Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden opintotuki ja apurahat

 • Opintotuen sisältö ja palvelu opintotuen hakemiseen on Kelan sivuilla.
 • Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille myönnetään apurahoja vaihto-opintoihin ja ulkomailla harjoitteluun. Apurahojen myöntökriteerit ja ohjeet hakemiseen on kuvattu Kansainvälistyminen - osiossa.
 • Kielten tutkinto-ohjelmat myöntävät kieliharjoitteluapurahoja.
 • Tampereen Yliopiston Tukisäätiön nimikkorahastoista myönnetään apurahoja ja stipendejä. Luettelo rahastoista, niiden rahoituskohteista ja hakuajoista ohjeineen on tukisäätiön sivuilla.
 • Erilaiset yhdistykset, järjestöt ja kunnat voivat asettaa haettavaksi stipendejä ja apurahoja korkeakoulussa opiskeleville. Apurahat voivat olla joko kaikille opiskelijoille tarkoitettuja tai kohdennettu tietyn alan tai tietyltä paikkakunnalta kotoisin oleville tai tietyssä opintojen vaiheessa (esim. pro gradu-vaihe) oleville opiskelijoille. Tiedot näistä apurahoista julkaistaan yleensä yliopiston intranetissä. Tiedotteet lähetetään myös ylioppilaskuntaan (Tamyyn), jossa viestintävastaava välittää sen opiskelijoiden ainejärjestöjen sähköpostilistoille.

  Jos apurahassa tai stipendissä on hyvin tarkoin määritelty kohderyhmä (esim. lääketieteen opiskelijat) voidaan hakuilmoitus julkaista myös Opiskelijan työpöydällä.

Tohtoriopintojen rahoitus

Apurahat

Tiedekuntien palkkapaikat

Tiedekunnat ottavat tohtoriopiskelijoita työsuhteisiin palkallisille paikoille. Haettavissa olevat palkkapaikat julkaistaan yliopiston avoimissa työpaikoissa. Jokainen tiedekunta päättää hakuajankohdan ja paikkojen määrän erikseen.

 

Tohtoriopiskelijoiden matka-apurahat

Tohtoriopiskelijalle voidaan myöntää matka-apurahaa tieteelliseen konferenssiin tai ulkomailla järjestettävään kurssiin osallistumista varten.

Tampereen yliopiston tukisäätiöltä haettavissa olevat matka-avustukset (700 euroa/hakija/kalenterivuosi) on tarkoitettu Tampereen yliopiston jatko-opiskelijoille, jotka osallistuvat ulkomaiseen konferenssiin, ja joilla on ko. tilaisuudessa esitelmä.

Tiedekunnilla on tiedekuntakohtaiset myöntökriteerit ja hakuohjeet, jotka näet alta.

Johtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulun tohtoriopiskelijalle voidaan myöntää matka-apuraha/kulukorvaus tieteelliseen konferenssiin osallistumista varten. Apuraha/kulukorvaus voidaan myöntää johtamiskorkeakoulun aktiiviselle tohtoriopiskelijalle, jolla on hyväksytty esitys konferenssissa. Apurahalla on tarkoitus kattaa matkakustannukset, kohtuulliset majoituskulut sekä konferenssi-maksu.

Apuraha on henkilökohtainen ja sen suuruus on enintään 2 000 euroa/opiskelija/vuosi. Täysimääräinen matka-apuraha/kulukorvaus voidaan myöntää korkeintaan kaksi kertaa tohtoriopintojen aikana.

Ei-työsuhteessa oleville tohtoriopiskelijoille myönnetään korvaus matka-apurahana, johtamiskorkeakouluun työsuhteessa oleville kulukorvauksena.

Hakuaika on jatkuva. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostitse hallintoasiainsihteeri Mirja Björkille.

Apurahahakemuksen tulee sisältää:

 • Hakijan nimi
 • Pääaine
 • Haettavan matka-apurahan suuruus
 • Matkan kokonaiskustannukset (kuluerittely)
 • Mihin konferenssiin apurahaa haetaan (liitteeksi vahvistus konferenssiin hyväksymisestä)
 • Onko apurahaa haettu muualta samaan tarkoitukseen
 • Perustelut apurahan tarpeelle
   

Lisätietoja:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Björk Mirja hallintoasiainsihteeri

- yleishallinto; talousasiat
Mirja.Bjork@uta.fi PINNI A2034 040 190 9782

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta myöntää jatko-opiskelijoille konferenssiapurahoja, joiden tarkoitus on mahdollistaa tutkimustulosten esittely vertaisarvioiduissa tieteellisissä konferensseissa. Jatko-opiskelijalle voidaan myöntää opintojen aikana anomuksesta yksi apuraha osallistumiseen tieteelliseen konferenssiin.

Tohtoriopiskelijan tulee varmistaa ohjaajaltaan tai ohjaajiltaan ennen apurahan hakemista, että konferenssi on tieteellisesti kyllin merkittävä ja että konferenssiesitelmä tukee opiskelijan julkaisusuunnitelmaa. Konferenssin järjestäjien on täytynyt hyväksyä vähintään yksi abstrakti ennen kuin opiskelija jättää konferenssiapurahahakemuksensa. Lisäksi hakijalla täytyy olla suoritettuna jatko-opintoja vähintään 30 opintopistettä.

Konferenssiapurahaa haetaan lomakkeella (rtf).

Lisätietoja konferenssiapurahasta saa:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehtisalo Anneli tutkimuskoordinaattori Anneli.Lehtisalo@uta.fi VIRTA 507 050 437 7233
Kalmanlehto Sari hallintoasiainsihteeri

-henkilöstöasiat
Sari.Kalmanlehto@uta.fi VIRTA 205 040 190 1477

Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan dekaani voi myöntää luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijalle matka-apurahan tieteelliseen konferenssiin osallistumista varten. Matka-apurahaa voivat hakea Tampereen yliopistossa kirjoilla olevat tohtoriopiskelijat, joilla on jatko-opinto-oikeus luonnontieteiden tiedekunnan informaation ja järjestelmien tohtoriohjelmaan. Apurahan saaja ei voi samanaikaisesti olla palkansaajana Tampereen yliopistossa. Tiedekuntaan työsuhteessa oleville tohtoriopiskelijoille prosessi on muuten samanlainen, mutta matkakorvauksia ei makseta apurahana, vaan niitä haetaan M2-matkanhallintajärjestelmän kautta.

Apuraha on henkilökohtainen ja sen suuruus on enintään 1500 euroa/opiskelija ja sen voi saada ainoastaan kerran vuodessa. Matka-apurahan määrä riippuu matkakohteesta. Apuraha on tarkoitettu matkakustannuksiin, kohtuullisiin majoituskuluihin sekä konferenssimaksuun.

Hakuaika on jatkuva. Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköpostilla viimeistään kaksi kuukautta ennen konferenssin alkua opintosihteeri Elisa Laatikaiselle.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • pääaine
 • selvitys aiotusta matkasta: tarkoitus, kohde, ajankohta, konferenssin Julkaisufoorumi-luokitus
 • matkan merkitys tutkimuksen tai opintojen kannalta
 • arvioidut kustannukset sekä mahdolliset muualta saadut apurahat

Hakemukseen tulee liittää ohjaajan lausunto väitöskirjatyön etenemisestä.

Apurahan saajalle ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti ja apuraha maksetaan saajalle ennen konferenssin alkua. Kuitteja matkakustannuksista ei tarvitse toimittaa tiedekunnalle, mikäli on kyseessä apuraha. M2-matkanhallintajärjestelmän kautta tehdyistä matkakustannusten korvauksista tulee toimittaa kuitit.

Mikäli matka, johon apuraha on myönnetty, peruuntuu, matkan ajankohta tai tarkoitus muuttuu, tulee siitä ilmoittaa opintosihteeri Elisa Laatikaiselle ja palauttaa myönnetty apuraha.

