Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Opetusneuvoston linjaus: Kansainväliset yhteistutkinnot ja yhteisohjausjärjestelyt Tampereen yliopistossa

Hyväksytty opetusneuvoston kokouksessa 4.11.2013 ja tiedeneuvoston kokouksessa 15.11.2013.

Tämä on ajantasaistettu ja tiivistetty versio linjauksesta. Linjaus löytyy kokonaisuudessaan opetusneuvoston intra-sivulta.

1. Taustaa ja tavoitteet

Euroopan unionin eurooppalaista korkeakoulutusta maailmassa käsittelevä kommunikea European Higher Education in the World painottaa kansainvälisten yhteis- ja kaksoistutkintojen merkitystä korkeakoulujen laadunvarmistuksessa, tutkintojen tunnustamisessa, osaajien houkuttelemisessa Eurooppaan, kumppanuuksien kehittämisessä sekä valmistuneiden työllistymisessä. Euroopan komissio kehottaa EU:n jäsenmaita sekä eurooppalaisia korkeakouluja vahvistamaan ohjelmien roolia kansainvälistymisstrategioissaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiassa 2009–2015 yhteis- ja kaksoistutkinnot kuvataankin yhtenä tavoiteltavana kansainvälistymistä edistävänä yhteistyömuotona.

Tampereen yliopiston strategiassa korostetaan yhteistyötä strategisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantamisessa sekä yliopiston vaikuttavuuden lisäämisessä. Strategian mukaan kansainvälisiä tutkinto-ohjelmia järjestetään erityisesti vahvoilla aloilla ja tieteenalojen yhteisinä. Yliopiston kansainvälistymisohjelmassa todetaankin, että osa kansainvälisistä ohjelmista toteutetaan ja tarjotaan yhdessä strategisten yhteistyöyliopistojen kanssa.

2. Määritelmät

Kansainvälisellä yhteistutkinto-ohjelmalla (joint degree programme) tarkoitetaan sellaista tutkinto-ohjelmaa, joka suunnitellaan, toteutetaan ja järjestetään yhteistyössä Tampereen yliopiston ja yhden tai useamman ulkomaisen korkeakoulun kanssa. Yhteistutkinto-ohjelmassa opiskelija suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja kahdessa tai useammassa yliopistossa. Yhteistutkinto-ohjelmasta valmistuvalle myönnetään yhden tai useamman korkeakoulun tutkinto ja annetaan yksi tai useampi tutkintotodistus.

Yhteisohjausjärjestely eli ns. cotutelle koskee yksittäisen tohtoriopiskelijan opintojen ja väitöskirjan yhteisohjausta kahden tai useamman korkeakoulun kesken. Tohtoriopiskelijalle myönnetään yhteisohjausjärjestelyssä yksi tai useampi tutkinto ja tutkintotodistus.

3. Kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia koskevat yhteiset periaatteet

Yhteistutkinto-ohjelmien perustamisen ja lakkauttamisen edellytykset

Tampereen yliopisto järjestää tutkinto-ohjelmia koulutusvastuunsa puitteissa. Kansainvälisiä yhteistutkinto-ohjelmia toteutetaan strategisesti valikoitujen kansainvälisten yhteistyöyliopistojen kanssa. Yhteistyöyliopiston tulee vastata koulutuksen ja tutkimuksen tasoltaan Tampereen yliopistoa, ja sen on oltava oman maansa viranomaisen virallisesti tunnustama. Yhteistutkinto-ohjelmat tuottavat yliopistolle ja tieteenalayksikölle tieteellistä, pedagogista tai yhteiskunnallista lisäarvoa, joka ei ole muuten saavutettavissa.

Opiskelijavalinta ja opiskelijaksi ottaminen

Yhteistutkinto-ohjelmien valinnan valmistelussa, opiskelijavalinnassa ja opiskelijaksi ottamisessa menetellään pääsääntöisesti samoin kuin muissakin tutkinto-ohjelmissa. Yhteistutkinto-ohjelmissa kuten muissakin koulutuksissa opiskelijavalinta valmistellaan hakua edeltävän lukuvuoden kevätlukukaudella.

