Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Tutustu Tampereen yliopiston uuteen Opiskelijan oppaaseen.

Yliopiston organisaatio ja päätöksenteko

Tampereen yliopiston organisaatiokaavio

Opiskelijoilla on keskeinen rooli Tampereen yliopiston asioiden päättämisessä ja valmistelemisessa. Opiskelijat vaikuttavat asioihin kaikilla hallinnon tasoilla valmistelevista työryhmistä aina ylimpään johtoon asti. Virallisissa toimielimissä kuten tiedekuntaneuvostoissa on velvollisuus noudattaa lakisääteistä kolmikantaperiaatetta. Sen mukaan professoreilla, muulla henkilökunnalla ja opiskelijoilla on kaikilla omat edustajansa. Lisäksi opiskelijoilla on johtosääntöön ja rehtorin päätökseen (intrassa) perustuen edustus myös useissa erilaisissa toimikunnissa sekä suunnittelu- ja valmistelutyöryhmissä. Opiskelijoilla on oikeus olla mukana mm. sellaisten asioiden valmistelussa, jotka liittyvät ja vaikuttavat opiskeluun olennaisesti sekä jotka menevät myöhemmin kolmikantaisen elimen päätettäväksi. Tamy ja tiedekunnissa toimivat järjestöt valitsevat hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit tehtäviinsä.

Tampereen yliopisto on julkisoikeudellinen yhteisö, joka vastaa omasta taloudesta ja hallinnosta. Suurista linjoista, kuten strategiasta ja säännöistä, päättää yliopiston hallitus. Yliopistokollegio vahvistaa tilinpäätöksen ja vahvistaa sekä valitsee yliopiston hallituksen. Yliopiston toimintaa johtaa rehtori yhdessä vararehtoreiden kanssa. Tampereen yliopistolla on lisäksi kuusi tiedekuntaa, jotka muun muassa päättävät opetussuunnitelmista ja opetuksen kehittämisestä ja joita johtavat dekaanit. Tiedekunnat koostuvat opetuksesta vastaavista tutkinto-ohjelmista. Lisäksi yliopistolla on erillisyksiköitä, kuten kirjasto ja kielikeskus, jotka vastaavat koko yliopistolle tarjottavista palveluista.

Virallisten toimielinten lisäksi suunnittelu- ja valmistelutyötä tehdään monissa työryhmissä ja neuvostoissa niin yliopiston kuin tiedekuntienkin tasolla. Opetuksen kehittämisen kannalta tärkeitä ovat yliopiston tasolla toimivaopetusneuvosto sekä tiedekunnissa ja tutkinto-ohjelmissa toimivat opetussuunnitelmatyöryhmät. Opiskelijaedustajien rooli opetuksen kehittämisessä on erityisen olennainen.

Strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma ovat tärkeimmät yliopiston toimintaa ja suuntaa määrittävät dokumentit, jotka ohjaavat koko yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kehittämistä pidemmällä aikavälillä. Vuosittain yliopiston rahoituksesta ja toiminnan suuntaviivoista päätetään yliopiston toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Hallitus jakaa rahoituksen tiedekunnille ja muille yksiköille rahanjakomallin avulla. Myös tiedekunnat ja erillisyksiköt tekevät omat toiminta- ja taloussuunnitelmansa.

Yliopistokollegio

Yliopistolain mukaan julkisoikeudellisessa yliopistossa on yliopistokollegio. Tampereen yliopiston yliopistokollegiossa on 45 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Yliopistokollegion jäsenistä yliopiston professoreita, muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä edustavat jäsenet valitaan vaalilla. Yliopiston professorit valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Yliopiston muu opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä muu yliopiston henkilökunta valitsevat keskuudestaan 15 jäsentä. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 15 opiskelijoiden edustajaa. Nykyisen yliopistokollegion toimikausi päättyy 31.12.2017.

Yliopistokollegion tehtävänä on mm. päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta, valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen, vahvistaa muiden hallitusten jäsenten valinnat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille.

