Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: yhteystiedot: henkilökunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tuula Juvonen

Tuula Juvonen

akatemianhankkeen johtaja (sukupuolentutkimus), dosentti (naistutkimus)

Puhelin: 050 318 6105
Sähköposti: Tuula.Juvonen@uta.fi

HUOM. Juvonen työskentelee 1.1.2018-31.12.2020 Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineessa TIASin kollegiumtutkijana

Koulutus

Naistutkimuksen dosentti, 2006, Jyväskylän yliopisto.

YTT 2002, Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikka: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia.

YTM 1993 Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikka: Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeissä ja päiväkirjoissa.

Erityiset tutkimus- ja opetusalat

Tutkijana olen tarkastellut sekä homoseksuaalisten rinnakkaiskulttuurien ja yhteisöjen syntymisen edellytyksiä Suomessa että homoseksuaalisuuden vähittäistä asettautumista osaksi yhteiskunnan valtavirtaa. Käynnissä oleva akatemiahankkeeni Outoja kertomuksia: Naisia haluavien naisten intiimit ja sosiaaliset suhteet Tampereella 1971–2011 (2012–2017) problematisoi lesboyhteisöjen historiankirjoittamisen vakiintuneita konventioita. Syksyllä 2015 alkoi johtamani akatemiaprojekti Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa (2015–2019), jossa tutkin yhdessä Marjo Kolehmaisen, Raisa Jurvan ja Annukka Lahden kanssa affektiivista vallankäyttöä hetero-, bi- ja lesbosuhteissa.

Keväällä 2015 ilmestynyt monografiani Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa käsittelee Suomen ja Saksan lesbo- ja homopolitiikkaa ja -poliitikkoja 1970-luvulta nykypäivään. Aiemmissa tutkimushankkeissani olen lisäksi tutkinut erilaisia homoseksuaalisuutta koskevan tiedontuotannon ammattikäytäntöjä (esim. seksitutkimus, journalismi ja muistiorganisaatioiden työskentely). Opinnäytteissäni olen käsitellyt sekä 1900-luvun taitteen käsityksiä naistenvälisistä suhteista että homoseksuaalisuuden rakentumista Suomessa 1950- ja 60-luvuilla. Paraikaa toimitan yhdessä Kaisa Ilmosen kanssa Suomen Queer-tutkimuksen Seuran SQS-lehden vuoden 2015 teemanumeroa Pervoa kulttuuria - Pervouta kulttuuria.

Olen toiminut tutkijana sekä tutkijakoulussa (1995-1998) että useissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa vuodesta 2001. Olen ollut lukukauden ajan vierailevan tutkijana City University of New Yorkin yhteydessä toimivassa Center for Lesbian and Gay Studies -keskuksessa (1994, 2010), University College of Dublinin yhteydessä toimivassa WERRC-naistutkimuskeskuksessa (2004) sekä Humboldt Universität zu Berlinin poikkitieteellisessä sukupuolentutkimuksen keskuksessa (2010).

Opettajana olen keskittynyt sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden teemoihin sekä lesbo-, homo-, ja queer-tutkimukseen. Lisäksi olen kirjoittanut queer-pedagogiikasta ja ohjannut tohtoriopiskelijoita tutkimussuunnitelmien laatimisessa.

Olen toiminut naistutkimuksen opetusviroissa Tampereen (2011-2012), Jyväskylän (2007-2009) ja Helsingin (1999) yliopistoissa sekä sosiaalipolitiikan oppiaineessa Tampereen yliopistossa (2002 ja 2011). Lisäksi olen ollut queer-tutkimuksen vierailevana professorina Hampurin yliopistossa lukukauden ajan vuonna 2006. Erasmus-opettajavaihdossa olen ollut Łódźin (2005) ja Málagan (2009) yliopistoissa. Viime vuosina olen toiminut vastuuopettajana Open Society Foundations -säätiön rahoittamassa ukrainalaisessa Gender, Sexuality and Power Regional Seminar for Excellence in Teaching -hankkeessa, jota ovat koordinoineet Maria Mayerchyk ja Olga Plakhotnik, National University of Kyiv-Mohyla Academy (2011-2015).

Parhaillaan ohjaan seuraavia naistutkimuksen väitöskirjoja: Marika Haataja (TaY): Sukupuoli ja seksuaalisuus seksologisessa tiedontuotannossa, Raisa Jurva (TaY) Older women dating younger men. Heterosexual dynamics with a difference? ja Annukka Lahti (JY) Aspects of Ambivalence in Contemporary Non-Heterosexual Relationships.

Tutkimushankkeeni

Johtamani projektit

Vain me kaksi? Affektiivinen eriarvoisuus intiimisuhteissa. Suomen Akatemia (hanke 287983; 2015–2019)

Henkilökohtaiset hankkeet

Outoja kertomuksia: Naisia haluavien naisten intiimit ja sosiaaliset suhteet Tampereella 1971–2011. Suomen Akatemia (hanke 249652; 2012–2017).

