Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen kielikeskuksessa

Kielikeskuksen palautejärjestelmä

Kaikilta kielikeskuksen kursseilta kerätään kattavasti opiskelijapalautetta. Kurssipalautteessa opiskelija reflektoi myös oppimistaan ja omien tavoitteiden toteutumista.

Saatua palautetta käytetään hyväksi opetuksen kehittämisessä. Opettajat tekevät saamastaan palautteesta koosteita, ja opiskelijoiden esittämät kehittämisehdotukset käsitellään kieliryhmissä ja annetaan edelleen tutkinto-ohjelmien viestintä- ja kieliopintojen polkuryhmien sekä kielikeskuksen OPS-työryhmän käyttöön.

Opiskelijapalautteiden lisäksi kielikeskus saa palveluyksikkönä viestintä- ja kieliopintojen järjestämisestä palautetta tiedekunnista, ja sitä käytetään hyväksi opetussuunnitelmatyössä sekä suunnittelussa että arvioinnissa. Esimerkiksi opetussuunnitelmatyön yhteydessä jokaisen tiedekunnan kanssa neuvotellaan tutkintoon sisältyvistä viestintä- ja kieliopinnoista.

Kielikeskus myös tapaa säännöllisesti ylioppilaskunnan edustajia ja on mm. laatinut yhdessä heidän kanssaan viestintä- ja kieliopintoja koskevan kyselyn, jonka tulokset on analysoitu yhdessä ylioppilaskunnan edustajien kanssa ja välitetty tiedoksi ja toimenpiteitä varten kielikeskuksen opettajille.

Palautejärjestelmän kokonaisuudesta kerrotaan lisää yksikön toimintakäsikirjassa.

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt, jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään Kandipalaute-kyselyyn taas vastaavat kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet, ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Palautetta on myös tieto, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan.

Palautejärjestelmän toimivuus tulee esiin opetussuunnitelmatyössä sekä opettajien kehityskeskusteluissa. Kielikeskuksen johtaja käy vuosittain jokaisen opettajan kanssa kehityskeskustelun, jonka yhtenä aiheena on opettajan ja hänen kieliryhmänsä saama palaute ja sen aiheuttamat toimenpiteet tai suunnitelmat.

Kielikeskuksen opetussuunnitelmatyö

Kielikeskuksen opetussuunnitelmatyötä ohjaa kielikeskuksen pedagoginen perusta, jonka mukaan viestintä- ja kieliopinnot rakentuvat osaamisalueista, jotka liittyvät kielenoppimiseen, kieleen, yleiseen viestintään sekä asiantuntijaviestintään. Kielikeskuksen opettajat laativat viestintä- ja kieliopintojen opetussuunnitelman määräajaksi kielittäin ja / tai tiedekunta- ja / tai tutkintokohtaisesti yhteistyössä tiedekunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Opetussuunnitelmatyötä tehdään sekä kielikohtaisissa ryhmissä että tiedekunta- ja / tai tutkintokohtaisissa ryhmissä, jotta opiskelijan kielipolulle rakentuu yhteisiä tavoitteita tukevat eri kielten opintojaksot. Vuorovaikutuksella tiedekuntien kanssa varmistetaan, että tiedekuntien tieto alan tutkimuksesta ja siihen liittyvästä viestinnästä sekä työelämän tarpeista tulee osaksi opetussuunnitelmatyötä.

Kielikeskuksen sisällä opetussuunnitelmatyötä koordinoi Tampere3- / Opetussuunnitelmatyöryhmä. Se mm. kokoaa ryhmien tuottamat opintojaksokuvaukset ja antaa niistä palautetta. Opetussuunnitelmatyössä hyödynnetään myös kielikeskuksen neuvottelukuntaa, jossa on edustaja jokaisesta tiedekunnasta sekä opiskelijaedustus Tampereen yliopiston ylioppilaskunnasta. Opetussuunnitelmatyöryhmään kuuluu myös kielikeskuksen kieliopintokoordinaattori, joka toimii johtajan päätettäviksi menevien opintoasioiden valmistelijana.

Kielikeskuksen johtaja hyväksyy kielikeskuksen opetussuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen tiedekuntien johtokunnille. Hyväksytty opetussuunnitelma julkaistaan verkossa.