Hallitus

Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia yliopiston tilinpäätös yliopistokollegion vahvistettavaksi. Hallituksen toimintaan sisältyy merkittävä taloudellinen vastuu. Lisäksi hallitus valitsee rehtorin, hyväksyy johtosäännöt ja yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset sekä päättää yliopistoin toimintarakenteesta. Hallitus päättää myös yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

Tampereen yliopiston hallituksessa on 11 jäsentä, kuusi yliopistoyhteisön sisältä ja viisi ulkopuolelta. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä 2 on professorikunnan, 2 muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilökunnan ja 2 opiskelijoiden edustajaa.

Linkki hallituksen sivuille

Rehtorit

Yliopistolla on yliopiston hallituksen viideksi vuodeksi valitsema rehtori ja rehtorin esityksestä mukaisesti valittavat vararehtorit. Vararehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hänellä on vararehtorin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtorilla on apunaan johtoryhmä.

Rehtorille kuuluu:

 • yleisjohto ja -suunnittelu
 • talouden, markkinoinnin ja tiedotuksen strategiset kysymykset
 • yhteydet opetusministeriöön ja muut viralliset yhteydet
 • kansainvälinen yhteistyö ja siihen liittyvät strategiset kysymykset

Johtosäännön mukaan rehtori:

 • edustaa yliopistoa muissa kuin yliopistolaissa hallitukselle määritetyissä tehtävissä.
 • päättää tiedekunnan varadekaanista tiedekuntaneuvoston esityksestä.
 • päättää vararehtorien tehtävistä ja nimeää tiedeneuvoston ja opetusneuvoston jäsenet.
 • päättää kunniatohtorin arvon ja dosentin arvon myöntämisestä tiedekuntaneuvostonesityksestä.
 • päättää yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle myönnettävästä oikeudesta käyttää professorin arvonimeä sekä myöntää luvan promootion järjestämiseen.
 • voi ottaa päätettäväkseen asian, joka vaikuttaa useampaan tulosyksikköön, vaikka se johtosäännön mukaan muuten kuuluu tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi.
 • ratkaisee kaikki ne yliopistoa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.

Tiedekunnat

Tampereen yliopiston tiedekunnat ovat:

Tiedekunnan tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista.Tiedekuntaa johtaa dekaani ja monijäsenisenä päättävänä toimielimenä toimii tiedekuntaneuvosto. Lisäksi tiedekunnissa on erilaisia suunnittelu- ja valmisteluryhmiä (esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmiä ja tohtorikoulutustoimikuntia).

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvoston toimikausi on 3 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta.

Tiedekuntaneuvostossa on puheenjohtaja ja enintään 12 jäsentä. Tiedekuntaneuvoston jäsenistä vähintään 1 ja enintään 3 on ulkopuolisia kutsuttuja jäseniä. Tiedekuntaneuvoston sisäisten jäsenten valinnasta määrätään yliopiston vaalijohtosäännössä.

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää tiedekunnan tavoiteohjelmasta, toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, henkilöstösuunnitelmasta ja talousarviosta; tehdä rehtorille esitys tiedekunnan tutkintoja tutkimusohjelmista sekä tutkimuskeskuksista; hyväksyä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat; tehdä ehdotus uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää opiskelijoiden valintaperusteista sekä päättää tutkielmien arviointiperusteista.

Dekaani

Dekaanin toimikausi on 4 kalenterivuotta.

Dekaanin tehtäviin kuuluu mm. johtaa ja kehittää tiedekuntaa yliopiston strategian mukaisesti; vastata ja raportoida rehtorille tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston ja tiedekunnan tavoitteiden toteutumisesta; vastata rehtorille tiedekunnan talousarvion toteutumisesta ja liiketaloudellisen toiminnan kannattavuudesta; toimia tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana; vastata tiedekunnan toiminnan laadusta; ottaa tiedekunnan opiskelijat; määrätä syventäviin opintoihin kuuluvien tutkielmien tarkastajat ja päättää tutkielman arvostelusta lausuntojen perusteella; antaa tutkintotodistukset sekä johtaa tiedekunnan henkilöstöä.

Dekaanin ollessa estynyt tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa varadekaani. Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian tai asiaryhmän, joka on tiedekunnan kannalta periaatteellisesti tärkeä. Dekaanilla on apunaan johtoryhmä.