Jos yhteistutkinto-ohjelmaan osallistuu usea Tampereen yliopiston tiedekunta, yksi osallistuvista tiedekunnista toimii koordinoivana tahona. Kunkin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto hyväksyy ohjelman valintaperusteet sekä esittää uusien opiskelijoiden määriä yliopiston hallitukselle omalta osaltaan.

Opetussuunnitelma

Yhteistutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmia laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä menetellään pääasiallisesti samoin kuin muissakin tutkinto-ohjelmissa. Kuten muutkin opetussuunnitelmat, yhteistutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat hyväksyy tiedekunnan tiedekuntaneuvosto helmikuun loppuun mennessä.

Yhteistutkinto-ohjelman opetussuunnitelma suunnitellaan yhdessä yhteistyöyliopistojen kanssa ja hyväksytään kaikissa osallistuvissa yliopistoissa. Yhteistutkinto-ohjelmaan kuuluu liikkuvuutta: yhteistutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa merkittävä, vähintään kolmen kuukauden opintoja vastaava jakso tutkinnostaan ulkomaisessa yhteistutkinto-ohjelmaan osallistuvassa yliopistossa.

Opinnäytteestä, sen ohjauksesta, arvioinnista ja hyväksymisestä sovitaan osana opetussuunnitelman laatimista yhdessä yhteistyöyliopistojen kanssa. Yhteistutkinto-ohjelmassa opinnäytteeksi voidaan hyväksyä myös kyseisen ohjelman yhteistyöyliopistossa ohjattu ja arvosteltu opinnäyte.

Opintojen ohjaus

Yhteistutkinto-ohjelmissa menetellään opintojen ohjauksessa pääosin samalla tavalla kuin muissakin tutkinto-ohjelmissa. Yhteistutkinto-ohjelmalle laaditaan ohjaussuunnitelma ja nimetään ohjausvastaava. Yhteistutkinto-ohjelman opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jota työstetään koko tutkinnon ajan.

Tutkinnon myöntäminen ja tutkintotodistukset

Yhteistutkinto-ohjelman suorittaneelle opiskelijalle annetaan aina vähintään yhden ohjelmaan osallistuvan yliopiston tutkinto. Jotta opiskelijalle voidaan myöntää Tampereen yliopiston tutkinto ja antaa tutkintotodistus, opiskelijalla on oltava tutkinnonsuoritusoikeus Tampereen yliopistossa, ja tutkinnon on kuuluttava Tampereen yliopiston koulutusvastuuseen.

Yhteistutkinto-ohjelmaan osallistuvat yhteistyöyliopistot sopivat keskenään, mitä ja millaisia tutkintotodistuksia suoritettavasta tutkinnosta annetaan. Yhteistutkinto-ohjelmasta Tampereen yliopistosta tutkintoon valmistuvalle annetaan aina yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004, 4 §, 26 §) mukainen suomenkielinen tutkintotodistus. Tämän lisäksi voidaan antaa samansisältöinen englanninkielinen tutkintotodistus ja/tai tutkintoja myöntävien yhteistyöyliopistojen yhteinen todistus ohjelman suorittamisesta.

Tutkinnosta annetaan kansainvälinen tutkintotodistuksen liite (Diploma Supplement), jossa mainitaan, että kyseessä on yhteistutkinto, joka on suoritettu kansainvälisessä yhteistutkinto-ohjelmassa, sekä kuvataan ohjelmaan osallistuvat ja tutkintoja myöntävät yliopistot ja ohjelman rakenne.

Laadunhallinta ja palautejärjestelmä

Yhteistutkinto-ohjelmissa noudatetaan samoja laadunhallinnan menettelyjä kuin muissakin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmissa. Yhteistutkinto-ohjelmat tekevät itsearvioinnin, osallistuvat sisäisiin ja ulkoisiin auditointeihin sekä tuottavat samat laadunhallintaan liittyvät dokumentit kuin muutkin tutkinto-ohjelmat.