
- johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksista esim. henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvointi 25 op (kokonaismerkintä)
= 50 op

Esimerkki 5 
Osa laajan valinnaisen opintokokonaisuuden opinnoista tehdään opiskelijavaihdossa

Jos  suoritat laajaa valinnaista kokonaisuutta esim. hallintotieteestä ja suoritat osan opinnoista opiskelijavaihdossa, viedään opiskelijavaihdossa tehdyt hallintotieteen opinnot rekisteriin EDUssa. Nämä opinnot huomioidaan laajan valinnaisen kokonaisuuden opintopistemäärässä. Ko. opintoja ei viedä rekisteriin johtamiskorkeakoulussa.

Muut valinnaiset opinnot KK-tutkinnossa

KK-tutkintoon sisältyy laajan valinnaisen kokonaisuuden lisäksi muita valinnaisia opintoja 24-34 op siten, että opetussuunnitelmassa mainittu valinnaisten opintojen kokonaisopintopistemäärä (84 op) täyttyy.

Laajan valinnaisen opintokokonaisuuden lisäksi valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä joko yhden oppiaineen/teemakokonaisuuden opintoja vähintään 20 op tai kaksi vähintään 10 op:n laajuista kokonaisuutta. Loput voivat olla yksittäisiä opintojaksoja.

Ylimääräisinä suoritetut kasvatustieteiden aineopintojen opintojaksot tai ylimääräiset kieli- ja viestintäopinnot voidaan sisällyttää valinnaisiin opintoihin.

Valinnaiset opinnot KM-tutkinnossa

KM-tutkintoon valinnaisia opintoja suoritetaan 35 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Aiemmin suoritetusta tutkinnosta riippuen elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutuksen opiskelijalta voidaan edellyttää laajan valinnaisen opintokokonaisuuden suorittamista (vähintään 50 op). Näiden opintojen koostamisessa noudatetaan samaa ohjetta kuin KK-tutkintoon sisällytettävässä laajan valinnaisten opintojen kokonaisuudessa (ks. ohje ylempänä).

Luokanopettajan koulutus

Luokanopettajan koulutuksen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 24 op opetussuunnitelman mukaisesti.

KM-tutkintoon valinnaisia opintoja suoritetaan 35 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen koulutus

Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 24 op opetussuunnitelman mukaisesti.

KM-tutkintoon valinnaisia opintoja suoritetaan 35 op opetussuunnitelman mukaisesti.

Erilliset opintokokonaisuudet EDUn opiskelijoille

Kasvatustieteiden tiedekunnassa järjestetään valinnaisia opintoja ja osaamiskokonaisuuksia, joita tiedekunnan opiskelijat voivat valita tutkintoonsa huomioiden kokonaisuuksia koskevat rajoitukset.

  • Erityispedagogiikka 25 op
  • Esi-ja alkukasvatus 25 op
  • Didaktisen matematiikan perus- ja aineopinnot 60 op
  • Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot 60 op (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
  • Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet, 25-60 op (ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille)
  • EDUn valinnaisten opintojen infotilaisuuden 10.4.2019 materiaalit

Luonnontieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta tarjoaa valinnaisia opintoja ja opintokokonaisuuksia muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Perus- ja aineopintojen lisäksi voit suorittaa valinnaisina opintoina syventäviä opintoja, opetettavan aineen tai tietyn teeman ympärille rakennettuja osaamiskokonaisuuksia.

Voit myös suunnitella sisällöltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden joustavasti valitsemalla yksittäisiä kursseja tarjoamistamme kokonaisuuksista. Otathan tällöin huomioon kurssien esitietosuositukset.

Valinnaisten opintojen kokonaisuudet on kuvattu opinto-oppaassa:

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian valinnaiset opinnot muiden tiedekuntien opiskelijoille

Valinnaisten opintojen tavoitteena on antaa perustietoa bioteknologiasta. Kursseille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta. Muistathan tarkistaa kurssikohtaiset pakolliset edeltävät opinnot opetussuunnitelmasta.

 

Bioteknologian tutkinto-ohjelmassa opiskelevien valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintojen avulla kandidaatintutkinnon opiskelija laajentaa perus- ja aineopintojen aikana hankkimaansa tietämystä ja saavuttamiaan taitoja jollakin bioteknologian osa-alueella ja/tai muulla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalla alueella. Opiskelija valitsee vapaasti 40 opintopisteen verran opintoja joko Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston tai muiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.

Valinnaisilla opinnoilla maisteritutkinnon opiskelija laajentaa syventävien opintojen aikana hankkimaansa tietämystä ja saavuttamiaan taitoja jollain bioteknologian osa-alueella ja/tai muulla tutkinnon tavoitteisiin soveltuvalla alueella. Opiskelija valitsee vapaasti valittavia opintoja maisteriopintojensa opintosuunnan opetussuunnitelmassa ilmoitetun määrän verran joko Tampereen yliopiston, TTY:n tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen opetustarjonnasta.