Ajatuksista arkistotekoihin: Toimintatutkimus suomalaisten arkistokäytäntöjen tehostamiseksi. Suomen Akatemia (hanke 212 22; 2005–2007).

Mentaaliset ja materiaaliset tilat paikallisten homoseksuaalisuuksien rakentumisessa. Suomen Akatemia (hanke 203730; 2003–2005).

Jäsenenä tutkimusprojektissa

Homo Politicus: Seksuaalinen kansalaisuus ja poliittinen toiminta. Osa Poliittinen ajattelu ja käsitemuutokset -huippuyksikköä, johtajina Kari Palonen ja Tuija Pulkkinen, Suomen Akatemia (hankkeet 213500 ja 129702; 2006–2011).

Marginalisoidut seksuaalikulttuurit: Seksuaalisen toiseuden rakentaminen ja purkaminen. Osa Syreeni-tutkimusohjelmaa, johtajana Tuula Gordon, Suomen Akatemia (hanke 729969; 2001–2003).

Julkaisuja

Julkaisut SoleCRIS-tietokannassa

Monografiat

Kaapista kaapin päälle. Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa.Vastapaino; Tampere 2015.

Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vastapaino; Tampere 2002.

Sukupuoli ja halu Hilda Käkikosken kirjeenvaihdossa ja päiväkirjoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvojulkaisuja, Sarja D: Naistutkimusraportteja 1/1994. Painatuskeskus; Helsinki 1995.

Toimitetut kirjat ja erikoisnumerot

Pervot perinteet. SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti - Tidskrift för Queerforskning i Finland - Journal of Queer Studies in Finland 8 (2014):1–2, I–V.

Käsikirja sukupuoleen. Vastapaino: Tampere 2010 (yhdessä Leena-Maija Rossin & Tuija Saresman kanssa).

Queering the Hegemonies of LGBT Historiography. SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti - Tidskrift för Queerforskning i Finland - Journal of Queer Studies in Finland 1(2006):1, 7–16 (Erikoisnumeron vieraileva päätoimittaja).

Refereeartikkelit (valikoima)

Out and Elected: Political Careers of Openly Gay and Lesbian Politicians in Germany and Finland. Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory, 19(2016)1, 49–71(23).

Kohti pervopedagogiikkaa. Lesbo- ja queer-tutkimuksen opettaminen haasteena yliopistopedagogiikalle. Naistutkimus-Kvinnoforskning 19(2006): 4, 4–16.

Shadow Lives and Public Secrets: Queering Gendered Spaces in 1950s and 60s Tampere. SQS. Suomen Queer-tutkimuksen Seuran Lehti - Tidskrift för Queerforskning i Finland - Journal of Queer Studies in Finland, 1(2006):1, 49–70.

Nyt se näkyy, nyt taas ei. Heteronormatiivisuus ja homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa. Tiedotustutkimus 27(2004):2, 34–55.

Niin makaa kuin petaa. Lomaketutkimuksen ongelmat ja homoseksuaalisuus suomalaisissa seksitutkimuksissa. Sosiologia, 39(2002) No. 4, 309–321.

Malminkadun bolaagissa on jotain hullusti. Naisten rakkaussuhteista vuosisadan vaihteessa. Naistutkimus-Kvinnoforskning, 7(1994):3, 36–43.

Ruumiita, sukupuolia ja hermafrodiitteja. [Bodies, Genders and Hermaphrodites] Naistutkimus-Kvinnoforskning 7(1994):4, 14–28.

Kurittomat kokemukset. Queer studies haasteena lesbotutkimukselle. [Undisciplined Experiences: Queer Studies as a challenge for Lesbian Studies] Tiede & edistys, 18(1993):4, 277–283.

Artikkeleja toimitetuissa kirjoissa (valikoima)

Hajoava heteroseksuaalisuus. Teoksessa Matti Hyvärinen & Eriikka Oinonen & Tiina Saari (toim.) Hajoava perhe. Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä. Tampere: Vastapaino 2015, 164188.

Korjaava ja kriittinen pervopedagogiikka luento-opetuksessa Teoksessa Saarinen, Jaana & Ojala, Hanna & Palmu, Tarja (toim.) Eroja ja vaarallisia suhteita: Keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Kasvatustieteellisen seuran julkaisusarja, 2014, 115–139.

Kuinka sukupuolta voi tutkia? Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Vastapaino: Tampere 2010, 9–17 (yhdessä Leena-Maija Rossin & Tuija Saresman kanssa).

Naisaktivismin muuttuvat ehdot. Teoksessa Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. Vastapaino: Tampere 2010, 257–274.

Ruotsalaistaudin kourissa. Heteromaskuliinisuuden jälleenrakentaminen 1950-luvun Suomessa. Teoksessa Karonen, Petri & Tarjamo, Kerttu (toim.) Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla. Historiallinen arkisto 124. SKS: Helsinki 2006, 310–340.

Seksuaalipoliittisen ruumiin jäljillä. Teoksessa Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.) Seksuaalinen ruumis. Gaudeamus: Helsinki 2006, 71–90.