Konferenssijulkaisu tulee kirjata SoleCrisiin tiedekunnan hyväksi. Apurahan saaja toimittaa tiedot julkaisusta sekä 1-2 sivun pituisen matkaraportin sähköpostilla Elisa Laatikaiselle.

Lisätietoja:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PINNI B1052 050 318 6823

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan matka-apurahakäytännöt vahvistetaan kevään 2018 aikana.

Viestintätieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelija voi saada matka-apurahaa enintään 1000€/vuosi.

Menettelyllä pyritään takaamaan yksi konferenssimatka vuoden 2018 perusrahoituksesta niille tiedekunnan tohtoriopiskelijoille, joilla ei ole projektirahoitusta, siinä tapauksessa, että hakijalla on aktiivinen rooli konferenssissa. Lisäksi tohtoriopiskelijan opinto- ja ohjaussuunnitelman tulee olla päivitetty vuoden sisällä. Tässä tohtoriopiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on tieteellisen tai taiteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus viestintätieteiden tiedekunnassa.

Ennakkohyväksyntä tulee hakea hyvissä ajoin, vähintään viikko ennen matkaa.

TOIMI NÄIN:

1. Ennakkohyväksyntä matkoihin = matkasuunnitelma M2:ssa (tiedekuntaantyösuhteessa olevat)

 • Tee matkasuunnitelma M2:ssa vähintään viikko ennen matkaa.

M2-suunnitelmassa täytettävät kohdat:

 • Matkakohde: kaupunki
 • Matkatyyppi: kotimaan matka numero 1, ulkomaan matka numero 5
 • Maksutapa: kohdan voi jättää tyhjäksi
 • Ilmaiset ateriat: kohdan voi jättää tyhjäksi
 • Matkan rahoitus : ko. kustannuspaikka
 • Selite: matkan tarkoitus ja tavoitteet, oma aktiivinen rooli
 • Lähtö- ja paluuaika: matkapäivät ja kellonajat
 • Liite: yön yli kestävän matkan suunnitelmaan liitetään matkan ohjelma tai kutsu

2. Ennakkohyväksyntä matkoihin e-lomakkeella (tiedekunnan tohtoriopiskelijat, jotka eivät ole työsuhteessa tiedekuntaan )

Lisätiedot:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PINNI B1052 050 318 6823

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Ensisijaisesti tohtoriopiskelijoiden matkat tulisi maksaa tutkimusprojekteilta tmv.

Matka-apurahojen haku on kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa ja syyskuussa.  Matka-apurahaa voi maksimissaan saada 1000 euroa/opiskelija/vuosi.

Myöntökriteerit:

 • kursseihin ja seminaareihin kotimaassa ja ulkomailla
  • apurahaa ei voi saada sellaisiin ulkomaisiin kursseihin, joita vastaavaa opetusta on saatavilla myös Suomessa
 • ohjaajatapaamiset
 • aineistonkeruu
 • pysyvästi Suomen ulkopuolella asuvien tohtoriopiskelijoiden oman väitöksen yhteydessä majoitus ja matkat
 • kongressit, jos siellä on oma esitys. Edellytyksenä on, että on ensin hakenut avustusta Tampereen yliopiston tukisäätiöltä, josta voi saada avustusta 700,-/vuosi/opiskelija. http://www.uta.fi/tukisaatio/tukimuodot.html
 • mikäli matka suuntautuu tohtoriopiskelijan kotimaahan, matkan tarkoituksesta pitää olla suomalaisen ohjaajan lausunto.

Hakemukset e-lomakkeella, https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20564/lomake.html.

Haut päättyvät  29.3.2018 ja 28.9.2018

Lisätietoja:

Nimi Tehtävä Huone Puhelin
Lumme-Sandt Kirsi tutkimuskoordinaattori ARVO B321 040 190 1606

Väitöskirjan kielentarkastusapuraha

Osa tiedekunnista myöntää tukea väitöskirjan kielentarkastukseen, kun väitöskirja kirjoitetaan vieraalla kielellä (ei koske kielten tohtoriohjelman opiskelijoita). Kielentarkastusapurahojen myöntämiskäytännöt näet alla.

Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan dekaani voi myöntää luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijalle tukea väitöskirjan mahdollisiin kielentarkastus- ja painatuskuluihin sekä väitöstilaisuuden kahvituskuluihin. Tuen suuruus on enintään 2000 euroa/väitös. Painatuskulujen osalta edellytetään, että väittelijä on hakenut tähän tarkoitukseen mahdollisia muita apurahoja, kuten Tampereen kaupungin Tiederahaston apurahaa, jota haetaan yleensä marras-joulukuussa. Tarkemmat ohjeet opintosihteeri Elisa Laatikaiselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PINNI B1052 050 318 6823

Viestintätieteiden tiedekunta

Tohtoriopiskelijat voivat hakea perusrahasta myös väitöskirjansa kielentarkastuskuluja. Tukea kielentarkastuskuluihin voi saada enintään 1000€ tai cotutelle-opiskelija korkeintaan puolet kielentarkastuksen kokonaissummasta. Tässä tohtoriopiskelijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on tieteellisen tai taiteellisen jatkotutkinnon suoritusoikeus viestintätieteiden tiedekunnassa.

Täytä ja lähetä e-lomake, vähintään viikko ennen hankinta-aikaa, linkki e-lomakkeeseen https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/18418/lomake.html

Lisätietoja:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PINNI B1052 050 318 6823

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Apurahaa voi saada koko tohtoriopintojen aikana yhteensä maksimissaan 2000 euroa. Sitä voi käyttää väitöskirjaan liittyvän ei-suomenkielisen artikkelin kielentarkastukseen, ei-suomenkielisen artikkeliväitöskirjan yhteenvedon tai ei-suomenkielisen monografian kielentarkastukseen sekä open access-kuluihin.

Apurahaa ei voi hakea takautuvasti. Ennen vuotta 2018 opintonsa aloittaneiden kohdalla 2000 euron henkilökohtainen ”budjetti” suhteutetaan opintojen vaiheeseen. Esim. jos opiskelijalla on jo kaksi julkaistua artikkelia, käytössä on 1250,-  (~ 375,-/artikkeli ja 500,-/yhteenveto). Ko. apurahan seuranta tapahtuu myöntöjen perusteella.

Jatkuva haku sähköisellä lomakkeella, https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20562/lomake.html . Tiedon myönnetystä apurahasta saa n. kuukauden kuluttua.

Lisätietoja:

Nimi Tehtävä Huone Puhelin
Lumme-Sandt Kirsi tutkimuskoordinaattori ARVO B321 040 190 1606

Väitöskirjan painatusapurahat

Tampereen kaupungin tiederahasto myöntää väitöskirjan julkaisuun painatusapurahaa maksimissaan 440 euroa. Tarkemmat tiedot tiederahaston sivulta.

Osa tiedekunnista myös antavat tukea väitöskirjan painatuskuluihin.

Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan dekaani voi myöntää luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopiskelijalle tukea väitöskirjan mahdollisiin kielentarkastus- ja painatuskuluihin sekä väitöstilaisuuden kahvituskuluihin. Tuen suuruus on enintään 2000 euroa/väitös. Painatuskulujen osalta edellytetään, että väittelijä on hakenut tähän tarkoitukseen mahdollisia muita apurahoja, kuten Tampereen kaupungin Tiederahaston apurahaa, jota haetaan yleensä marras-joulukuussa. Tarkemmat ohjeet opintosihteeri Elisa Laatikaiselta.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PINNI B1052 050 318 6823
 

Avoin yliopisto

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin.

Voit tietyissä tapauksissa hakea avoimen yliopiston opintoihin aikuiskoulutustukea. Tarkempaa tietoa löydät Koulutusrahaston sivuilta.

Työttömänä voit selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella avoimen yliopiston opintoja sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Voit myös tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti osana työllistämissuunnitelmaa, ks. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna. Neuvottele opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojen alkua TE-toimistossa. Automaattista oikeutta opiskeluun työttömyysetuudella ei ole, vaan tuen saaminen opiskeluun harkitaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.