Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Laatu opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijan kannalta keskeisimmät osat yliopiston toiminnan laadukkuutta ovat hyvä opetus ja oppiminen, toimiva oppimisympäristö, sujuvat ja joustavat opiskelumahdollisuudet sekä opiskeluhyvinvointi. Erityisen tärkeitä laadunhallinnan menettelytapoja ovat tiedekuntien ja yliopiston vuosisuunnittelu, palautetiedon ja tilastoaineistojen hyödyntäminen sekä jatkuva opetussuunnitelmatyö.

Opiskelijat mukana laatutyössä

Opiskelijat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön sekä koulutuksen kehittämiseen ja laadunhallintaan

 • antamalla palautetta,
 • reflektoimalla omaa oppimistaan ja oppimistavoitteitaan sekä
 • osallistumalla yliopiston, tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman toimielimiin ja työryhmiin opiskelijaedustajana.

Tutkinto-ohjelmien palautejärjestelmistä saa tietoa tutkinto-ohjelmakohtaisilta sivuilta. Opiskelijan oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sekä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista saa tietoa Toimiminen yliopistoyhteisössä -osiosta.

Tampereen yliopiston koulutuksen yleiset laatutavoitteet

 • Rekrytoidaan lahjakkaita ja motivoituneita opiskelijoita, jotka opiskelevat aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti.
 • Opiskelijat opiskelevat monitieteisesti ja laaja-alaisesti kandidaatin tutkinnossa ja voivat valita opintoja yli tiedekuntarajojen. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelijat voivat siirtyä sujuvasti erilaisiin maisteriopintoihin. Tutkintokoulutus toteutetaan kolmena tutkintosyklinä Bolognan prosessin mukaisesti.
 • Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan tiedekunnissa kokonaisuutena elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaan. Tutkintoa täydentävää koulutusta tarvitseva ei lähtökohtaisesti hakeudu tutkinto-opiskelijaksi vaan osallistuu yliopiston tarjoamaan akateemiseen täydennyskoulutukseen.
 • Koulutuksen yhteissuunnittelu ja joustavat opintojen suoritustavat lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia osallistua opetukseen ja tehostavat opettaja-, tila- ja tietoresurssien käyttöä.
 • Opetus ja opintojen ohjaus järjestetään mahdollistamaan opintojen sujuva eteneminen niin, että opiskelijat voivat suorittaa tutkintonsa asetuksen mukaisessa määräajassa.
 • Valmistuneet työllistyvät tutkinnon mahdollistamiin tehtäviin, toimivat vastuullisina kansalaisina ja menestyvät työelämässä.

Laatutavoitteiden saavuttamista arvioidaan monipuoliseen tietoon pohjaten

 • opiskelijatietojärjestelmän opintosuorituksia ja tutkintoja koskevalla tiedolla ja muulla opiskelijatietojärjestelmään pohjaavalla tilastoaineistolla sekä jatkossa hyödyntämällä korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa
 • opiskelijapalautteella ja opiskelijakyselyiden aineistolla, mukaan lukien kurssi- ja opintokokonaisuuspalaute, yliopiston opiskelijakyselyt ja valtakunnallinen kandipalaute,
 • ura- ja sijoittumisseurannalla ja työantajapalautteella sekä
 • tarpeen mukaan erillisillä selvityksillä ja tutkimuksilla.

Arvioinnin perusteella priorisoidaan yliopiston, tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman tasolla kehittämiskohteet ja kuvataan vuosisuunnitteluun ja opetussuunnitelmatyöhön liittyvät toimenpiteet koulutuksen ja sen laadun kehittämiseksi.

Opetuksen laadunhallinta

Tampereen yliopisto antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta. Opetuksen laadunhallinnan kannalta keskeiset menettelyt tämän varmistamiseksi ovat seuraavat:

 • Opettajat tekevät tutkimustyötä ja seuraavat alansa uutta tutkimusta.
 • Opiskelijoille opetetaan tieteellisen tutkimuksen periaatteita, etiikkaa ja menetelmiä.
 • Opiskelijat tutustuvat tutkimustoimintaan ja harjoittelevat tieteellisen tutkimuksen tekemistä.
 • Opetuksessa käytetään tutkivan oppimisen menetelmiä ja ohjataan opiskelijoita kriittiseen ajatteluun ja tiedon kriittiseen arviointiin.
 • Opetus perustuu myös oppimista ja opettamista koskevaan tieteelliseen tietoon.

Hyvä opiskelukäytäntö

Hyvän opiskelukäytännön mukaan opiskelijan opintosuoritukset ovat tieteellistä tutkimustoimintaa tai harjaantumista siihen, ja opintosuorituksissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita. Tätä varmistetaan opiskelun eettisellä ohjeistuksella ja hyvän tieteellisen käytännön opetuksella.