Tasa-arvoajattelun heteronormatiivisuus ja seksuaalinen tasa-arvo. Teoksessa Holli Anna Maria & Saarikoski, Terhi & Sana, Elina (toim.) Tasa-arvopolitiikan haasteet. WSOY, TANE, STM: Helsinki 2002, 254–262.

Normatiivisen hyvän harhat. Teoksessa Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen & Maria Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina. Edita: Helsinki 1997, 11–17.

Das Begehren der gebildeten Finnischen Frauen um 1900 am Beispiel von Hilda Käkikoski. Teoksessa Querfeldein - Beiträge zur Lesbenforschung. Toim. SAPPHO - Verein zur Förderung von Frauenforschungsprojekten. Schriftenreihe Feministische Wissenschaft. eFeF-Verlag: Zürich 1994, 104–114.

Muita julkaisuja

Kuinka kadonnut muisti palautetaan? Niin & näin 87, talvi 4/2015, 108–109.

Queer Archival Activism. Teoksessa Silvana Carotenuto & Renata Jambresic Kirin & Sandra Prlenda (toim.) A Feminist Critique of Knowledge Production. Università degli studi di Napoli, L'Orientale. Napoli: University Press 2014, 175185.

Tutkimusaineistojen arkistoinnista ja bittiavaruuksista. SQS – Journal of Queer Studies in Finland 8 (2014):1-2, 58–64.

For Your Eyes Only? Kriittisiä pohdintoja tietosuojasta. Teoksessa Antti Ketola & Raimo Lahti (toim.) Ihmistieteellisten aineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja. Forum Iuris; Helsinki 2014, 140–145.

Kutsutut pääalustukset

Mitä Gore Vidal tähän sanoisi? Homoseksuaalisuus ja politiikka. Politiikantutkimuksen päivät 21.1.2011, Jyväskylä.

Straight On No More: Non-normative Sexualities in High Politics. Power: Forms, Dynamics and Consequences. An International conference 22.9.2008, Tampere.

Lesbo-, homo- vai queer-tutkimusta? Pervot pidot. Turun IV valtakunnallinen lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari 8.–9.10.2004, Turku.

Ruma tutkimuksenpoikanen. Tieteenalojen rajat. Kulttuurintutkimuksen päivät 12.–13.12.2003, Helsinki.

Swedish Love or All Swedish Men Are Homosexuals. Rosa moln och blå dunster. Nordisk feministisk studentkonferens 25.–27.09.1998, Tukholman yliopisto.

Palkinnot ja kunnianosoitukset

Vuoden Lyyti 2016 -arvonimi tunnustuksena ansiokkaasta tasa-arvon hyväksi tehdystä työstä, Naisasialiitto Unioni, 2016.

YKY yhteisö 2015 -palkinto, yhdessä Leena Rodriguezin kanssa, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ja sen erilaisten työyhteisöjen toiminnan kehittämisen ja hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä tai ideasta, YKY:n johtoryhmä, 2015.

Hyvä opettaja, Tampereen yliopiston tukisäätiö, 2012.

Vuoden arkistoteko 2012, kunniamaininta, toiminnasta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historian tallentamisen ja näkyväksi tekemisen puolesta yhteistyössä työväenmuseo Werstaan ja Työväen Arkiston kanssa, Arkistojen päivän toimikunta, 2012.

Vuoden väitöskirja -palkinto, Tampereen yliopiston tukisäätiö, 2003.

Naistutkimus-Kvinnoforskning -lehden vuoden artikkeli -palkinto, yhdessä Katri Mustolan kanssa kirjoitetutsta artikkelista Nainen katsoo naista. Naistutkimus-Kvinnoforskning 9(1996):2, 30–34.

Hallinto- ja luottamustehtävät (vvmeisimmät)

Minut valittiin vuosiksi 2014–2016 varsinaiseksi jäseneksi Tampereen yliopiston yliopistokollegioon sekä Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen yksikön johtokuntaan. Lisäksi olen jäsen Tampereen yliopiston rehtorin asettamassa hakemustukityöryhmässä.

Olen toiminut hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä Suomen Queer-tutkimuksen Seurassa vuodesta 2004, ja 2014 olin ollut perustamaassa Mirkka Rekola -seuraa sen ensimmäisessä hallituksessa. Vuosina 2013–2014 olen ollut jäsenenä Kansallisarkiston asettamassa Yksityisarkistoasian neuvottelukunnassa.

Aktivismi

Perustin Lesbotutkimusverkoston vuonna 1990 ja toimin neljä vuotta sen koordinaattorina. Jatkan edelleen vuonna 2002 alkanutta yhteistyötä Tampereen työväenmuseo Werstaan kanssa liittyen heidän LHBT-kokoelmiensa kartuttamiseen ja tutkimuskäyttöön saattamiseen. Lisäksi konsultoin Pirkanmaan Setaa ja osallistun aktiivisesti sen Mummolaakso-ryhmän toimintaan. Olen myös yksi Tampereella toimivan riippumattoman queer-lukupiirin vastuuhenkilöistä.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.1.2018 15.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti