Johtamiskorkeakoulun vastuuopettajat

 

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Hallintotieteen opintojaksojen vastuuopettajat

Kokonaismerkinnät

Kokonaismerkintöjen hakemista koskevia ohjeita ja lomakkeita.

Kokonaismerkinnät voi pyytää sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi(at)uta.fi. Huom! Varauduthan siihen, että kokonaismerkinnän näkymiseen rekisterissä voi mennä viikko.

Hallintotieteen kokonaismerkintöjen antajat

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot: opintosihteeri Selene Oittinen
Aineopinnot/suuntaavat opinnot: Yliopisto-opettaja Elias Pekkola
Syventävät opinnot:
Sivuaineilijat ja valinnaisia opintoja suorittavat: Yliopisto-opettaja Elias Pekkola

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

 

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman vastuuopettajat

Alla olevat vastuuopettajat vastaavat opintojaksojen suorittamiseen liittyviin yleisiin kysymyksiin, jotka eivät selviä opinto-oppaan ohjeista (esimerkiksi opintojaksojen vaatimusten sisäiset vastaavuudet eri opintosuunnitelmien välillä). Opintojaksojen kirjallisista kuulusteluista vastaavien henkilöiden listan löydät sen sijaan oppaan kohdasta tenttiminen.

Perusopintojen vastuuopettajat

POLPOP01 Johdatus kansainväliseen politiikkaan (5 op): professori Tuomas Forsberg
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi (5 op): Professori Tapio Raunio
POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot (5 op): lehtori Tarja Seppä ja professori Ilkka Ruostetsaari
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit (5 op): yliopistonlehtori Hannes Peltonen

Perusopintojen vastuuopettajat: yliopistonlehtori Milla Vaha (kansainvälinen politiikka) ja yliopistonlehtori Mikko Lahtinen (valtio-oppi)
 

Aineopintojen vastuuopettajat

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä (10 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki
Opintojaksot:

 • POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmät (luentokurssi) (5 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki
 • POLKVA12 Kansainvälisen politiikan menetelmäseminaari (5 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki

POLKVA20 EU:n ulkosuhteet (10–15 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
Opintojaksot:

 • POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
 • POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto
 • POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka (5 op): Jean Monnet -professori Pami Aalto

POLKVA30 Maailmanpolitiikka (10-15 op): yliopistonlehtori
Opintojaksot:

 • POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö (5 op): yliopistonlehtori
 • POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia (5 op): yliopistonlehtori
 • POLKVA33 Kansainvälinen poliittinen talous (5 op): yliopistonlehtori

POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10–20 op): lehtori Tarja Seppä
Opintojaksot:

 • POLKVA41 Väkivallan uudet muodot ja turvallisuuskäsityksen muutos (5 op): lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA42 Konfliktinratkaisu (5 op): yliopisto-opettaja lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot (5 op): lehtori Tarja Seppä
 • POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö (5 op): lehtori Tarja Seppä

POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari (10 op): yliopistonlehtori Eero Palmujoki, lehtori Tarja Seppä

Aineopintojen vastuuopettaja: yliopistonlehtori
 

Valtio-opin opintosuunta

POLVOA10 Valtio-opin menetelmät (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg
Opintojaksot:

 • POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
 • POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg

POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä (10 op): professori Tapio Raunio
Opintojaksot:

 • POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko (5 op): professori Tapio Raunio
 • POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus (5 op): professori Tapio Raunio

POLVOA30 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko (10 op): professori Kaisa Herne
Opintojaksot:

 • POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit (5 op): professori Kaisa Herne
 • POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg

POLVOA40 Poliittinen osallistuminen (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg
Opintojaksot:

 • POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (5 op): yliopistonlehtori Sami Borg
 • POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka (5 op): professori Kaisa Herne

POLVOA50 Politiikan teoria (10 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
Opintojaksot:

 • POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen
 • POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot (5 op): yliopistonlehtori Mikko Lahtinen

POLKAA99 Politiikan tutkimuksen kandidaatintutkielma ja -seminaari (10 op): yliopistonlehtori Sami Borg ja yliopistonlehtori Mikko Lahtinen

Aineopintojen vastuuopettaja: Mikko Lahtinen
 

Maisteriopintojen moduulien vastuuopettajat

Kansainvälinen politiikka

POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria (10 op): Hannes Peltonen
POLKVS20 Kansainvälisen politiikan syventävät menetelmäopinnot (10 op):

Opintojaksot:

 • POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi (5 op):
 • POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus (5 op):

POLKVS30 Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot (10 op)

Kansainvälisen politiikan erikoistumisopintojen opintojaksot:

 • POLKVS31 Maailmanpolitiikka (10 op): Hannes Peltonen
 • POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus (10 op): Pami Aalto
 • POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10 op): Tuomas Forsberg

POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari (10 op): Tuomas Forsberg
POLKVS99 Pro gradu -tutkielma ja -seminaari (40 op): Pami Aalto, Tuomas Forsberg, Hannes Peltonen

Kansainvälisen politiikan opintosuunnan maisteriopintojen vastuuopettaja: Tuomas Forsberg
 

Valtio-oppi

POLVOS10 Valtio-opin teoriat (10 op): Kaisa Herne

POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot (10 op): Ilkka Ruostetsaari
Opintojaksot:
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät (10 op): Kaisa Herne
POLVOS22 Euroopan unioni (10 op): Tapio Raunio
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen (10 op): Sami Borg
POLVOS24 Poliittinen filosofia (10 op): Mikko Lahtinen
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka (10 op): Kaisa Herne
POLVOS26 Poliittiset prosessit (10 op): Ilkka Ruostetsaari
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät (10 op): Kaisa Herne
POLVOS28 Puolueet ja vaalit (10 op): Sami Borg

POLVOS30 Valtio-opin tutkimusmenetelmät (10 op): Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari
POLVOS40 Valtio-opin maisteriseminaari (10 op):  Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari
POLVOS99 Valtio-opin pro gradu -tutkielma (40 op): Kaisa Herne, Tapio Raunio, Ilkka Ruostetsaari

Valtio-opin opintosuunnan maisteriopintojen vastuuopettaja: Tapio Raunio