Harjoittelu varhaiskasvatuksen koulutuksessa

Rikostaustaotteen esittäminen

Ennen sekä KK- että KM-tutkintoihin sisältyviä ensimmäisiä harjoitteluja opiskelijan tulee käydä esittämässä rikostaustaotteensa kasvatustieteiden tiedekunnassa opintokoordinaattori Niina Riihivuorelle (Virta 247). Otetta esitettäessä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai henkilökortti mukaan). Ote annetaan tarkastuksen jälkeen opiskelijalle takaisin ja tieto tarkastuksesta merkitään opintosuoritusrekisteriin.

Oikeusrekisterikeskukselta tilattava alaikäisten parissa tehtävää harjoittelua koskeva rikostaustaote, joka saa olla enintään kuusi kuukautta vanha. Katso otteen tilaamista koskevat ohjeet Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivulta.

Syyslukukauden 2018 näyttöajat

keskiviikkona 3.10.2018 klo 15-16
perjantaina 5.10.2018 klo 15-16
keskiviikkona 10.10.2018 klo 14-16
perjantaina 26.10.2018 klo 10-11
keskiviikkona 31.10.2018 klo 9-11

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvä työssäoppiminen

Työssäoppiminen, mentorointiprosessi ja reflektoivat tehtävät muodostavat etenevän ja ehyen kokonaisuuden, jossa opiskelija rakentaa opettajan ammatti-identiteettiään. Tutkivaksi opettajaksi ja tiimin pedagogiseksi johtajaksi kasvaminen tapahtuu asteittain opiskelijan edetessä kohti kolmannen vuoden työssäoppimista. Opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen ja päiväkodin kasvatustiimin toimintaa tutkiva ja kehittävä työote kulkevat käsi kädessä. Keskeistä on, että opiskelija oppii havainnoimaan oman kasvattajatiimin toimintaa ja analysoimaan varhaiskasvatuksen institutionaalisia ja kulttuurisia rakenteita ja ilmiöitä lapsuuden rakentumisen näkökulmasta. Opiskelija havainnoi lapsia toimijoina ja sitä miten kasvattajatiimi ohjaa lapsiryhmän oppimista ja kehittymistä pedagogisten prosessien ja välineiden kautta. Opiskelija reflektoi yhdessä mentorin ja opiskelijavertaisten kanssa pedagogiikan perustana olevia arvoja, oppimisteoreettisia lähtökohtia sekä lapsi- ja kasvatusnäkemyksiä. Tämä tutkimusperustainen reflektointi on keskeinen osa opiskelijan kehittymistä kohti tiimin pedagogista johtajuutta. Siihen kuuluu myös vähitellen lisääntyvä kyky hyödyntää moniammatillista tietoa ja osaamista varhaiskasvatuksen perustehtävän toteuttamisessa. Opiskelija arvioi itseään, tutkii ja kehittää pedagogista johtajuuttaan osana tiimin toimintaa. Olennaista on arvioida, miten moniammatillisuus tuottaa sellaisen kasvatuskontekstin, joka vastaa lapsiryhmän, perheiden ja toimintaympäristön haasteisiin.

Tarkemmat kuvaukset työssäoppimisjaksojen tavoitteista, sisällöistä ja suoritustavoista löytyvät opinto-oppaasta ja vuosittain ilmestyvästä työssäoppimisen oppaasta. Työssäoppimisen opas löytyy jaksojen moodle-alustoilta.

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon sisältyvät harjoittelut

KASVARH Harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op

Opintojakson suorittavat opinto-oikeuden ennen syksyä 2010 saaneet varhaiskasvatuksen opiskelijat, joilla ei ole oikeutta opiskelijan pedagogisiin opintoihin. Opiskelija, jolla on oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin, mutta joka ei halua niitä suorittaa, voi valita tämän opintojakson. Jakson aikana opiskelijat perehtyvät varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta edellyttäviin erilaisiin yhteiskunnallisiin työtehtäviin. Opiskelijat perehtyvät varhaiskasvatukseen, valitsemansa organisaation työkulttuuriin, johtamiseen sekä kehittämiseen yhteiskunnan ja työelämän muutoksissa.

KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus 10 op

Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen koulutuksessa suoritettavia opettajan pedagogisia opintoja (60 op). Opintojakso on luonteeltaan laajentava harjoittelu, joka antaa kokonaiskuvan opettajan pedagogisesta toiminnasta kasvatus- ja opetustehtävissä. Harjoittelujakson aikana opiskelijat laajentavat ja syventävät pedagogista osaamistaan aikuisten oppimisen, opettamisen ja ohjauksen kysymyksiin. Pedagogisen harjoittelun aikana opiskelijat osallistuvat erilaisiin varhaiskasvatuksen koulutus- ja opetustehtäviin. KASVARPH-jaksolle hyväksytään opiskelijat erillisen valintamenettelyn mukaisesti.