Opetussuunnitelmatyöryhmät

Tampereen yliopistossa koulutuksen suunnittelu ja sisällöllinen valmistelu tehdään tutkinto-ohjelmittain opetussuunnitelmatyöryhmissä. Opetussuunnitelma kuvaa opintojen rakenteen ja sisällöt. Opetusohjelmassa kerrotaan, mitä kursseja on vuosittain tarjolla. Opetussuunnitelmia päivitetään jatkuvasti ja uudistetaan perusteellisemmin kolmen vuoden välein

Opiskelijat osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön sen kaikilla tasoilla: kaikkiin opetussuunnitelmatyöryhmiin kuuluu opiskelijajäseniä, opiskelijat ovat edustettuina tiedekuntaneuvostoissa ja erillisyksiköiden neuvottelukunnissa ja osallistuvat siten päätöksentekoon.

Lisää tietoa opetussuunnitelmatyöstä löytyy intrasta.

Tohtorikoulutustoimikunta

Tiedekunnissa toimii dekaanin asettama tohtorikoulutustoimikunta, joka ohjaa, seuraa ja kehittää tiedekunnan tohtorikoulutusta, valmistelee ja tekee esityksiä tohtorikoulutuksesta tiedekuntaneuvoston ja dekaanin päätettäväksi sekä tukee ohjaajia ja väitöskirjatutkijoita.

 

Dekaani vastaa tohtorikoulutuksen resursseista, ja tohtoriohjelman vastuuprofessori yhdessä tohtorikoulutustoimikunnan kanssa huolehtii siitä, että dekaanilla on riittävä tieto tarvittavista resursseista. Tohtorikoulutustoimikunnissa on opiskelijaedustus.

 

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Jatkotutkintotoimikunta:

Professori Hannu Saarijärvi, puheenjohtaja
Professori Tuomas Fosberg
Väitöskirjatutkija Marko Juutinen
Professori Hannu Laurila
Hallintopäällikkö Sari Saastamoinen
Tutkimusjohtaja Mika Skippari
Professori Eija Vinnari

Toimikunnan sihteerinä toimii hallintoasiainsihteeri Mirja Björk.

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtorikoulutustoimikunnan tehtävät ja kokoonpano.

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

 

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

Jatkokoulutustoimikunnan tehtävät, jäsenet sekä kokousajat löytyvät tiedekunnan sivuilta toimikunnat osiosta.

  Erillisyksiköt

  Yliopiston erillisyksiköitä ovat yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, kielikeskus, kirjasto ja laboratoriopalvelut.

  Yhteiskuntatieteellisellä tietoarkistolla on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palvelutehtävä

  koti- ja ulkomaisen sähköisen tutkimusaineiston arkistoijana ja välittäjänä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Kielikeskuksen tehtävänä on vastata yliopiston tutkintoihin sisältyvästä tai muutoin tarpeellisesta kotimaisten ja vieraiden kielten kieli- ja viestintätaitojen opetuksesta.

  Kirjaston tehtävänä on tarjota kirjasto-, tieto- ja julkaisupalveluja sekä tiedonhankintataitojen opetusta ensisijaisesti Tampereen yliopistossa tehtävää tutkimusta, opetusta ja opiskelua varten.

  Laboratoriopalveluiden tehtävänä on tuottaa, ylläpitää ja kehittää yliopiston biolääketieteen jalääketieteen opetuksen ja tutkimuksen tarvitsemia laboratoriopalveluja.

  Kielikeskuksella, kirjastolla, laboratoriopalveluilla ja yliopistopalveluilla on kullakin neuvottelukunta, johon rehtori kutsuu johtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Neuvottelukunnan toimikausi on 3 kalenterivuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Neuvottelukuntien tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

  Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa on rehtorin 4 kalenterivuodeksi asettama valtakunnallinen neuvottelukunta, jossa on yksikön johtajan lisäksi enintään 14 jäsentä. Opiskelijajäsenten toimikausi on 2 kalenterivuotta. Neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida yksikön toimintaa ja sen tulevaa kehittämistä sekä tehdä asiaa koskevia aloitteita ja esityksiä.

