Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Koulutuksen kehittäminen yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa

Tiedekunnan palautejärjestelmä

Miksi ja miten palautetta kerätään?

Palautejärjestelmän tarkoituksena on systematisoida tiedekunnassa kerättävän palautteen käyttöä. Tutkinto-ohjelmilla on omat, pääsääntöisesti kurssikohtaiset palautejärjestelmänsä. Tiedekunnan palautejärjestelmässä kiinnitetään erityistä huomiota vertaisarviointiin, linjakkuuteen, tasalaatuisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tiedekuntatasolla dekaani vastaa laadunvarmistuksesta, johon myös opiskelijapalautteen keruu kuuluu. Tutkinto-ohjelmavastaava vastaa tutkinto-ohjelmatason opiskelijapalautejärjestelmästä. Opiskelijat osallistuvat erityisesti palautepäivien järjestämiseen.

Palautteen keräämisestä yksittäisten kurssien yhteydessä ja kurssikohtaisen palautteen järjestämisestä vastaa pääsääntöisesti kurssin opettaja. Tiedekunnassa on käytössä yhteinen palautelomake. Palautetta kerätään tutkinto-ohjelmakohtaisesti kurssien yhteydessä sekä e-lomakkeella että paperilomakkeella. Joillain kursseilla järjestetään palautekeskustelu kurssin lopussa, ja joillain palaute kootaan kurssin Moodle-alueella. Tiedekunnassa seurataan ja osallistutaan yliopiston yhteisen kurssipalautelomakkeen kehittämiseen.

Vuosittain yliopistolla toteutetaan yhteiset opiskelijakyselyt, jotka kohdennetaan 2.-, 3.- ja 5.-vuotisille opiskelijoille. Valtakunnallisesti järjestettävään Kandipalaute-kyselyyn taas vastaavat kaikki kandidaatintutkinnon suorittaneet, ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti opintojen ohjauksessa. Säännöllisesti toteutetaan myös valmistuneiden sijoittumis- ja uraseurantoja.

Palautetta on myös tieto, jota saadaan tilastoina yliopiston tietojärjestelmistä. Tilastot on koottu Johdon tietojärjestelmään yliopiston intraan.

Palautteen analysointi

Palautteen keruussa lähtökohtana on, että jokainen opettaja käsittelee oman kurssinsa palautetta. Opettaja tekee yhteenvedon ja tarvittaessa kommentoi oman kurssinsa palautetta. Tutkinto-ohjelmakohtaisen yhteenvedon tekee ohjausvastaava yhteistyössä tutkinto-ohjelmavastaavan kanssa. Opiskelijapalautetta käsitellään tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmatyöryhmissä tai opettajakokouksissa ennen seuraavan lukuvuoden opetusohjelmatyön alkua eli aikataulullisesti viimeistään helmikuussa. Tutkinto-ohjelmatoimikunta tekee koontia keskeisistä kehittämiskohteista tutkinto-ohjelmien työn pohjalta.

Palautteen hyödyntäminen, viestintä ja dokumentointi

Tiedekunnan tutkinto-ohjelmatoimikunta käsittelee palautetta kaksi kertaa vuodessa. Joulukuun kokouksessa keskustellaan syyslukukauden kurssipalautteesta sekä orientoivien opintojen palautteesta. Huhtikuun kokouksessa tutkinto-ohjelmatoimikunta käsittelee seuraavan lukuvuoden opetusohjelmaa sekä toteaa palautteen vaikutukset opetusohjelmasuunnittelussa. Tutkinto-ohjelmatoimikunnan raportti palautteesta julkaistaan tiedekunnan intrassa. Pääsääntöisesti helmikuussa pidetään tutkinto-ohjelman oma palautetilaisuus. Helmikuussa järjestetään myös kaikille avoin opetusohjelmastartti, johon tutkinto-ohjelmat tuottavat koosteen keräämästään palautteesta. Tutkinto-ohjelmatoimikunta käsittelee palautteen yhteydessä myös keskitettyjen opintopalveluiden keräämien opiskelijakyselyiden kautta tulevaa palautetta, ja ohjeista tutkinto-ohjelmia niiden tulosten pohjalta. Palautteiden käsittelyn aikatauluja on kuvattu palautteen vuosikellossa.

Kurssikohtaista palautetta käsitellään tutkinto-ohjelmissa vähintään kerran vuodessa järjestettävässä palauteseminaarissa, joka on avoin tilaisuus opiskelijoille ja opettajille.