Kummankin tutkinnon opetussuunnitelmissa on annettu esimerkkejä valinnaisiksi opinnoiksi hyvin soveltuvista opintojaksoista.

Tampereen yliopiston opetusohjelma 2018-2019

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opinnot on tarkoitettu lääketieteen opiskelijoille.

Valinnaiset opinnot lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Lääketieteen lisensiaatin 360 op laajuisista opinnoista 15 op on valinnaisia opintoja. Lääketieteen opiskelijoille kohdennetut valinnaiset opinnot syventävät lääketieteen ammattipätevyyteen tähtäävää osaamista. Valinnainen jakso voi olla jonkin oppialan yksin järjestämä, mutta myös eri oppialojen ja eri yliopistojen yhteistyönä toteutettu opetus. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman valinnaisiin opintoihin on mahdollista sisällyttää myös muiden tieteenalojen yliopistotasoisia opintoja.

Opintojen sisältö ja tavoitteet kuvataan yliopiston opetusohjelma-sivuilla kurssien aikataulujen täsmennyttyä, jonka kautta myös ilmoittautuminen tapahtuu.

Tampereen yliopiston opetusohjelma 2018-2019

 

 

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta tarjoaa runsaasti erilaisia valinnaisia opintokokonaisuuksia. Osa opinnoista on kaikkien vapaasti valittavia, mutta osaan kieliaineista vaaditaan hyväksytysti suoritettu lähtötasokoe.

Vapaasti valittavat opintokokonaisuudet

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina

Human-Technology Interaction as Free Choice Studies

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman perusopinnot
Puheviestintä valinnaisina opintoina
Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus
Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin
Media Management as Free Choice Studies
Media Education as Free Choice Studies
Cultural Studies as Free Choice Studies

Kirjallisuustiede valinnaisina opintoina
Suomen kieli valinnaisina opintoina

Monikulttuurisuuden ja monikielisyyden opintokokonaisuus
Digitaalisuus, media ja kieli
Työelämäviestintä

Fonetiikka
Romanian kieli
Russian Studies -opintokokonaisuus
Tsekin kieli
Viron kieli
Yleinen kielitiede
Yleinen käännöstiede

 

Lähtötasokokeen suorittamista edellyttävät opintokokonaisuudet

Lähtötasokokeet järjestetään kerran vuodessa elokuussa ennen opetuksen alkua. Tarkemmat tiedot (mm. ajat, paikat ja mahdollinen ennakkoilmoittautuminen) löydät opetusohjelmasta.

Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina
Ranskan kieli valinnaisina opintoina
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina
Venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus
Ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus
Saksan kielen ja kulttuurin teemakokonaisuus
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot

Espanjan kieli
Ruotsi kääntäjän työkielenä

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Kielikeskus

Voit suorittaa tutkintoosi kuuluvien viestintä- ja kieliopintojen lisäksi myös muita viestintä- ja kieliopintoja kiinnostuksesi mukaisesti. Tarjolla on

Jatka aiemmin opiskelemaasi kieltä jatkokursseilla kohti ylemmän tason kursseja tai aloita uuden kielen opiskelu alkeista.

Huomaa myös, että Tampereen yliopiston opiskelijat voivat oman kielitaitonsa mukaan osallistua Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion saksan, ranskan ja venäjän kielten eri tason kursseille sekä myös englannin ja ruotsin kielten abi-kursseille, jos kursseilla on tilaa. Kurssien kuvaukset löytyvät lukion opinto-oppaasta lukion kotisivuilta. Kurssien opettajat ja lukion opinto-ohjaaja antavat lisätietoja.

 

Tutkijakoulu

Tampereen yliopiston tutkijakoulu vastaa kaikkien tiedekuntien tohtoriopiskelijoille tarjottavien yhteisten opintojen järjestämisestä. Yhteisten tohtoriopintojen tehtävänä on tuottaa joustava, tohtoriopiskelijoiden osaamista ja erilaisia tarpeita huomioiva opintotarjotin, josta opiskelijat voivat valita väitöskirjansa tekemistä tukevia kursseja. Mahdollisuuksien mukaan perustutkinto-opiskelijoita voidaan ottaa joillekin kursseille, jotka tukevat heidän tutkimustyötään. Koska kursseille mahtuu vain rajallinen opiskelijamäärä, ovat tohtoriopiskelijat ja erikoislääkäreiksi kouluttautuvat etusijalla. Jotkut kurssit eivät myöskään sovellu perustutkinto-opiskelijoille, koska ne perustuvat suoraan osallistujien omiin väitöskirjatutkimuksiin.

Tutkijakoulun opetussuunnitelma