  Muutoksenhakulautakunta

  Tampereen yliopistossa on rehtorin toimikaudekseen asettama muutoksenhakulautakunta, jossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla professoreita, kaksi muita opettajia ja kaksi opiskelijaa. Sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintojohtajan yliopistopalvelujen henkilöstöstä nimeämä henkilö.

  Muun opintosuorituksen kuin väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja taidonnäytteen tai pro gradu -tutkielman tai vastaavan opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön voi hakea oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen oikaisua muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyynnön tekeminen muutoksenhakulautakunnalle on määritelty tarkemmin Tampereen yliopiston tutkintosäännön 27 §:n 4 momentissa.

   Yliopistopalvelut

   Yliopistopalvelut toimii yliopiston johdon yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä. Yliopistopalveluita johtaa hallintojohtaja ja hänellä on apunaan johtoryhmä.

   Yliopistopalveluilla on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on arvioida yliopistopalvelujen toimintaa ja kehittämistä ja tehdä aloitteita ja esityksiä palvelujen kehittämiseksi. Neuvottelukunta on johtosäännön mukainen yhteistyöelin. Rehtori kutsuu siihen johtajan eli yliopistopalvelujen tapauksessa hallintojohtajan lisäksi enintään 12 jäsentä. Neuvottelukunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet ovat neuvottelukunnassa kaksi kalenterivuotta. Rehtori nimeää myös neuvottelukunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan neuvottelukunta valitsee keskuudestaan.

   Opetusneuvosto

   Opetusneuvosto ohjaa ja seuraa rehtorin tukena yliopiston strategian toteutumista. Se tukee yliopiston johtoa ja yksikköjä opetuksen, opiskelun ja oppimisen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Opetusneuvosto valmistelee asioita päätöksentekoa varten ja voi antaa ohjeita ja suosituksia yliopiston yksiköille.

   Opetusneuvosto jakaa vuosittain jollekin yksikölle, tutkinto-ohjelmalle tai muulle Tampereen yliopiston yhteisölle koulutuksen laatu- ja kehittämispalkinnon. Ällästikku-palkinto muodostuu kunniakirjasta ja 10.000 euron rahasummasta. Neuvosto päättää palkittavan valinnan perusteista ja menettelystä vuosittain syksyllä, ja palkinto julkistetaan valmistuneiden juhlassa joulukuussa. Ällästikku-palkintoa on jaettu vuodesta 1996 lähtien.

   Tiedeneuvosto

   Yliopiston tutkimuksen strategian toteutumista seuraa ja ohjaa rehtorin nimittämä tiedeneuvosto. Sen tehtävä on edistää tutkimusta ja jatkokoulutusta Tampereen yliopistossa. Tiedeneuvoston ohjauksessa toimivat yliopiston tutkijakoulu ja tutkijakollegium.

   Tiedeneuvosto käsittelee tutkimuspolitiikkaan, tutkimuksen rahoitukseen ja jatkokoulutukseen kuuluvia asioita. Se tekee esityksiä rehtorille ja antaa ohjeita ja suosituksia yksiköille.

   Rehtori nimeää toimikaudekseen neuvostoon puheenjohtajaksi vararehtorin ja lisäksi enintään 12 jäsentä. Tiedeneuvostossa on yksi jäsen jokaisesta tieteenalayksiköstä, kaksi Tampereen yliopiston jatko-opiskelijaa sekä yksi jäsen Tampereen teknillisestä yliopistosta.

   Tutkijakoulu

   Tampereen yliopiston tutkijakoulu (University of Tampere Doctoral School) on perustettu 24.2.2011 johtamaan, valvomaan ja kehittämään Tampereen yliopiston jatkokoulutusta. Tutkijakoulu koordinoi Tampereen yliopiston tohtoriohjelmia ja vastaa tohtoriopiskelijoille suunnatusta yhteisestä koulutuksesta.

   Yliopiston tutkijakoulua johtavat tutkimuksesta vastaava vararehtori Seppo Parkkila ja tutkimusjohtaja Pirjo Nikander ja sen johtokuntana toimii Tampereen yliopiston tiedeneuvosto. Tutkijakoulu toimii rehtorin myöntämin toimivaltuuksin ja rehtori päättää tutkijakoulua koskevista asioista tiedeneuvostoa kuultuaan.

   Muut työryhmät